Poradnik Przedsiębiorcy

Import towarów - kompendium wiedzy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Ważne!

Ustawa określa również definicję towarów. Rozumie się przez nie rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że import towarów nie obejmuje przywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej na terytorium Polski.

Import towarów - podatnicy  

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 przytoczonej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

  • na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, lub zastosowano preferencyjną, obniżoną bądź zerową stawkę celną;

  • uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami.

Import towarów a miejsce opodatkowania

Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. Jednakże w przypadku niektórych procedur lub przeznaczeń celnych miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom. Dotyczy to:

  • procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

  • procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

  • procedury składu celnego,

  • procedury tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,

  • przeznaczenia - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.

Podstawa opodatkowania przy imporcie towarów

Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Natomiast jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Dodatkowo w ustawie o VAT zostały uregulowane szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku:

  • towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego - podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy;

  • towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych - podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy;

  • towarów objętych procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Gdyby wystąpił podatek akcyzowy, podstawa obejmuje należne cło i podatek akcyzowy.

W opisanych procedurach podstawa opodatkowania obejmuje również dodatkowe koszty, pod warunkiem, że nie zostały włączone do podstawy celnej. Dotyczy to takich kosztów jak: prowizja, transport, opakowania czy ubezpieczenia ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju.