0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towarów, czy przedsiębiorca będzie musiał ponosić dodatkowe koszty – projektowane zmiany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W grudniu 2020 r. został przyjęty projekt dotyczący między innymi prawa celnego i innych ustaw, który trafił do dalszych prac legislacyjnych. Jednak to, co zostało przewidziane przez projektodawców, opiera się na usprawnieniu postępowań w zakresie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Zdaniem projektodawców, zmiany ograniczą koszty importu towarów.

Import towarów wiąże się z wszczęciem postępowania celnego i podatkowego. Na skutek toczących się postępowań – w zależności od rodzaju towaru którym jest importowany– wydawanych jest nawet kilka decyzji. Decyzje mają charakter wymiarowy i wiążą się z koniecznością naliczenia należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – płaconej przez firmy, które wprowadzają na polski rynek paliwa silnikowe oraz paliwowej – płaconej m.in. przez producentów paliw silnikowych). 

Dotychczasowe procedury związane z importem

Przy obecnych regulacjach, tj. prowadzeniu dwóch odrębnych postępowań w zakresie wymiaru należności importowych, urzędy celno-skarbowe ponoszą m.in. podwójne koszty korespondencji ze stronami postępowań, z czego w postępowaniu podatkowym występuje większy formalizm i koniecznością stosowania zasady pisemności do wszystkich czynności postępowania administracyjnego. 

Każde z postępowań prowadzone jest odrębnie, w związku z tym w każdym z nich przedsiębiorca musi przejść przez te same etapy, czyli w postępowaniu podatkowym – wszczęcie postępowania, ustanowienie nowego pełnomocnika, składanie wyjaśnień i zapoznanie się z aktami sprawy itp. Z punktu widzenia przedsiębiorców działania te są nieproporcjonalne do oczekiwanego efektu, tj. uzyskania od organu decyzji dotyczących wymiaru wszystkich należności importowych. Takie stanowisko płynie od lat z ust przedsiębiorców oraz organizacji, które je zrzeszają. Dało to zatem asumpt do zmian ustawowych.

Proponowane rozwiązania związane z importem

Jak już podkreślono, projektowana nowelizacja ustawy jest działaniem oczekiwanym przez przedsiębiorców zajmujących się importem w celu uproszczenia i skrócenia postępowania podatkowego. Prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty.

Zmiana procedury związanej z wymiarem należności importowych powinna wpłynąć na szybkość postępowania, co z kolei ułatwi i usprawni przedsiębiorcom działalność związaną z importem towarów.

Proponowane zmiany związane z opłatami od paliw

Przewidziano zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.

Podstawę zwrotu opłaty paliwowej będzie stanowiła faktura zakupu paliwa silnikowego lub gazu. Podmioty, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku akcyzowym, nabywają bowiem wyroby akcyzowe, tj. paliwa silnikowe lub gaz, na rynku z zapłaconą akcyzą i opłatą paliwową, które są wliczone w cenę wyrobu. Kwota zapłaconej opłaty paliwowej nie będzie wykazana na fakturze. Należy wskazać, że dowód zapłaty opłaty paliwowej będzie posiadał jedynie podmiot, wobec którego powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym.

Ponieważ nie przewiduje się obowiązku przekazywania tego dokumentu następnym nabywcom tych wyrobów (których może być wielu i mogą nabywać wyroby w różnej ilości od ich producenta/importera/nabywcy wewnątrzwspólnotowego, który zapłacił opłatę paliwową), stąd dokument ten nie może być wymagany jako niezbędny do ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej przez podmiot uprawniony do jej zwrotu.

Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Obecnie obowiązujące regulacje nie przewidują sformalizowanego wniosku o zwrot podatku akcyzowego, gdyż o zwrot akcyzy występują różne podmioty, które nabywają paliwo silnikowe lub gaz na różne cele (służbowe lub prywatne), a wniosek o zwrot akcyzy składają przeważanie uprawnione podmioty, tj. np. organizacje międzynarodowe w imieniu swoim i swoich pracowników (ich liczba może być różna), obecnie również nie planuje się w zakresie regulacji art. 31 ustawy o podatku akcyzowym wprowadzania sformalizowanego wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej. Natomiast minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zwrot opłaty paliwowej, dokonywany na podstawie ww. art. 82 ustawy o podatku akcyzowym, uwzględniając konieczność prawidłowego określania kwot zwracanej opłaty paliwowej (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw nr 833.)

Proponowane rozwiązania dotyczące gier hazardowych

Zmiana przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ma charakter dostosowawczy i upraszczający; celem jest umożliwienie podmiotom dokonania zgłoszenia/przekazywania wymaganych prawem informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto podmioty urządzające gry hazardowe będą mogły prowadzić rejestr zaświadczeń pracowników zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Projekt zakłada również przeniesienie obowiązku zatwierdzania wpisu do Rejestru, jego zmiany lub wykreślenia z poziomu centralnego na poziom innego organu Krajowej Administracji Skarbowej, co przyczyni się do optymalizacji procedury wpisu do Rejestru (jego zmiany lub wykreślenia) oraz sprawnego, niezwłocznego załatwienia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu wykonywania zadań powierzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ponadto projekt przewiduje blokowanie stron, które służą reklamowaniu i afiliacji domen, na których nielegalnie urządzane są gry hazardowe w sieci Internet. Ich zablokowanie spowoduje spadek oceny oraz pozycji w wynikach wyszukiwania (dostępności dla graczy), co przełoży się również na spadek pozycji nielegalnych kasyn internetowych (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw nr 833.).

Korzyści i ewentualne obciążenia związane z proponowanymi zmianami

Z punktu widzenia proponowanych zmian, usprawnienie i ujednolicenie przepisów oraz procedur należy ocenić pozytywnie. Co więcej ograniczenie kosztów, choćby nawet korespondencji również. W obecnym wydaniu brak jest sygnałów, które wskazywałby na negatywne skutki prowadzonych zmian.  Tym bardziej, w związku że zmianami, przedsiębiorcy dokonujący importu towarów nie będą zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Podstawa prawna

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw nr 833. 

  • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne Dz.U.2020.1382 t.j.

  • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz.U.2020.2094 t.j.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.
Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów