0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-11 - informacja o wpłaconych zaliczkach za 2021 rok

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do przekazywania deklaracji PIT-11 swoim pracownikom oraz urzędowi skarbowemu. PIT-11 to imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika (zakład pracy). Wystawienie deklaracji wiąże się z przestrzeganiem z góry określonych terminów oraz formalności. Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu!

Co jest podstawą do wystawienia PIT-11 oraz kogo dotyczy ten obowiązek?

PIT-11 to informacja o wysokości przychodów oraz dochodów uzyskanych przez pracownika. Deklarację tę zobowiązani są wystawiać pracodawcy z tytułów pobieranych oraz opłacanych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń:

 • pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
 • zleceniobiorców,
 • wykonawców dzieł,
 • nabywcy praw autorskich.

W PIT-11 powinny zostać również zawarte informacje o przychodach:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej;
 • osiągniętych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich;
 • otrzymanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich;
 • otrzymanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

PIT-11 wystawiają m.in.:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne jednostki zajmujące się produkcją rolną;
 • organy rentowe;
 • jednostki, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy;
 • uczelnie, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne;
 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • areszty śledcze oraz zakłady karne;
 • oddziały Agencji Mienia Wojskowego;
 • centrum integracji społecznej;
 • komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania.

Forma złożenia deklaracji PIT-11

Wspomnianą deklarację należy składać do urzędów skarbowych wyłącznie w formie elektronicznej. Niezależnie od tego, ilu pracodawca zatrudnia pracowników, forma złożenia PIT-11 jest jednakowa dla wszystkich. Formularze złożone w tradycyjnej formie papierowej zostaną przez urząd odrzucone.

Natomiast PIT-11 pracodawca może przekazać pracownikowi w dowolnej formie, np.:

 • osobiście,
 • listownie lub
 • w formie elektronicznej.

Forma elektroniczna wymaga od pracodawcy posiadania podpisu kwalifikowanego.

Terminy przekazania deklaracji PIT-11 

Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego upływa ostatniego dnia stycznia (31 stycznia roku następującego po roku podatkowym). Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika) upływa ostatniego dnia lutego.

Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku złożenia rocznych deklaracji podatkowych w terminie – grozi mu kara. Wynika to z faktu, że na podstawie otrzymanej od pracodawcy deklaracji PIT-11 pracownik przygotowuje roczne zeznanie podatkowe PIT-37, które musi złożyć w US do końca kwietnia.

PIT-11 dla cudzoziemca zatrudnionego w Polsce?

To, czy pracodawca będzie wystawiał pracownikowi-cudzieziemcowi PIT-11, czy nie, jest zależne od tego, czy zatrudniony posiada status rezydencji podatkowej oraz jaka forma współpracy została zawarta.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terenie naszego kraju.

Art. 3 § 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dla cudzoziemca zatrudnionego w Polsce, posiadającego status rezydenta podatkowego pracodawca  zawsze powinien wystawić PIT-11. 

Przy tym warto pamiętać, że w przypadku umów o pracę nie ma znaczenia status rezydencji. Pracownik taki zawsze rozliczany jest  na zasadach ogólnych i otrzymuje PIT-11. Inaczej jest w przypadku umowy cywilnoprawnej.

Jeżeli cudzoziemiec nieposiadający statusu rezydenta wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub dzieło), to od jego wynagrodzenia powinien zostać pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu.

Dla nierezydenta zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej należy wystawić IFT-1. Dokument ten jest informacją o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. IFT-1/IFT-1R są to formularze będące odpowiednikami PIT-ów.

Zwolnienie z obowiązku składania PIT-11

Pracodawcy zatrudniający zleceniobiorców lub wykonawców dzieła, których określona w umowie kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł, są zwolnieni z obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej PIT-11. Od wynagrodzeń takich osób odprowadzany jest co do zasady zryczałtowany podatek dochodowy (w wysokości 17%), który należy wykazać w deklaracji rocznej PIT-8AR.

PIT roczny a PIT-11

Podatnik (pracownik), który otrzyma PIT-11, jest zobowiązany na jego podstawie dokonać rozliczenia rocznego z osiągniętych dochodów. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odpowiednim formularzem jest PIT-37. Jeżeli nie otrzyma on deklaracji PIT-11 w terminie, może złożyć skargę na nierzetelnego pracodawcę w urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy udostępnia w takiej sytuacji podatnikowi dane niezbędne do wypełnienia PIT-37, o ile otrzymał je w terminie od przedsiębiorcy.

Wystawianie PIT-11 dla pracownika w systemie księgowości online wFirma.pl

Kiedy prowadzimy kadry w systemie wFirma.pl, wystawianie PIT-11 dla pracownika jest wyjątkowo proste. Co więcej, wygenerowany dokument można wygodnie przesłać do urzędu skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Dane o zarobkach, kosztach uzyskania przychodu i składkach zostaną pobrane z wcześniej wygenerowanych w danym roku list płac/rachunków oraz na podstawie dotyczących pracownika danych wprowadzonych do systemu. W celu wygenerowania PIT-11 w programie należy przejść do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT-11).

PIT-11- dodawanie w systemie

Aby wysłać wygenerowane dokumenty z systemu wFirma.pl, należy zaznaczyć utworzony PIT-11 i wybrać opcję „Wyślij do US albo ZUS”. 

PIT-11 - jak wysłać deklarację?

Przesyłając deklaracje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla celów dowodowych, które również można wygenerować i pobrać za pośrednictwem systemu wFirma.pl.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów