Poradnik Przedsiębiorcy

Umowy zawierane za granicą a podatek od czynności cywilnoprawnych

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisują różnego typu umowy. Co do zasady umowy takie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jednak zdarza się, że do ich podpisania dochodzi poza terytorium Polski. Powstaje wówczas pytanie, czy należy od takiej umowy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Miejsce wykonywania świadczenia

Zasady ustalania miejsca wykonywania świadczenia określa w prawie polskim Kodeks cywilny. Z art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest inaczej określone w umowie, świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. Przy tym jeśli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa. Z powyższego wynika zatem, że – jeżeli inaczej się nie umówiono – na dłużniku ciąży obowiązek odnalezienia wierzyciela i zwrócenia mu długu. W analizowanym stanie faktycznym wierzycielem (zbywcą wierzytelności) jest podmiot zagraniczny. Wierzytelność będąca przedmiotem sprzedaży jest więc w świetle prawa polskiego prawem wykonywanym za granicą.

Kwestie związane z opodatkowaniem lub nie czynności cywilnoprawnej były niejednokrotnie przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Poniżej prezentujemy najczęściej występujące transakcje wraz ze wskazaniem, czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych to, przy opodatkowaniu transakcji, decydujące znaczenie ma fakt jej dokonania. Miejscem dokonania umowy sprzedaży jest zazwyczaj miejsce jej zawarcia. Jeżeli zatem umowa zostaje zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to taka czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

  • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak z tego wynika, o tym, czy czynność podlega opodatkowaniu PCC, decyduje miejsce jej dokonania i miejsce położenia rzeczy będącej przedmiotem transakcji. Dla opodatkowania w Polsce nie ma znaczenia obywatelstwo stron konkretnej czynności cywilnoprawnej, ani ich miejsce zamieszkania, a także inne okoliczności, w których zostaje dokonana umowa, a zwłaszcza miejsce jej zawarcia. Warunkiem jest jednak, że będące jej przedmiotem rzeczy znajdują się na terytorium Polski, albo gdy jej przedmiotem są prawa majątkowe - wykonywane są na jej terytorium.

Umowa pożyczki a podatek od czynności cywilnoprawnych

Jedną z najczęściej zawieranych umów jest umowa pożyczki, która co do zasady podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terenie Polski bądź też rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jeśli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana w Polsce.

Aby podatek od czynności cywilnoprawnych nie dotyczył danej umowy pożyczki, muszą być łącznie spełnione dwa warunki. Po pierwsze, pieniądze, czyli przedmiot umowy pożyczki, powinny w momencie zawarcia umowy znajdować się poza terytorium Polski, np. na zagranicznym rachunku bankowym pożyczkodawcy. Po drugie, zawarcie umowy powinno nastąpić poza granicami Polski.