0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wyliczyć limit zwolnienia z kasy fiskalnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozpoczęłam działalność gospodarczą 10 czerwca 2015 roku. Do końca sierpnia cała sprzedaż była dokonywana na rzecz innych firm, natomiast pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej miała miejsce 15 września 2015 r.  Jak wyliczyć limit obrotów do wprowadzenia kasy fiskalnej?

Anna, Jelcz-Laskowice

 

Podatnicy, którzy dopiero rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, limit zwolnienia z kasy fiskalnej wyliczają w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Kwestię tę reguluje § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544):

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: (…)

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Wyliczenie proporcjonalnego limitu zwolnienia z kasy fiskalnej ustala się według poniższego schematu:

20 000 zł  / 365 x liczba dni

Przy czym liczbę dni należy wyliczyć od dnia rozpoczęcia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do końca roku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe, limit uprawniający do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej to 5 917,81 zł ( 20 000 / 365 x 108 dni).

Po przekroczeniu tej kwoty ma Pani dwa miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej, licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów