0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta JPK V7M i JPK V7K – w jaki sposób powinna zostać dokonana?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nową strukturę pliku JPK czyli JPK_V7M i JPK_V7K. Do składania nowego JPK zobowiązani są wszyscy podatnicy VAT czynni bez względu na to czy jest to mikro, mały, średni czy duży przedsiębiorca. Nowa struktura wprowadza odmienny niż dotychczas sposób przedstawiania transakcji gospodarczych oraz ich korygowania. W artykule wskażemy, jak wygląda korekta JPK V7M i JPK V7K oraz co podlega korygowaniu.

Nowa struktura JPK – przedstawienie ogólne

Nowy rodzaj struktury JPK został wprowadzony na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, która wprowadza zmiany w ustawie o VAT. Zgodnie z nimi podatnicy VAT czynni składający dotychczas zarówno deklarację VAT, jak i plik JPK_VAT, składają jeden plik JPK_V7M (przy rozliczeniu miesięcznym) lub JPK_V7K (przy rozliczeniu kwartalnym), który zawiera informacje wykazywane w obydwu dokumentach. Takie połączenie ma usprawnić procesy kontrolne oraz uprościć obowiązki sprawozdawcze podatników. Nowa struktura JPK składa się z dwóch części:

  • deklaracyjnej
  • ewidencyjnej.

Część deklaracyjna, jak wskazuje nazwa, jest odzwierciedleniem pozycji wyszczególnionych wcześniej w deklaracji VAT w zakresie rodzajów transakcji sprzedaży, z kolei część ewidencyjna zawiera pola charakterystyczne dotychczas dla pliku JPK_VAT w zakresie szczegółowych informacji o rejestrach sprzedaży i zakupu.

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Podatnik jest zobowiązany do skorygowania pliku JPK m.in. w przypadku, gdy:

  • zmienia się wartość podatku należnego lub naliczonego,

  • wystąpiły błędy w datach,

  • zmianie uległy dane kontrahenta umożliwiające jego identyfikację.

Co do zasady korekta JPK V7M i JPK V7K polegać ma na złożeniu nowego pliku JPK zawierającego prawidłowe dane, w którym powinny znaleźć się dane pierwotne i dane skorygowane.

Jeśli korekta nie wpływa na wysokość podatku należnego i naliczonego (np. literówka w nazwisku nabywcy), wobec błędnego wpisu stosuje się stornowanie w części ewidencyjnej, czyli ujęcie błędnego wpisu ze znakiem minus oraz poprawnego z prawidłowymi danymi, z podaniem pierwotnego numeru dokumentu. Takie korekty nie wywołują skutków na gruncie podatku VAT. Dotyczą zarówno sprzedaży, jak i zakupu.

Podatnik, który skoryguje błąd niemający wpływu na wysokość podatku należnego i naliczonego od faktur sprzedaży i zakupów, przed wysyłką pliku JPK nie dokonuje stornowania, lecz wykazuje tylko jeden wpis z poprawnymi danymi.

W przypadku, gdy korekta wpływa na wysokość podatku należnego (sprzedaż) lub wpływa na wysokość podstawy opodatkowania, niezależnie od tego, czy jest to korekta na plus, czy na minus, ujmuje się ją w ewidencji z numerem dokumentu korygującego, w okresie wskazanym przez przepisy, uwzględniając przyczyny wystawienia korekty. Takie same zasady odnoszą się do korekt dokumentów zakupu.

W przypadku korekty „in minus” dotyczącej faktury zakupu, gdy dokument pierwotny i korygujący można ująć w tym samym okresie rozliczeniowym, w części ewidencyjnej pliku nowego JPK wykazuje się wyłącznie dokument pierwotny pomniejszony o wartość dokumentu korygującego. Korekty „in plus” dotyczące faktur zakupu ujmuje się jako osobne pozycje w ewidencji.

Z uwagi na fakt, że nowy plik JPK składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, w zależności od rodzaju błędu korygowaniu może podlegać tylko część deklaracyjna, tylko część ewidencyjna lub jednocześnie część deklaracyjna i ewidencyjna.

Poniżej przedstawiamy schemat nowego pliku JPK w przypadku korekty:

  • ewidencji w JPK_V7M: w schemacie głównym pozostawia się pusty element

„Deklaracja”. W części „Nagłówek” puste pozostają „KodFormularzaDekl” oraz „WariantFormularzeDekl”,

  • deklaracji w JPK_V7M: w schemacie głównym pozostawia się puste elementy: „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. W elemencie „Nagłówek” wypełniane są pola: „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”,

  • ewidencji za trzeci miesiąc kwartału w JPK_V7K: w schemacie głównym pozostawia pusty element „Deklaracja”. W części „Nagłówek” puste pozostają pola: „Kwartal”, „KodFormularzaDekl” i „WariantFormularzeDekl”,

  • deklaracji kwartalnej JPK_V7K (trzeci miesiąc kwartału): w schemacie głównym pozostawia się puste elementy: „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. W elemencie „Nagłówek” wypełnia się pola: „Kwartal”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”.

W odniesieniu do podatnika rozliczającego się z podatku VAT kwartalnie korekta pliku JPK za dwa pierwsze miesiące kwartału wygląda analogicznie jak plik pierwotny. Wówczas w korekcie pliku uzupełniane są pola: Nagłówek, Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Nagłówek pola Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl pozostają puste.

Przykład 1.

Pan Jacek za październik 2020 r. z uwagi na miesięczne rozliczenie podatku VAT składa plik JPK_V7M do 25 listopada. 18 listopada otrzymał fakturę korygującą do faktury zakupu z uwagi na błąd w adresie sprzedawcy. Czy pan Jacek w składanym pliku JPK_V7M będzie musiał wykazać poprawną fakturę zakupu i skorygowaną, czy tylko jeden wpis – poprawny?

Z uwagi na fakt, że pan Jacek nie złożył jeszcze pliku JPK_V7M za listopad, gdyż termin na jego złożenie jeszcze nie minął, w składanym pliku JPK_V7M wskazać będzie musiał tylko jeden wpis z poprawnymi danymi.

Przykład 2.

Pani Ania za październik 2020 r. złożyła plik JPK_V7M w terminie do 25 listopada 2020 r. Po złożeniu pliku nabywca zwrócił towar z faktury sprzedaży wystawionej w październiku, w związku z czym Pani Ania zobowiązana jest do wystawienia faktury korygującej i przekazania jej nabywcy. Nabywca potwierdzi odbiór korekty dopiero w grudniu. W jakim okresie Pani Ania powinna wykazać w pliku JPK fakturę korygującą?

Faktura korygująca zostanie wykazana w dacie potwierdzenia odbioru przez nabywcę, czyli w pliku JPK_V7 składanym za grudzień w terminie do 25 stycznia 2021 r.

Przykład 3.

Pan Eugeniusz, który nie złożył jeszcze za październik pliku JPK_VAT, otrzymał od sprzedawcy fakturę korygującą zmniejszającą z uwagi na przyznany rabat do faktury zakupu z października. Czy w pliku JPK_V7 za październik Pan Eugeniusz powinien wykazać obydwa dokumenty: fakturę zakupu i korektę?

Z uwagi na fakt, iż plik JPK_V7 za październik nie został jeszcze złożony, w przesyłanym pliku JPK_V7 Pan Eugeniusz może wykazać tylko jedną pozycję - fakturę zakupu z wartościami jakie faktura posiada po skorygowaniu.

W przypadku korygowania wyłącznie części ewidencyjnej np. w zakresie danych kontrahenta, termin zwrotu podatku wykazany w pierwotnym pliku nie ulega wydłużeniu.

Korekta JPK V7M i JPK V7K – terminy i procedury

Błędy w przesłanym pliku JPK_7M/JPK_7K w zależności od tego, czy zostały stwierdzone przez organ administracji skarbowej, czy też samodzielnie przez podatnika, mogą nieść określone konsekwencje. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem ustawy o VAT art. 109 ust. 3e, w przypadku stwierdzenia błędu w przesłanym pliku JPK (niezgodność ze stanem faktycznym lub zmiana danych), konieczne jest jego skorygowanie w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym stwierdzono błąd. Natomiast jeśli w złożonym pliku JPK urząd skarbowy wykryje błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wzywa podatnika do jego skorygowania na podstawie stosownego wezwania. W wezwaniu organ podatkowy powinien wskazać dokładnie, w którym miejscu w złożonym pliku JPK znajduje się błąd, wraz z informacją, w jaki sposób powinien zostać poprawiony. Na poprawę błędu lub złożenie wyjaśnień (w przypadku, gdy według podatnika plik został złożony poprawnie), podatnik ma 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku przekroczenia terminu, gdy błąd nie zostanie skorygowany lub podatnik nie złoży stosownych wyjaśnień, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji nakłada na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Kara nie jest nakładana na podatnika, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność z tytułu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Kwota kary wymierzonej przez organ podatkowy na podstawie wydanej decyzji powinna być wpłacona w ciągu kolejnych 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji podatnikowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów