Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta JPK V7M i JPK V7K – w jaki sposób powinna zostac dokonana?

Od 1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nową strukturę pliku JPK – JPK_V7M i JPK_V7K. W pierwszym etapie do składania nowego JPK zobowiązane będą duże przedsiębiorstwa, natomiast już od 1 lipca 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy VAT czynni. Nowa struktura wprowadza odmienny niż dotychczas sposób przedstawiania transakcji gospodarczych oraz ich korygowania. W artykule wskażemy, jak wygląda korekta JPK V7M i JPK V7K oraz co podlega korygowaniu.

Nowa struktura JPK – przedstawienie ogólne

Nowy rodzaj struktury JPK został wprowadzony na mocy Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, która wprowadza zmiany w ustawie o VAT. Zgodnie z nimi podatnicy VAT czynni składający dotychczas zarówno deklarację VAT, jak i plik JPK_VAT, będą składali jeden plik JPK_V7M (przy rozliczeniu miesięcznym) lub JPK_V7K (przy rozliczeniu kwartalnym), który zawiera informacje wykazywane w obydwu dokumentach. Takie połączenie ma usprawnić procesy kontrolne oraz uprościć obowiązki sprawozdawcze podatników. Nowa struktura JPK składać się będzie z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część deklaracyjna, jak wskazuje nazwa, będzie odzwierciedleniem pozycji wyszczególnionych w deklaracji VAT w zakresie rodzajów transakcji sprzedaży, z kolei część ewidencyjna zawierać będzie pola charakterystyczne dotychczas dla pliku JPK_VAT w zakresie szczegółowych informacji o rejestrach sprzedaży i zakupu.

MF wprowadziło dwa terminy, od których podatnicy zobowiązani będą do sporządzania i przesyłania struktury JPK_V7M/JPK_V7K:

 • od 1 kwietnia 2020 r. dla podatników będących dużymi przedsiębiorcami,

 • od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych podatników.

Analizując art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo przedsiębiorców, za dużego przedsiębiorcę uważa się podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub

 • osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub suma jego aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Dobrowolna wysyłka nowego JPK od kwietnia przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, spowoduje konieczność wysyłki JPK już w nowej formie. Przedsiębiorca nie będzie mógł wrócić do składania deklaracji i pliku JPK_ VAT.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT 7 i VAT 7K w inny sposób niż w formie JPK_V7M (JPK_7K), przy czym korekty dotyczące okresów, za które składane były deklaracje VAT i pliki JPK_VAT, dokonuje się w formie korekty deklaracji i pliku JPK_VAT.

Z czego składa się struktura JPK V7M i JPK V7K?

Nowa struktura JPK, jak już wcześniej wskazywano, składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W skład obydwu struktur wchodzą poszczególne sekcje:

 • „Nagłówek” – zawierają dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego jest kierowany oraz datę złożenia, 

 • „Deklaracja” – zawiera dane niezbędne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartości podatku podlegającej wpłacie do US lub zwrotowi wraz z oznaczeniem formy i sposobu dokonania zwrotu,

 •  „Podmiot1” – zawiera informacje charakteryzujące podmiot składający plik,

 • „SprzedazWiersz” – zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego,

 • „SprzedazCtrl” – zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku należnego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie,

 • „ZakupWiersz” – zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego,

 • „ZakupCtrl” – zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku naliczonego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie.

Podatnicy rozliczający się w formie kwartalnej, zobowiązani do złożenia pliku JPK_V7M będą składali zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną za okres jednego miesiąca. Z kolei podatnicy stosujący kwartalne rozliczenie VAT, składający plik JPK_V7K będą musieli złożyć część deklaracyjną za cały kwartał, natomiast ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału. Ponadto co miesiąc będą zobowiązani do składania samej części ewidencyjnej.

Kwartalni podatnicy VAT wypełniać będą:

 • za pierwsze dwa miesiące sekcje: „Nagłówek” (bez wypełnienia pola „Kwartal”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”), „Podmiot1”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”,

 • za trzeci miesiąc kwartału: „Nagłówek” (z wypełnieniem pól „Kwartal”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”), „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCrtl”.

Podatnicy rozliczający się miesięcznie i kwartalnie nowy plik JPK składać będą w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który generowany jest plik JPK.

Korekta JPK V7M i JPK V7K

Podatnik jest zobowiązany do skorygowania pliku JPK m.in. w przypadku, gdy:

 • zmienia się wartość podatku należnego lub naliczonego,

 • wystąpiły błędy w datach,

 • zmianie uległy dane kontrahenta umożliwiające jego identyfikację.

Co do zasady korekta JPK V7M i JPK V7K polegać ma na złożeniu nowego pliku JPK zawierającego prawidłowe dane, w którym powinny znaleźć się dane pierwotne i dane skorygowane.

Jeśli korekta nie wpływa na wysokość podatku należnego i naliczonego (np. literówka w nazwisku nabywcy), wobec błędnego wpisu stosuje się stornowanie w części ewidencyjnej, czyli ujęcie błędnego wpisu ze znakiem minus oraz poprawnego z prawidłowymi danymi, z podaniem pierwotnego numeru dokumentu. Takie korekty nie wywołują skutków w na gruncie podatku VAT. Dotyczą zarówno sprzedaży, jak i zakupu.

Podatnik, który skoryguje błąd niemający wpływu na wysokość podatku należnego i naliczonego od faktur sprzedaży i zakupów, przed wysyłką pliku JPK nie dokonuje stornowania, lecz wykazuje tylko jeden wpis z poprawnymi danymi.

W przypadku, gdy korekta wpływa na wysokość podatku należnego (sprzedaż) lub wpływa na wysokość podstawy opodatkowania, niezależnie od tego, czy jest to korekta na plus, czy na minus, ujmuje się ją w ewidencji z numerem dokumentu korygującego, w okresie wskazanym przez przepisy, uwzględniając przyczyny wystawienia korekty. Takie same zasady odnoszą się do korekt dokumentów zakupu.

W przypadku korekty „in minus” dotyczącej faktury zakupu, gdy dokument pierwotny i korygujący można ująć w tym samym okresie rozliczeniowym, w części ewidencyjnej pliku nowego JPK wykazuje się wyłącznie dokument pierwotny pomniejszony o wartość dokumentu korygującego. Korekty „in plus” dotyczące faktur zakupu ujmuje się jako osobne pozycje w ewidencji.

Z uwagi na fakt, że nowy plik JPK składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, w zależności od rodzaju błędu korygowaniu może podlegać tylko część deklaracyjna, tylko część ewidencyjna lub jednocześnie część deklaracyjna i ewidencyjna.

Poniżej przedstawiamy schemat nowego pliku JPK w przypadku korekty:

 • ewidencji w JPK_V7M: w schemacie głównym pozostawia się pusty element

„Deklaracja”. W części „Nagłówek” puste pozostają „KodFormularzaDekl” oraz

„WariantFormularzeDekl”,

 • deklaracji w JPK_V7M: w schemacie głównym pozostawia się puste elementy:

„SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. W elemencie „Nagłówek” wypełniane są pola: „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”,

 • ewidencji za trzeci miesiąc kwartału w JPK_V7K: w schemacie głównym pozostawia pusty element „Deklaracja”. W części „Nagłówek” puste pozostają pola: „Kwartal”, „KodFormularzaDekl” i „WariantFormularzeDekl”,

 • deklaracji kwartalnej JPK_V7K (trzeci miesiąc kwartału): w schemacie głównym pozostawia się puste elementy: „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. W elemencie „Nagłówek” wypełnia się pola: „Kwartal”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”.

W odniesieniu do podatnika rozliczającego się z podatku VAT kwartalnie korekta pliku JPK za dwa pierwsze miesiące kwartału wygląda analogicznie jak plik pierwotny. Wówczas w korekcie pliku uzupełniane są pola: Nagłówek, Podmiot1, SprzedazWiersz,

SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Nagłówek pola Kwartal,

KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl pozostają puste.

Przykład 1.

Pan Jacek za kwiecień 2020 r. z uwagi na miesięczne rozliczenie podatku VAT będzie składał plik JPK_V7M do 25 maja. 18 maja otrzymał fakturę korygująca do faktury zakupu z uwagi na błąd w adresie sprzedawcy. Czy pan Jacek w składanym pliku JPK_V7M będzie musiał wykazać poprawną fakturę zakupu i skorygowaną, czy tylko jeden wpis – poprawny?

Z uwagi na fakt, że pan Jacek nie złożył jeszcze pliku JPK_V7M za kwiecień, gdyż termin na jego złożenie jeszcze nie minął, w składanym pliku JPK_V7M wskazać będzie musiał tylko jeden wpis z poprawnymi danymi.

W przypadku korygowania wyłącznie części ewidencyjnej np. w zakresie danych kontrahenta, termin zwrotu podatku wykazany w pierwotnym pliku nie ulega wydłużeniu.

Korekta JPK V7M i JPK V7K – terminy i procedury

Błędy w przesłanym pliku JPK_7M/JPK_7K w zależności od tego, czy zostały stwierdzone przez organ administracji skarbowej, czy też samodzielnie przez podatnika, mogą nieść określone konsekwencje. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem ustawy o VAT art. 109 ust. 3e, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2020 r. w przypadku stwierdzenia błędu w przesłanym pliku JPK (niezgodność ze stanem faktycznym lub zmiana danych), konieczne jest jego skorygowanie w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym stwierdzono błąd. Natomiast jeśli w złożonym pliku JPK urząd skarbowy wykryje błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wzywa podatnika do jego skorygowania na podstawie stosownego wezwania. W wezwaniu organ podatkowy powinien wskazać dokładnie, w którym miejscu w złożonym pliku JPK znajduje się błąd, wraz z informacją, w jaki sposób powinien zostać poprawiony. Na poprawę błędu lub złożenie wyjaśnień (w przypadku, gdy według podatnika plik został złożony poprawnie), podatnik ma 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku przekroczenia terminu, gdy błąd nie zostanie skorygowany lub podatnik nie złoży stosownych wyjaśnień, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji nakłada na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Kara nie jest nakładana na podatnika, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność z tytułu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Kwota kary wymierzonej przez organ podatkowy na podstawie wydanej decyzji powinna być wpłacona w ciągu kolejnych 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji podatnikowi.