Poradnik Przedsiębiorcy

Rozporządzenie unijne - transakcje na nowych zasadach od 2020 roku!

Czy Twoja firma zajmuje się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT)? Jeśli transakcje tego rodzaju to Twoja codzienność lub planujesz zająć się takimi transakcjami, to przeczytaj, jak uzyskać stawkę 0% VAT zgodnie z nowymi zapisami rozporządzenia unijnego od stycznia 2020 roku. Zmianie uległ między innym sposób dokumentowania transakcji zawartych z krajami członkowskimi, by ubiegać się zerową stawkę VAT. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie unijne!

Rozporządzenie unijne dotyczące 0% VAT – rozliczanie transakcji transgranicznych

Nowelizacja rozporządzenia unijnego wprowadziła zmiany w zakresie rozliczania transakcji z państwami członkowskimi. Zgodnie z nowymi przepisami dokumentowanie przez przedsiębiorców zajmujących się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (dalej jako WDT) zostało zaostrzone. O nowym sposobie dokumentowania obrotu towarowego z innymi krajami Unii Europejskiej informuje rozporządzenie Rady nr 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r., które zaczęło obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Wspomniane rozporządzenie unijne przewiduje wprowadzenie domniemania, że towary, które są przedmiotem WDT zostały przewiezione z Polski do innego kraju Unii Europejskiej (dostawa może skorzystać ze stawki 0%). Warunkiem uznania stawki 0% jest posiadania także co najmniej dwóch dowodów, niebędących ze sobą w sprzeczności, które zostały wydane przez dwa różne podmioty (strony współpracy), które są niezależne od siebie wzajemnie, a także niezależne od nabywcy i dostawcy.

Rozporządzenie unijne dotyczące 0% VAT – dowody

Dowodami w myśl nowego rozporządzenia mogą być:

 • Grupa 1. dowodów: dokumenty odnoszące się do transportu lub wysyłki:
 1. podpisany list przewozowy,
 2. CMR,
 3. konosament,
 4. faktura za towar,
 5. faktura za przewóz lotniczy,
 6. faktura od przewoźnika.
 • Grupa 2. Dowodów:
 1. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, które potwierdzają przybycie do docelowego państwa członkowskiego towaru – może je wydać np. notariusz,
 2. polisa ubezpieczeniowa transportu albo wysyłki towaru,
 3. dokumenty bankowe np. potwierdzenie zapłaty za wysyłkę lub transport,
 4. poświadczenie odbioru wystawione przez osobę prowadzącą magazyn w docelowym państwie członkowskim – jest to potwierdzenie, że składowanie towaru odbyło się w tym magazynie na terenie państwa członkowskiego.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem unijnym sprzedawca powinien mieć co najmniej 2 dowody z grupy 1. albo dowód z grupy 1. i dowód z grupy 2. Dzięki temu może uzyskać stawkę zerową. Niespełnienie tych warunków domniemania nie przekreśla możliwości skorzystania z zerowej stawki VAT. Gdy dostawca nie ma dowodów zgodnych z nowymi przepisami unijnymi, to musi udowodnić w inny sposób, że warunki stawki 0% zostały spełnione.

Oznacza to, że jest szansa na 0% dla przedsiębiorców WDT, którzy nie mają wymaganych dowodów, pod warunkiem, że transakcja miała miejsce, np. przedsiębiorca może starać się o stawkę zerową, posiadając jedynie dokumenty wskazane w przepisach krajowych.

Pisemne oświadczenie nabywcy

Jeśli transport jest wykonywany przez nabywcę lub na jego rzecz, to podatnik powinien mieć pisemne oświadczenie nabywcy, mówiące o tym, że towar został wysłany, czy przetransportowany przez nabywcę albo na jego rzecz. W oświadczeniu musi się znaleźć także informacja, że towary trafiły do docelowego państwa członkowskiego (państwa przeznaczenia towarów). Oświadczenie musi zawierać datę wystawienia, dane osoby przyjmującej u nabywcy. Dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy, nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy takie oświadczenia.