0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK V7M i V7K – nowa struktura zastąpiła deklarację VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z 1 dniem października 2020 r. w życie weszły przepisy wprowadzające nową strukturę logiczną JPK, w postaci JPK_V7M oraz JPK_V7K. Struktury te zastąpiły wysyłane dotychczas przez czynnych podatników VAT deklaracje VAT oraz pliki JPK_VAT, łącząc w sobie informacje, jakie zawierały te deklaracje oraz wprowadziły szereg nowych oznaczeń. Co zawiera struktura JPK V7M i V7K? O tym w artykule.

JPK V7M i V7K – co wprowadziła nowa struktura?

Nowa struktura JPK ma na celu uproszczenie procesu podatkowego, a także poszerzenie zdolności urzędów w zakresie kontroli, które teraz bez ingerencji podatników będą miały możliwość wglądu w dokonywane przez nich transakcje oraz wynikające z nich kwoty. Nowa struktura JPK wprowadziła ułatwienie, polegające na tym, że podatnicy VAT zamiast dostarczania deklaracji VAT i pliku JPK, składają tylko jedną strukturę JPK V7M i V7K. Ułatwia to rozliczenie z urzędem, ponieważ zmniejszy się ilość przesyłanych deklaracji. Dzięki wprowadzeniu nowej struktury zmaleje także liczba dokumentów przetwarzanych przez KAS, a także liczba kontroli podatkowych (łącznie ze skróceniem czasu ich wykonywania – z uwagi na to, że dane będą ogólnodostępne). Podatnicy powinni mieć jednak na uwadze, że szerszy zakres danych wykazywanych w nowej strukturze JPK, wiąże się z zachowaniem większej systematyczności i skrupulatności w zakresie oznaczania rodzajów transakcji (przedmiotów i podmiotów). Każdy błąd w pliku JPK, który uniemożliwi analizę danych jest surowo karany. W przypadku błędów w JPK podatnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł od każdego błędu, jeśli w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do wezwania lub nie dokona korekty pliku.

Czym jest struktura JPK_V7M i V7K i od kiedy obowiązuje?

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, w ustawie o VAT wprowadzono zmiany, które mają na celu uproszczenie obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług, dzięki połączeniu deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT w jeden dokument – plik JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) oraz JPK_V7K (rozliczenie kwartalne). Nowa struktura JPK składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W jej ramach znajdą się dane dotyczące zakupów i sprzedaży za dany okres oraz dodatkowe informacje służące analizie poprawności rozliczenia jak np. rodzaj transakcji czy szczególny sposób jej rozliczenia.

Od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie JPK V7M i V7K.

Pierwszy JPK V7 wysyłany jest za miesiąc październik w terminie do 25 listopada.

Kto jest zobowiązany do składania JPK_V7M i JPK_7K?

Do wysyłki nowej struktury JPK V7M i V7K zobowiązani są czynni podatnicy podatku od towarów i usług (VAT), którzy dotychczas dokonywali rozliczenia podatku VAT w formie deklaracji VAT 7 i VAT 7K. Zatem podatnicy składają dwa rodzaje plików JPK:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Podatnicy składający deklarację JKP_V7M zobowiązani są do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie, natomiast podatnicy składający JPK_V7K zobowiązani są do składania części ewidencyjnej miesięcznie oraz deklaracyjnej kwartalnie.

Nowa struktura nie ma jednak zastosowania do podatników, którzy:

 • świadczą usługi w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12),

 • nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni składający deklarację VAT-8, VAT-9M z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych,

 • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu i składają deklarację VAT-10,

 • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (składają deklarację VAT-14).

Podatnicy wymienieni w powyższych przypadkach nadal rozliczają podatek VAT w dotychczasowej formie.

Podatnicy VAT czynni, zobowiązani do skorygowania deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT złożonych na starych zasadach, sporządzają korekty w formie obowiązującej przed wprowadzeniem nowej struktury JPK.

JPK V7M i V7K – grupy towarów i usług

Wdrożenie nowej struktury JPK wiąże się ze szczegółowym przedstawieniem niektórych towarów i usług, które od tej chwili prezentowane są w pliku JPK za pomocą symboli GTU (grupy towarów i usług), ponumerowane kolejno od GTU_01 do GTU_13. Poszczególne pola grup towarowych odnoszą się do:

 • GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych

 • GTU_02 – dostawy m.in. olejów napędowych, benzyny silnikowej,

 • GTU_03 – dostawy m.in. oleju opałowego, wybranych rodzajów olejów smarowych

 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 • GTU_05 – dostawy odpadów szklanych, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych,

 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich m.in. komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier wideo, aparaty i kamery cyfrowe,

 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,

 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych,

 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych wyrobów medycznych,

 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,

 • GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

 • GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia grup towarów i usług stosuje się bez określenia ich wartości, poprzez zaznaczenie 1 – w przypadku sprzedaży określonego rodzaju towaru lub usługi na fakturze, lub pozostawienie pustego pola – gdy określona dostawa towaru/usługi nie miała miejsca.

Co zawiera struktura JPK V7M i V7K?

Nowa struktura JPK, która zastąpiła deklarację VAT oraz pliki JPK_VAT, składa się z szeregu pól definiujących daną transakcję. Natomiast główny schemat struktury zawiera następujące elementy:

Część deklaracyjna:

 • „Nagłówek” – zawiera dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik, cel złożenia oraz urząd skarbowy, do którego jest kierowany oraz datę złożenia,

 • „Deklaracja” – zawiera dane niezbędne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartości podatku podlegającej wpłacie do US lub zwrotowi wraz z oznaczeniem formy i sposobu dokonania zwrotu,

 • „Podmiot1” – zawiera dane podatnika składającego plik,

Część ewidencyjna:

 • „SprzedazWiersz” – zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego,

 • „SprzedazCtrl” – zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku należnego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie,

 • „ZakupWiersz” – zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego,

 • „ZakupCtrl” – zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz wartość podatku naliczonego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie.

Chociaż elementy struktury głównej nowego pliku JPK są identyczne zarówno w przypadku podatników zobowiązanych do składania JPK_V7M, jak i JPK_V7K, rozróżniono sposób składania i wypełniania części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Oznacza to, że podatnicy składający plik JPK_V7M (rozliczenie miesięczne VAT) muszą wypełnić wszystkie elementy struktury tj. Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej za okresy miesięcznie.

Natomiast podatnicy składający plik JPK_V7K (rozliczenie kwartalne VAT) zobowiązani są do złożenia części ewidencyjnej miesięcznie, a deklaracyjnej – kwartalnie. W efekcie za dwa pierwsze miesiące danego kwartału wypełniane są elementy struktury tj.: Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. Kolejno za trzeci miesiąc kwartału wypełniane są wszystkie elementy struktury. W związku z powyższym część deklaracyjna dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast ewidencyjna – ostatniego miesiąca kwartału.

Część deklaracyjna struktury JPK V7M i V7K

Z uwagi na fakt, że plik JPK V7M i V7K zastąpił wysyłane dotychczas deklaracje VAT, a w elementach jego struktury znajdują się m.in. pozycje odpowiadające pozycjom z deklaracji VAT, identyfikujące transakcje. W strukturze deklaracyjnej znajdują się pozycje szczegółowe, ponumerowane kolejno od P_10 do P_69 oraz pouczenia. Pozycje szczegółowe definiują rodzaj transakcji, która wystąpiła. Przyjmują one wartość 1 – w przypadku wystąpienia danej transakcji lub pozostają puste – jeśli transakcja nie wystąpi. 

Dane wskazywane w poszczególnych polach struktury przedstawiają:

 • od P_10 do P_38: zbiorczą wysokość podstawy opodatkowania z tytułu krajowej i zagranicznej dostawy towarów oraz świadczenia usług, z podziałem na stawki podatku VAT, w tym korzystających ze zwolnienia oraz podatku należnego/podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, importu towarów oraz usług, a także podatek od towarów objętych spisem z natury, wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących,

 • od P_39 do P_48: zbiorczą wysokość nadwyżki podatku VAT z poprzedniej deklaracji, wartość netto zakupionych środków trwałych oraz pozostałych towarów i usług, w tym także korekty podatku naliczonego,

 • od P_49 do P_62: kwoty wydatkowane na zakup kasy rejestrującej, w tym wartość do odliczenia lub zwrotu, wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu lub jego nadwyżka, a także kwoty podlegające zwrotowi z wyszczególnieniem terminu lub zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych wraz z ich wskazaniem,

 • od P_63 do P_69: transakcje opodatkowane procedurą marży zwolnione z opodatkowania na mocy art. 122 ust. 1, 2 ustawy o VAT, w tym także transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej oraz korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Powyżej opisane pola definiują rodzaj transakcji, jakie miały miejsce wraz ze wskazaniem wartości podatku. Ostatnie pole w części deklaracyjnej „Pouczenia” wskazują konsekwencje karno-podatkowe w zakresie, jakim podatnik naraża podatek na uszczuplenie na skutek nieprawidłowo złożonego pliku JPK.

Część ewidencyjna struktury JPK V7M i V7K) – oznaczenia rodzajów transakcji

Część ewidencyjna nowej struktury JPK została podzielona na ewidencję w zakresie podatku należnego i naliczonego. Oprócz podstawowych informacji na temat dokumentu (numer, data wystawienia, sprzedaży), kontrahenta i jego numeru NIP, wprowadzono oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży:

 • RO – dla dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących,

 • WEW – dla dokumentu wewnętrznego opodatkowania dotyczącego np. nieodpłatnego przekazania towarów,

 • FP – dla faktury wystawionej do paragonu.

Ponadto wprowadzone zostały oznaczenia dla sprzedaży krajowej i zagranicznej z uwzględnieniem jej rodzaju i charakteru. Zgodnie z tym, w części ewidencyjnej struktury VAT zostaną wskazane następujące oznaczenia:

 • dla dostawy zagranicznej:
  • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
  • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób prywatnych z UE,
  • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
  • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
  • I_42 – WDT towarów pochodzących z importu, gdzie odprawa towarów odbyła się w innym kraju UE,
  • I_63 – WDT towarów pochodzących z re-importu,
 • dla pozostałych dostaw:
  • TP – informacja o powiązaniu między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą,
  • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
  • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
  • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu,
  • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon,
  • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia,
  • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczanie rodzajów transakcji na potrzeby JPK V7 w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl możliwe jest automatyczne oznaczanie wybranych rodzajów transakcji jakie dotyczą prowadzonej przez użytkownika działalności gospodarczej.

Wybór rodzajów transakcji jest możliwy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7.

JPK V7M i V7K

Oznaczenie poszczególnych rodzajów transakcji możliwe jest m.in. przy wystawianiu faktury sprzedażowej poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w podzakładce KSIĘGOWE w pozycji RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać właściwy symbol. 

JPK V7M i V7K

 

Więcej na temat oznaczeń transakcji szczególnych w systemie wfirma.pl znajduje się w artykule pomocy: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów