Poradnik Przedsiębiorcy

JPK V7K od kiedy będzie obowiązywał?

Już wkrótce wejdą w życie zmiany dotyczące składanych plików JPK VAT i deklaracji VAT – zostaną one zastąpione jednym plikiem JPK. Szczególne wątpliwości wzbudza on w przypadku podatników VAT kwartalnych ze względu na specyfikę raportowania transakcji w JPK i deklaracji VAT. Nowa struktura JPK V7K od kiedy ona obowiązuje oraz czy przyczyni się do rezygnacji przez podatników z rozliczeń kwartalnych? Odpowiadamy!

Jeden plik JPK zamiast JPK VAT i deklaracji VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT z dnia z 4 lipca 2019 r. wprowadzono nową strukturę JPK, która ma zastąpić dotychczas składane deklaracje VAT oraz pliki JPK VAT. Zamiast dwóch odrębnych formularzy podatnik będzie składał jeden plik zawierający dane obecnie znajdujące się w pliku JPK VAT oraz deklaracji VAT. Poza danymi z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K nowa struktura JPK zastąpi:

 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,

 • VAT-ZD – wniosek do ulgi na złe długi,

 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT.

W dalszym ciągu konieczne będzie jednak składanie deklaracji:

 • VAT-UE – informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

 • VAT-9M – deklaracji podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 

 • VAT-8 – deklaracji podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 

 • VAT-11 – deklaracji dotyczącej okazjonalnej sprzedaży samochodów w WDT, 

 • VAT-12 – deklaracji VAT dla podatników świadczących działalność w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, 

 • VAT-13 – deklaracji VAT przedstawiciela podatkowego, 

 • VAT-21 – deklaracji VAT dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, 

 • VAT-23 – formularza dla WNT nowego samochodu.

Struktura JPK V7K będzie składała się z dwóch części tj. części ewidencyjnej wzorowanej na obecnym pliku JPK VAT oraz deklaracyjnej zastępującej deklarację VAT-7 lub VAT-7K. 

Poza danymi znajdującymi się w obecnych formularzach nowa struktura zostanie poszerzona o dodatkowe dane. Będzie ona wymagała stosowania dodatkowych oznaczeń dla towarów lub usług, które są szczególnie narażone na nadużycia podatkowe. Oznaczenia te można podzielić na te dotyczące transakcji i dokumentów.

Oznaczenia dotyczące transakcji dotyczą m.in. sprzedaży napojów alkoholowych i tytoniowych, metali szlachetnych, pojazdów i części samochodowych, a także sprzedaży usług transportowych. Konieczne będzie także stosowanie odpowiednich symboli w m.in. w przypadku transakcji w procedurze VAT marża czy wymagających zapłaty w modelu podzielonej płatności. Dodatkowe oznaczenia zostały przewidziane także dla faktur do paragonu, raportów z kasy czy dokumentów wewnętrznych. Oznacza to, że nowa struktura JPK będzie dostarczała organom podatkowych dużo bardziej szczegółowych informacji niż dotychczas przesyłane pliki.

JPK V7K dla rozliczeń kwartalnych

Z kwartalnego składania deklaracji VAT mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają status małego podatnika. Na mocy art. 2 ust. 25 ustawy o VAT status małego podatnika uzależniony jest o wartości sprzedaży, jaką podatnik uzyskał w roku ubiegłym, która wynosi

 • równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na PLN (w 2020 roku 5 248 000 zł)

 • w przypadku przedsiębiorstw maklerskich, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącymi agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – pod uwagę brana jest kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro (w 2020 roku 197 000 zł).

Co więcej, aby móc skorzystać z kwartalnego składania deklaracji VAT, przedsiębiorca powinien:

 • być podatnikiem VAT czynnym przez okres co najmniej 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

 • w danym kwartale, lub w poprzedzających go czterech kwartałach nie dokonywać dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Możliwość korzystania z kwartalnych rozliczeń dotyczy na ten moment wyłącznie deklaracji VAT. Plik JPK VAT zawsze wysyłany jest w okresach miesięcznych. U podatników VAT kwartalnych nowa struktura JPK V7K będzie przesyłana zatem w części ewidencyjnej w dalszym ciągu za okresy miesięczne, natomiast część deklaracyjna pliku za kwartał.

Część ewidencyjna składana za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera elementy takie jak:

 • Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl),

 • Podmiot1,

 • SprzedazWiersz,

 • SprzedazCtrl,

 • ZakupWiersz,

 • ZakupCtrl.

Natomiast część deklaracyjna składana po zakończonym kwartale zawiera:

 • Nagłówek, 

 • Podmiot1,

 • Deklaracja, 

 • SprzedazWiersz, 

 • SprzedazCtrl, 

 • ZakupWiersz, 

 • ZakupCtrl, 

z zaznaczeniem, że ta część dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

W praktyce będzie wyglądało to w ten sposób, że a pierwsze dwa miesiące danego kwartału podatnik kwartalny będzie wypełniał wyłącznie część ewidencyjną pliku JPK V7K. Po zakończonym kwartale jednak zobowiązany będzie wypełniać i wysyłać zarówno część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału, jak i część deklaracyjną JPK VAT za cały kwartał łącznie. Termin składania nie ulegnie zmianie i w dalszym ciągu wynosi on do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wysyłany jest JPK.

JPK V7K od kiedy obowiązuje jego wysyłka?

Docelowo obowiązek wysyłki nowej struktury JPK będzie dotyczył wszystkich podatników VAT czynnych - od 1 października 2020 roku.

Wprowadzenie nowej struktury JPK V7K z pewnością w pewnym sensie będzie ułatwieniem dla podatników, gdyż wysyłane jak dotąd pliki JPK VAT oraz deklaracje VAT zostaną zastąpione jednym plikiem. Jednocześnie nie zmusza to kwartalnych podatników do konieczności przejścia na opłacanie VAT miesięczne. Należy jednak mieć na uwadze, że nowa struktura JPK V7K, od kiedy zostanie wprowadzona, może powodować nakładanie sankcji na podatników w przypadku ewentualnych błędów w jej strukturze lub zawartości.