0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa struktura JPK VAT 2020 to nowe zasady ewidencjonowania!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług niektórzy podatnicy mają obowiązek wdrożenia nowej struktury JPK_VAT. Natomiast w związku z panującą epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów na mocy tarczy antykryzysowej przesunęło termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT zwanego JPK_V7 dla wszystkich przedsiębiorców. Czym jest i co zawiera nowa struktura JPK_VAT 2020? Odpowiedź w artykule!

Nowa struktura JPK_VAT 2020 – kto ma obowiązek wdrożenia?

Od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje dwie części:

 • deklaracyjną,
 • ewidencyjną

Nowy plik JPK_VAT od października 2020 mają obowiązek składać wszyscy czynni podatnicy VAT bez względu na to czy mają status mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorcy.

Wprowadzona nowa struktura JPK_VAT 2020 ma celu uproszczenie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT, ponieważ od 1 października przedsiębiorcy przesyłają jeden plik JPK_VAT, dzięki czemu:

 • nie składają odrębnie dublujących się informacji;
 • zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS);
 • każde rozliczenie VAT jest automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Jakie struktury posiada nowy JPK_VAT?

Według wprowadzonych zmian dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k zostały zastąpione jednym dokumentem elektronicznym JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązują dwa rodzaje rozliczenia:

 • miesięczne – JPK_V7M,
 • kwartalne – JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 może zostać podpisana profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi, a poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT jest potwierdzane Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

Co zawiera nowa struktura JPK_VAT 2020?

Nowa struktura JPK_VAT 2020 zawiera:

 • informację o zakupach i sprzedaży, która wynika z prowadzonej ewidencji VAT za wybrany okres;
 • pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz
 • dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Ponadto nowy plik JPK_VAT, który został wprowadzony 1 października 2020 roku, zastępuje oraz łączy w jeden zbiorczy plik m.in.:

 1. VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego;
 2. plik JPK_VAT będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika;
 3. VAT-7 lub VAT-7K;
 4. VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT
 5. oraz inne formularze dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K, które dotychczas dołączane były jako osobne dokumenty.

Nowa struktura JPK VAT 2020 nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem na deklaracji VAT-12 oraz deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14, których dotyczą przepisy w brzmieniu dotychczasowym.
Dodatkowe zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym pliku JPK_VAT, to m. in. oznaczenia grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży, np.

 1.  przy sprzedaży towarów:
  - GTU_01 – napojów alkoholowych;
  - GTU_02 – benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych;
  - GTU_03 – oleju opałowego;
  - GTU_04 – wyrobów tytoniowych;
  - GTU_05 – odpadów;
  - GTU_06 – urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
  - GTU_07 – pojazdów oraz części samochodowych;
  - GTU_08 – metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
  - GTU_09 – leków oraz wyrobów medycznych;
  - GTU_10 – budynków, budowli i gruntów;
 2.  przy świadczeniu usług:
  - GTU_11 – w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
  - GTU_12 – o charakterze niematerialnym (np. doradcze, księgowe);
  - GTU_13 – transportowych i gospodarki magazynowej.

Nowe oznaczenia towarów i usług, tzw. GTU, sprzedawca ma możliwość wykazania na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ujęcie oznaczenia GTU w momencie wystawienia faktury sprzedaży, jednak zgodnie z art. 106e ustawy o VAT takie oznaczenie nie jest elementem obowiązkowym, które musi znaleźć się na fakturze sprzedaży. Natomiast drugim sposobem jest wykazanie GTU w momencie generowania nowego pliku JPK_VAT, ze względu na to, że sprzedawca nie ma obowiązku przekazania grupy towarowej nabywcy.

Jakie informacje zawiera nowa struktura JPK VAT 2020?

Jak zostało wspomniane wyżej, nowa struktura JPK_VAT 2020 podzielona jest na dwie części:

 • Cześć deklaracyjną, w której zawierane są informacje dotychczas ujmowane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7k, czyli m.in. dane podatnika oraz okresy, za jaki składany jest plik JPK.

Nowa struktura JPK VAT 2020 w części deklaracyjnej zawiera również informacje potrzebne do wyliczenia podatku należnego i naliczonego oraz do wysokości podatku VAT, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego bądź do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W części tej możliwe jest również wykazanie kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

 • Część ewidencyjną, w której zawierane są szczegółowe informacje dotyczące wysokości podstawy opodatkowania, wartości sprzedaży bez podatku oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, która wynika z prowadzonej ewidencji sprzedaży. W części tej należy również wykazać nowo wprowadzone grupy towarów i usług zgodnie z wprowadzonymi oznaczeniami oraz wprowadzone dodatkowe oznaczenia niektórych rodzajów dokumentów.

Podsumowując, nowa struktura JPK VAT 2020 w postaci JPK_V7 została wprowadzona w celu uproszczenia raportowania ewidencji dotyczących podatku VAT. Należy jednak mieć na uwadze, że zmiany, o których mowa w artykule, nakładają więcej obowiązków związanych z ewidencją podatku VAT, dlatego też ułatwieniem prowadzenia prawidłowej ewidencji VAT jest wybór odpowiedniego systemu księgowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów