0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Klient biura odmawia stosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Artykuł skierowany jest do biur rachunkowych oraz ich klientów. Skupi się na zagadnieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wskazane zostanie, czym jest to rozporządzenie i jakie wynikają z niego obowiązki oraz kogo one dotyczą. Dodatkową kwestią będzie zagadnienie jakim jest sytuacja, gdy klient biura odmawia stosowania rozporządzenia oraz to, w jaki sposób powinno zareagować biuro rachunkowe.

Czym jest rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 roku?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: rozporządzenie Ministra Finansów) z dnia 7 stycznia 2022 roku zostało wydane na podstawie art. 50 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z Ordynacją podatkową Minister Finansów może przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, określając:

 • grupy podatników, którym przedłużono terminy;
 • rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony;
 • dzień upływu przedłużonego terminu.

Rozporządzenie zostało uchwalone i weszło w życie w związku z głośną na początku 2022 roku sytuacją obniżenia pensji nauczycielom, poprzez inny sposób naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Celem „ratowania twarzy” wprowadzono przedmiotowe rozporządzenie, aby wyrównać braki w wypłatach.

Kogo dotyczy to rozporządzenie?

Rozporządzenie dotyczy następujących płatników:

 • zakładów pracy, czyli osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;
 • rolniczych spółdzielni produkcyjnych;
 • innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną;
 • osiągających przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • osiągających przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniach, a także płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • członków Rady Mediów Narodowych;
 • uzyskujących przychody na podstawie umów o dzieło, zlecenie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, lub od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, lub od przedsiębiorstwa w spadku;
 • uzyskujących przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • osiągających przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Jest to zatem bardzo szeroki katalog podmiotów, do których skierowane jest przedmiotowe rozporządzenie.

Jakich czynności dotyczy rozporządzenie?

Rozporządzenie dotyczy przedłużania następujących terminów określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;

 2. przekazywania kwot pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego;

 3. pobierania zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, najniższą stawkę podatkową określoną w skali;

 4. przekazywania kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego.

Jaki jest dzień upływu przedłużonego terminu?

Przedłużenie terminów ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Przedłużony termin przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych upływa w terminie określonym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 lub 3 rozporządzenia Ministra Finansów.

Rozporządzenie uzależnia wykonanie obowiązku przez płatnika od szeregu warunków, a nie terminu. De facto zmierza ono do modyfikacji zakresu obowiązków płatnika, a nie jedynie odroczenia terminu wykonania istniejących obowiązków. Mimo że formalnie mowa w nim o „przedłużeniu terminu pobrania zaliczki”, to wskazuje ono, odmienne od ustawowych zasady ustalenia kwoty tej zaliczki.

W rozporządzeniu nie można w zasadzie wskazać, kiedy upłynie termin przedłużony, co sprawia, że ta regulacja jest szeroko komentowana i krytykowana.

Obowiązki biura, gdy klient biura odmawia stosowania rozporządzenia

Co, jednak jeśli klient biura, płatnik, którego dotyczy regulacja Rozporządzenia Ministra Finansów, nie chce się do niej dostosować i chce pobierać i wpłacać zaliczki w dotychczasowych terminach? Jakie jest w tym zakresie możliwe działanie biura rachunkowego lub księgowego? Co powinien doradzić swojemu klientowi?

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na szereg opinii prawnych, wskazujących na to, że rozporządzenie Ministra Finansów jest sprzeczne z przepisami prawa, a także Konstytucją RP. Dlatego też jego stosowanie jest kwestionowane przez ekspertów podatkowych.

Zatem panuje przekonanie, że płatnicy mogą albo zastosować się do rozporządzenia, albo stosować dotychczasowe przepisy i obliczać i rozliczać zaliczki na podatek dochodowy w dotychczasowy sposób.

Krajowa Izba Biur Rachunkowych odradza zrzeszonym przy Izbie księgowym i kadrowym stosowanie się do tych przepisów, które miały na celu zwrot zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli zatem ich klienci nie będą chcieli się stosować, to biuro rachunkowe powinno:

 • poinformować ich o regulacji;
 • wskazać, jakie są różnice w obliczeniach na podstawie dotychczasowych przepisów oraz na podstawie rozporządzenia.

Nie ma jednak wskazanych żadnych sankcji za niestosowanie przepisów rozporządzenia.

Na marginesie należy jednak wskazać, że to rozporządzenie jest aktualnie przedmiotem nowelizacji, ponieważ Sejm przegłosował 27 stycznia 2022 roku ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Zakłada ona m.in. przeniesienie zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28; dalej: rozporządzenie MF) na poziom ustawowy. Obecnie znajduje się w Senacie, zatem nie weszła jeszcze w życie, co tym bardziej sprzyja chaosowi i dezinformacji, z którą mamy do czynienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów