0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwartalne deklaracje akcyzowe – zmiany od 1 lipca 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek akcyzowy to jeden z podatków pośrednich występujących w Polsce. Obowiązuje od wielu lat, jednak nadal jego rozliczanie jest skomplikowane i trudne. Podatnicy mają wiele problemów, aby zrobić to w prawidłowy sposób. Ponadto ustawa o podatku akcyzowym ulega ciągłym zmianom, co jeszcze bardziej utrudnia ten proces. Kto ma obowiązek aby składać kwartalne deklaracje akcyzowe? Wyjaśniamy w artykule. 

Kwartalne deklaracje akcyzowe - nowy obowiązek 

Nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów:

 • objętych zwolnieniem od akcyzy;

 • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

W deklaracji tej wykazywane będą ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia albo zastosowania stawki zerowej.

Kwartalne deklaracje akcyzowe złożą m.in.: 

 • podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy;

 • podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy;

 • podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy, np. do produkcji octu, olejków eterycznych; 

 • podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia;

 • producenci wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, (wykorzystywanych do produkcji innych wyrobów, np. farb, lakierów).

Kwartalne deklaracje akcyzowe - terminy składania nowych deklaracji

Nowe deklaracje dzielimy na AKC-KZ, które dotyczą obrotu krajowego oraz deklaracje uproszczone AKC-UAKZ.

W zależności od tego, jaką deklarację składamy, mamy na to inny termin. 

Kwartalne deklaracje akcyzowe dotyczącą obrotu krajowego należy składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy (patrz art. 24e ust. 1 ustawy akcyzowej).

Natomiast w przypadku, gdy jesteśmy obowiązani złożyć deklarację uproszczoną, musimy ją składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy (patrz art. 78 ust. 1 pkt 3b ustawy akcyzowej).

Powyższe nowe deklaracje składamy dopiero od III kwartału 2021 roku.

Przykład 1.

Skład podatkowy posiadający jedynie wyroby ze stawką zerową (np. wyroby dla przemysłu chemicznego) musi złożyć deklarację AKC-KZ. Kiedy powyższy podatnik winien złożyć pierwszą deklarację kwartalną?

W analizowanym przypadku składa pierwszą deklarację do 25 listopada 2021 roku. 

Nowe wzory deklaracji

Ustawodawca określił dwa nowe wzory deklaracji w podatku akcyzowym. Wzór deklaracji AKC-UAKZ znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Stanowi on załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Wzór deklaracji AKC-KZ stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy. 

Co istotne, oba rodzaje deklaracji powinny być składane w formie elektronicznej (patrz art. 24 ust. 1 i art. 78 ust. 1a ustawy akcyzowej).

Od 1 lipca 2021 roku kwartalne deklaracje akcyzowe należy składać za pośrednictwem portalu PUESC.

Jaką deklarację winien składać podatnik w przypadku, gdy dokonuje także obrotu wyrobami ze stawką pozytywną, czyli inną niż zerową?

Przypomnijmy, że podatnicy nadal mają obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych. Obowiązuje on np. w przypadku: 

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, 

 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,

 • opodatkowania: 

  • wyrobów węglowych,

  • energii elektrycznej,

  • suszu tytoniowego,

  • wyrobów gazowych.

W wielu przypadkach podatnicy nie dokonują tylko obrotu wyrobami akcyzowymi z zerową stawką podatku. 

W przypadku, gdy podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, to takich podatników nie dotyczy nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne.

Co ważne, nowy obowiązek składania deklaracji za okres kwartalny dotyczy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy tylko tych podatników, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Jeśli więc podatnik ma obowiązek składania deklaracji miesięcznych, to w praktyce nie musi już składać deklaracji kwartalnych.

Podsumowując, nowe deklaracje pokazują, że podatek akcyzowy jest niezwykle skomplikowany. Podatnicy powinni zwracać uwagę na to, jaką deklarację muszą składać i w jakim terminie. Ponadto muszą oni dokonać rejestracji za pośrednictwem portalu PUESC. Tym samym winni oni dokonać odpowiednich rejestracji, aby móc złożyć najbliższe deklaracje kwartalne. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów