0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing kasy fiskalnej a prawo do ulgi związanej z jej zakupem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są na mocy ustawy o VAT zobligowani do posiadania kasy fiskalnej. Przy czym przepisy nie stawiają wymogu, aby podatnik był właścicielem kasy. Możliwe jest jej wynajęcie czy leasingowanie. W poniższym artykule rozpatrzymy leasing kasy fiskalnej w kontekście prawa do ulgi na jej zakup.

Czym jest leasing kasy fiskalnej?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. 

Zgodnie z brzmieniem art. 111 ust. 6a ustawy kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

W ramach przedstawionego zagadnienia należy zauważyć, że w myśl art. 111 ust. 3ca ustawy o VAT podatnicy mogą używać kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia.

Powyższy przepis wprost wskazuje na dopuszczalność korzystania z kas fiskalnych niestanowiących własności podatnika, lecz używanych na podstawie konkretnej umowy np. leasingu.

Przepisy ustawy o VAT nie stawiają wymogu, aby podatnik legitymował się prawem własności do kasy fiskalnej. Dopuszczalne jest korzystanie z cudzej kasy fiskalnej na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Leasing kasy fiskalnej a prawo do ulgi związanej z jej zakupem

W związku z zakupem kasy fiskalnej podatnicy mogą skorzystać z ulgi określonej w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. 

Zgodnie z tym przepisem podatnicy, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a;
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy w przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona podmiotowo, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25. dnia od dnia złożenia przez niego wniosku.

Przypomnijmy bowiem, że fakt korzystania ze zwolnienia od podatku VAT (niezależnie, czy chodzi o zwolnienie podmiotowe, czy przedmiotowe) nie uchyla obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Reasumując, aktualne regulacje przewidują system zwrotu kwot wydanych na zakup kasy online w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł dla:

 • podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji, i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży w obowiązujących terminach, przy użyciu kas online;
 • podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji, i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
 • podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

W ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej należy także sięgnąć do treści Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

 1. rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 2. posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wniosek zawiera:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
 2. numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 2. kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 3. w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w 1 obudowie z kasą.

Z przedstawionych regulacji jednoznacznie wynika, że ulga przysługuje wyłącznie w przypadku zakupu kasy fiskalnej, czyli w sytuacji nabycia prawa własności.

Warunkiem uzyskania ulgi jest bowiem przedstawienie dowodu zakupu kasy fiskalnej.

To zatem prowadzi do wniosku, że podatnik, który zawiera umowę najmu, dzierżawy czy leasingu kasy fiskalnej nie może skorzystać z ulgi określonej w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Ulga na zakup kasy fiskalnej została przewidziana wyłącznie dla podatników nabywających prawo własności kasy fiskalnej. W konsekwencji wyłącznie umowa sprzedaży uzasadnia zastosowanie ulgi. Natomiast umowy opierające się na korzystaniu z cudzej kasy fiskalnej – chociaż dopuszczalne w świetle przepisów prawa – nie dają prawa do ulgi.

Mając zatem powyższe na uwadze, możemy stwierdzić, że leasingowanie kasy fiskalnej jest działaniem zgodnym z prawem. Podatnicy zobowiązani ustawowo do posiadania kasy fiskalnej mogą jej używać na podstawie umowy leasingu. Należy jednak mieć na względzie, że w takim przypadku wykluczona jest możliwość skorzystania z ulgi uregulowanej w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ta dotyczy wyłącznie sytuacji nabycia kasy fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów