Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla prawników - czy jest obowiązkowa?

Zakładam właśnie działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług prawniczych. Moimi klientami będą w dużej mierze osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy w związku z tym muszę zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować na niej każdą sprzedaż? Czy kasa fiskalna dla prawników jest elementem obowiązkowym?

Marek, Tomaszów Mazowiecki

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi prawnicze zostały wyszczególnione jako te, które zwolnieniu z kasy fiskalnej nie podlegają. W związku z powyższym kasa fiskalna dla prawników jest co do zasady obowiązkowa. Istnieje jednak pewien wyjątek. Przy spełnieniu określonych wymogów możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej w przypadku usług prawniczych.

Kasa fiskalna dla prawników a świadczenie usług

Na początku warto określić, jakie usługi kwalifikują się do usług prawniczych. Otóż zostały one sklasyfikowane w grupie 69.10.Z PKD, która obejmuje:

 • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
  - doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych;
  - doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych;
  - doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych;
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
  - statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm;
  - dokumentacji patentowej i praw autorskich;
  - przygotowania innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw;
 • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Wyżej wymienione czynności, klasyfikowane jako usługi prawnicze, zostały wykazane w § 4 ust. 2 pkt g ww. rozporządzenia jako usługa, która nie może skorzystać z możliwych zwolnień z kasy fiskalnej – zwolnienia przedmiotowego oraz podmiotowego, które dotyczy limitu obrotów. Wśród katalogu czynności ujętych w PKD wyszczególniono usługi notarialne, których jako jedyne nie obowiązuje wymóg bezwzględnego ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Kasa fiskalna dla prawników online – wyjątek

W przypadku świadczenia usług prawniczych „na odległość” istnieje jednak wyjątek. Ustawodawca dopuścił możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej dla usług prawniczych, jeśli przy sprzedaży zostaną spełnione łącznie dwa warunki wymienione w § 4 ust. 3 pkt 2 wraz z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia MRiF:

§ 4 ust. 3 pkt. 2. Świadczenie usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;

39) Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Podsumowując powyższe, usługi prawnicze mogą być zwolnione z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej tylko wtedy, gdy pomiędzy sprzedawcą a nabywcą nie dochodzi do sprzedaży bezpośredniej. Usługi te są wówczas świadczone poprzez środki masowego przekazu, głównie przez internet lub telefonicznie, czego poświadczeniem mogą być wiadomości w formie elektronicznej lub bilingi rozmów, na których to podstawie wnioskować można, że sprzedaż usługi prawniczej faktycznie miała miejsce. W modelu sprzedaży pośredniej nie dochodzi bowiem do fizycznego spotkania sprzedawcy z nabywcą. Jednocześnie całe wynagrodzenie sprzedawcy za sprzedane usługi prawnicze musi być dokonane w sposób mogący jednoznacznie stwierdzić jej faktycznie otrzymaną wysokość wraz z dokładnym wskazaniem przedmiotu usługi, której dotyczy. Należność powinna zostać dokonana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

Kasa fiskalna online dla prawnika

Od 1 lipca 2021 r. podmioty świadczące usługi prawnicze są zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas online. 

Przedsiębiorca w związku z zakupem kasy online będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej w kwocie maksymalnie 90% wartości netto, jednakże nie więcej niż 700 zł, pod warunkiem że zakup tych kas nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych, pomimo jasnego wykluczenia ze zwolnienia usług prawniczych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, dopuszczono jeden wyjątek. W sytuacji, gdy podmiot świadczy usługi prawnicze na odległości, a zapłata jest dokonywana na jego rachunek bankowy lub SKOK, w całej kwocie zobowiązania oraz z prowadzonych ewidencji jasno wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata, to wówczas kasa fiskalna dla prawników nie jest wymagana. Warunkiem zwolnienia jest bezsprzeczne spełnienie powyższych wymogów. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z nich, zwolnienie z kasy fiskalnej nie znajduje zastosowania.