0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Licencja w transporcie drogowym - sprawdź, kiedy musisz ją mieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego bądź obecni przedsiębiorcy zamierzający poszerzyć zakres wykonywanych czynności, np. o usługi transportowe zobowiązani są do posiadania odpowiedniego pozwolenia. W tym przypadku chodzi o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414), która umożliwia podjęcie i wykonywanie licencjonowanego transportu drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

Obowiązek uzyskania odpowiedniego pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w celu świadczenia usług transportu drogowego wynika bezpośrednio z art. 5 ust. 1 ww. ustawy. Przedsiębiorca uzyskuje zezwolenie na czas nieokreślony, jeżeli spełnia warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE. Co istotne, dodatkowo w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców lub osób wykonujących przewozów na jego rzecz nie może być orzeczony zakaz wykonywania zawodu kierowcy.

Organem właściwym o wydania zezwolenia jest starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy, który na wniosek zainteresowanego udziela odpowiedniej licencji w drodze decyzji administracyjnej. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w formie pisemnej lub za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu w postaci dokumentu elektronicznego.

Uzyskując zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca może starać się o odpowiednią licencję, w niektórych przypadkach wymaganą do przewozu osób i rzeczy.

Licencja międzynarodowego transportu drogowego

W celu świadczenia usług transportu drogowego na skalę międzynarodową konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji wspólnotowej. Jednak aby odpowiednie pozwolenie uzyskać, przedsiębiorca musi spełnić warunki zawarte w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Co ważne, licencji wspólnotowej udziela się jedynie przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Obowiązkowe licencje w krajowym transporcie drogowym

Zgodnie z art. 5b ww. ustawy przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednią licencję na transport drogowy w zakresie:

 • przewozu osób:

  • samochodem osobowym,

  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

  • taksówką

 • pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

Ważne!

Powyższe licencje udziela się na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat - uwzględniając informacje zawarte w składanym wniosku.

Licencja w zakresie przewozu osób

Podejmowanie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób objęte jest obowiązkiem uzyskania odpowiedniej licencji. Przedsiębiorca uzyska wspomniane pozwolenie, jeżeli:

 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,
 • w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców lub osób wykonujących przewozów na jego rzecz nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
 • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

Dodatkowym warunkiem jest odpowiednia sytuacja finansowa przedsiębiorcy, zapewniająca podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Co do zasady powinien dysponować środkami finansowymi bądź majątkiem o wartości:

 • 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
 • 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego.

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób taksówką konieczne jest także, aby zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

 • nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, w niektórych przypadkach potwierdzonego zdanym egzaminem ,
 • spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ww. ustawy.

W odniesieniu do zaświadczenia o ukończeniu szkoły, o którym mowa powyżej, rada gminy liczącej powyżej 100.000 mieszkańców może wprowadzić - w drodze uchwały - obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem. Przeprowadzenie takiego szkolenia ma na celu potwierdzenie znajomości topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego przez osoby zamierzające dokonywać omawianych przewozów.

Uwaga!

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący: gminę, gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia oraz miasto stołeczne Warszawę.

Licencja pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca starający się o udzielenie licencji na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu rzeczy są podobne jak w przypadku przewozu osób. Wyjątek stanowi natomiast wymóg dotyczący sytuacji finansowej podatnika, gdyż jest on znacznie wyższy. Wartość majątku lub posiadane środki pieniężne umożliwiające podjęcie oraz wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego powinna wynosić nie mniej niż 50.000 euro.

Przeliczenia dokonuje się po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest dokonywana.

Potwierdzeniem spełnienia warunków odnośnie sytuacji przedsiębiorstwa jest roczne sprawozdanie finansowe lub dokumenty potwierdzające:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych bądź dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.

Wniosek o udzielenie licencji

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. We wniosku należy zawrzeć następujące dane:

 • określenie przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 • informację o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, jeżeli są wymagane,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • wskazanie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką - także obszaru wykonywania przewozu,
 • Porady online

  Prowadzisz firmę i masz pytania?

  Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

  Porady online dla firm

  określenie czasu udzielenia licencji,

- natomiast w przypadku transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym dodatkowo:

 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
 • określenie liczby wypisów z licencji.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty określone w art. 8 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym.

Jak widać, w dalszym ciągu wykonywanie niektórych świadczeń w zakresie transportu drogowego wymaga posiadania przez przedsiębiorcę odpowiedniej licencji. Zdobycia owego pozwolenia jednak musi być poparte spełnieniem zróżnicowanych warunków oraz odpowiedniej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się prowadzona działalność gospodarcza. Nie wystarczy tylko zaopatrzyć się w liczną flotę samochodową, gdyż będzie ona bezwartościowa w przypadku braku odpowiedniego pozwolenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów