0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Transport międzynarodowy - różnice w opodatkowaniu VAT

Wielkość tekstu:

Co do zasady usługi transportu według założeń ustawowych można pogrupować w następujący sposób:

  1. Transport krajowy – w całości na terytorium Polski.

  2. Transport wewnątrzwspólnotowy – pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

  3. Transport międzynarodowy – rozpoczynający się na terytorium kraju należącym do Unii Europejskiej a kończący się na terytorium państwa trzeciego i odwrotnie.

  4. Transport w całości wykonywany poza terytorium Polski.

Usługi transportu obejmują zarówno przemieszczanie towarów jak i osób. Sposób rozliczania i opodatkowania usług transportowych jest uzależniony od kilku czynników, które zależą o typu transportu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, czy usługa transportu świadczona jest na rzecz podatnika – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, czy odbiorcą usługi jest nie podatnik.

Transport międzynarodowy towarów i osób

Za transport międzynarodowy nie uznaje się transportu, którego chociażby część trasy nie przebiegała przez Polskę – musi wystąpić element tranzytu krajowego. Docelowym krajem jest państwo spoza Unii Europejskiej z elementem przebiegu przez terytorium Polski.

Transport międzynarodowy został zdefiniowany w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 83 ust. 1 pkt. 23. W art. 83 ust. 3 ustawodawca doprecyzował, co należy rozumieć pod pojęciem transportu międzynarodowego, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 23:

1. Przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej np. – Polska – Stany Zjednoczone,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju np. – Rosja – Polska,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt) np. – Szwajcaria – Polska – Rosja,

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju np. Francja – Polska - Rosja.

2. Przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Transport międzynarodowy towarów

W międzynarodowym transporcie towarów, co do zasady stosuje się zerowa stawkę podatku VAT - § 6.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy transporcie towarów przez  przewoźnika bądź spedytora jest posiadaniu stosownych dokumentów wymienionych w ustawie VAT w art. 83 ust. 5 – list przewozowy lub dokument spedytorski: kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Ponadto przy imporcie towarów potrzebna jest informacja od urzędu celno-skarbowego o wliczeniu do podstawy opodatkowania VAT importowego wartości usługi transportowej.

Międzynarodowy transport towarów realizowany przez polskiego zleceniobiorcę/usługobiorcę:

Zleceniodawca/usługodawcaMiejsce świadczenieStawka podatku VAT
Podatnik polski

Polska

Art. 28b ust.1

0% stawka VAT – art. 83 ust. 1 pkt. 23, pod warunkiem posiadania dokumentacji – art. 83 ust. 5.

23% stawka VAT w przypadku braku dokumentacji

Podatnik z Unii Europejskiej

Kraj podatnika z Unii Europejskiej

Art. 28b ust.1

NP. – nie podlega
Podatnik spoza Unii Europejskiej

Kraj podatnika spoza Unii Europejskiej

Art. 28b ust.1

NP. – nie podlega
Nie podatnik – osoba nieprowadząca działalności gospodarczej

1.Usługi lotnicze, morskie

Polska

2.Samochodem lub innym środkiem transportu

Kraj, do którego odbywa się transport

0% stawka VAT na całej trasie - posiadanie dokumentacji – art. 83 ust. 5

 

0% na odcinku polskim – dokumentacja art. 83 ust. 5 NP. – nie podlega, na odcinku poza terytorium kraju z uwzględnieniem pokonanych odległości

Transport międzynarodowy osób

Definicja międzynarodowego transportu osób nie zawiera przemieszczania środkami transportu drogowego oraz żeglugi śródlądowej, obejmuje: środki transportu lotniczego, kolejowego i morskiego. Natomiast w odróżnieniu od definicji międzynarodowego transportu towarów ustawodawca dopuszcza w ramach międzynarodowego transportu osób transport do innych krajów Unii Europejskiej – art. 83 ust.3.

UsługobiorcaTransport drogowyTransport lotniczy, morski, kolejowy

Podatnik

Nie podatnik

Miejscem świadczenia jest kraj przeznaczenia z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Art. 28f ust.1

Opodatkowanie w Polsce na całej trasie ze stawką 0%.

Podatnik świadczący usługę transportu międzynarodowego musi posiadać dokumenty na potwierdzenie jej wykonania.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi transportu międzynarodowego przy transporcie osób jest bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na konkretnego pasażera – art. 83 ust.5 pkt.4 ustawy o VAT. Międzynarodowy transport osób – lotniczy i morski – świadczony na rzecz podatnika bądź nie podatnika (konsumenta), dla uproszczenia opodatkowany jest w Polsce na całej swojej trasie 0% stawką podatku VAT. Status podatnika nie ma tutaj znaczenia.Za transport międzynarodowy nie jest uznawany przewóz osób środkami transportu drogowego, np. samochodami, autokarami. Cała usługa transportowa powinna być podzielona na odcinki i według takiego klucza opodatkowana w poszczególnych państwach, przez które przebiega, według reguł podatkowych obowiązujących w danym kraju.

Biuro rachunkowe wyrachowani.pl

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów