Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja stanowiska pracy a obowiązki przedsiębiorcy

Pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, jest zobowiązany do wskazania przyczyny rozwiązania umowy, a także zawarcia w dokumencie pouczenia o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy. Jedną z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony jest likwidacja stanowiska pracy.

Wymogi formalne dotyczące rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać dokonane w formie pisemnej. Decydujące jest tutaj złożenie własnoręcznego podpisu przez pracodawcę. Istnieje również możliwość opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Ważne!

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej jest skuteczne, jednak narusza przepisy prawa. Może to stanowić podstawę do odwołania się pracownika do sądu pracy.

Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia 2007 r. (II PK 178/06) uznał, że sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę treści oświadczenia woli, zgodnej z oryginałem, o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej, a następnie przesyłką pocztową, nie narusza wymogu wypowiedzenia umowy o pracę na piśmie.

Ważne!

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 października 2005 r. (I PK 37/05) uznaje się, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią.

W rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia dokumentu.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę musi być dla pracownika zrozumiałe.

Przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę należy podać pracownikowi najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy. Musi być prawdziwa, konkretna i zrozumiała. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 października 1999 r. (I PKN 304/99) podanie pozornej przyczyny rozwiązania stosunku pracy jest równoznaczne z brakiem jej wskazania.

Przyczyna wskazana w rozwiązaniu umowy o pracę musi rzeczywiście istnieć, gdyż w przypadku odwołania się pracownika do sądu pracy, przedmiotem ustaleń dokonywanych przez sąd będzie wyłącznie przyczyna wskazana w wypowiedzeniu umowy o pracę.

Ważne!

Rozwiązując umowę o pracę za wypowiedzeniem, bardzo ważne jest zachowanie wszystkich procedur, gdyż ich nieprzestrzeganie może spowodować, że pracownik wniesie odwołanie do sądu pracy, jeżeli uzna, że wypowiedzenie jest bezzasadne lub narusza przepisy prawa pracy.