0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownik niepełnosprawny a dopuszczalny czas pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik niepełnosprawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę posiada szczególne uprawnienia. Podstawowym przywilejem osoby niepełnosprawnej posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności jest czas pracy krótszy niż pozostałych pracowników. Pracownik niepełnosprawny co do zasady nie może również wykonywać pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Skrócony czas pracy pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy osoby niepełnosprawnej bez względu na stopień niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. W przypadku pracownika niepełnosprawnego posiadającego znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności - nie może przekraczać 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo.

Ważne!

Krótszy wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego nie skutkuje obniżeniem przysługującego wynagrodzenia. Nawet jeżeli osoba niepełnosprawna jest wynagradzana stawką godzinową, skrócenie czasu pracy nie może skutkować obniżeniem wynagrodzenia.

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym, który chce wykonywać pracę w wymiarze wyższym niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, musi otrzymać od lekarza, który przeprowadza badania profilaktyczne lub od lekarza sprawującego nad nim opiekę, zaświadczenie pozwalające na pracę w wyższym wymiarze.

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej przez pracownika niepełnosprawnego

Pracownik niepełnosprawny nie może być zatrudniony w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Nie ma tutaj znaczenia posiadany przez pracownika stopień niepełnosprawności.

Ważne!

Zakaz pracy w porze nocnej oraz godzinach nadliczbowych obwiązują pracownika niepełnosprawnego od dnia następnego po przedłożeniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Zakazu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych nie stosuje się w przypadku:

  • pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przy pilnowaniu mienia,

  • gdy na wniosek pracownika niepełnosprawnego zostanie uzyskana zgoda o braku przeciwwskazań do pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych od lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku od lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku gdy pracownik niepełnosprawny nie godzi się na pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej i nie wystąpi samodzielnie z wnioskiem, wówczas pracodawca nie ma możliwości dopuszczenia osoby niepełnosprawnej do pracy w godzinach ponadwymiarowych oraz w porze nocnej.

Ważne!

Pracownik niepełnosprawny za wykonaną pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej otrzymuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z przepisami prawa pracy.

Pracownik niepełnosprawny a dodatkowe uprawnienia

Pracownikowi niepełnosprawnemu bez względu na dobowy wymiar czasu pracy przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut, przeznaczonej na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu jednego roku następującego po dniu zaliczenia go do jednego z powyższych stopni niepełnosprawności.

Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma również prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jednak nie częściej nie raz w roku.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. W związku z powyższym, w przypadku korzystania w danym roku przez pracownika niepełnosprawnego z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, pracodawca ustalając wymiar zwolnienia na turnus udzielonego w tym samym roku kalendarzowym, bierze pod uwagę wymiar wykorzystanego wcześniej dodatkowego urlopu. Co ważne, prawo do zwolnienia od pracy jest całkowicie niezależne od prawa do urlopu wypoczynkowego, w tym dodatkowego. Pracodawca nie może żądać, aby pracownik niepełnosprawny wyjeżdżał na turnus rehabilitacyjny w okresie urlopu wypoczynkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów