Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana okresów wypowiedzenia - czy należy zmienić zapisy w umowie?

Przedsiębiorcy aby sprostać dzisiejszej konkurencji muszą inwestować nie tylko w nowoczesne technologie, ale również odpowiednio alokować środki na potrzeby zwiększenia istniejącego w firmie zatrudnienia. Stale zmieniające się przepisy prawa pracy powodują wiele wątpliwości w sytuacjach nawiązania, rozwiązania i przedłużenia stosunku pracy. Jedną z nich jest kwestia konieczności dokonywania zmian w czasowych umowach o pracę w aspekcie zmian okresów wypowiedzenia w kodeksie pracy.

Stan obowiązujący do 21 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 33 ustawy kodeks pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

W związku z powyższym pracodawcy w razie potrzeby przy zawieraniu czasowych umów o prace na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawierali w treści takiej umowy klauzulę, iż strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

Spełnienie warunków umowy okresowej trwającej powyżej 6 miesięcy oraz zastosowanie powyższej klauzuli powodowało możliwość zastosowania skróconego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Umowy o pracę powyżej 6 miesięcy z klauzulą skróconego wypowiedzenia po 22 lutym 2016 r.

W związku z nowelizacją kodeksu pracy zaczęły pojawiać się wątpliwości – czy w stosunku do zawartych już okresowych umów o pracę z występującą klauzulą umożliwiającą skrócony okres wypowiedzenia należy przeprowadzić czynności zmieniające ten zapis w postaci aneksu do obowiązujących umów?

Jednak w związku z uchyleniem art. 33 ustawy kodeks pracy oraz w myśl art. 14 ust. 3 nowelizacji kodeksu pracy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej przed 22 lutym 2016r. na czas określony powyżej 6 miesięcy i trwającej nadal, która to umowa zawiera jednocześnie zapis o możliwości jej rozwiązania za skróconym  dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, zastosowanie znajdzie art. 36 § 1 ustawy kodeks pracy.

W konsekwencji z dniem 22 lutym 2016 r. klauzule umożliwiające wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas powyżej 6 miesięcy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia tracą swoją moc, wobec czego nie ma konieczności dokonywania jakichkolwiek zapisów zmieniających przedmiotową umowę o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę powyżej 6 miesięcy z klauzulą skróconego wypowiedzenia po 22 lutym 2016 r.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy kodeks pracy dla umów o pracę zawartych przed dniem nowelizacji i trwających nadal zastosowanie okresów wypowiedzenia będzie następujące:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Powyższe oznacza, iż czasowe umowy o pracę zawarte na okres powyżej 6 miesięcy z klauzulą umożliwiającą wcześniejsze dwutygodniowe wypowiedzenia od 22 lutego 2016r. winny być rozwiązywane z zastosowaniem powyższych okresów wypowiedzenia.

Jednakowy okres wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony i nieokreślony

Warto odnotować, iż z dniem 22 lutym 2016r. okres wypowiedzenia wcześniej przytoczony zarówno na czas określony, jak i nieokreślony jest taki sam, a w konsekwencji został uzależniony od stażu pracy u aktualnego pracodawcy.

Na koniec należy podkreślić, że obliczając staż pracy u danego pracodawcy potrzebny dla ustalenia okresu wypowiedzenia dla czasowej umowy o pracę trwającej w dniu nowelizacji, należy uwzględnić wyłącznie okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy począwszy od 22 lutego 2016r. Oznacza to, że w przypadku powyższych umów nie będą brane okresy zatrudnienia u danego pracodawcy przed dniem nowelizacji.

Przykładowo pracownik zatrudniony jest na czas określony od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r. Pracodawca, chcąc określić okres wypowiedzenia, będzie brał pod uwagę okres zatrudnienia począwszy od 22 lutego 2016r., a nie od 1 stycznia 2015r. W tym przypadku okres wypowiedzenia będzie wynosić 1 miesiąc.

Z kolei w sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony zawarta jest od dnia wejścia w życie nowelizacji, to wówczas przy obliczaniu długości okresu wypowiedzenia uwzględnia się pełny dotychczasowy okres zatrudnienia u pracodawcy, zawierający również okres sprzed dnia nowelizacji, tj. 22 lutego 2016r.

Przykładem może tutaj być kolejna umowa o pracę zawarta na czas określony od 25 lutego 2015r. do 31 grudnia 2016r. Wcześniejsza umowa o pracę została zakończona 21 lutego 2016r. Pracodawca, określając okres wypowiedzenia, w tym przypadku będzie brał pod uwagę pełny okres zatrudnienia danego pracownika w swojej firmie, a więc także wszystkie umowy o pracę trwające do 21 lutego 2016r. Warto dodać, że przerwa w świadczeniu pracy nie wpływa w tej sytuacji na okres wypowiedzenia, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003r. o sygn. (III PZP 20/02, OSNPiUS 2003/3/1.

Podsumowując, w stosunku do  umów o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, zawierających klauzulę wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem i trwających w dniu 22 lutego 2016r. nie ma konieczności dokonywania zmian treści umowy, a wielkość stażu pracy niezbędna do ustalenia okresu wypowiedzenia umowy będzie już liczona od dnia nowelizacji kodeksu pracy, tj. od 22 lutego 2016r.