0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana okresów wypowiedzenia - czy należy zmienić zapisy w umowie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy aby sprostać dzisiejszej konkurencji muszą inwestować nie tylko w nowoczesne technologie, ale również odpowiednio alokować środki na potrzeby zwiększenia istniejącego w firmie zatrudnienia. Stale zmieniające się przepisy prawa pracy powodują wiele wątpliwości w sytuacjach nawiązania, rozwiązania i przedłużenia stosunku pracy. Jedną z nich jest kwestia konieczności dokonywania zmian w czasowych umowach o pracę w aspekcie zmian okresów wypowiedzenia w kodeksie pracy.

Stan obowiązujący do 21 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 33 ustawy kodeks pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

W związku z powyższym pracodawcy w razie potrzeby przy zawieraniu czasowych umów o prace na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawierali w treści takiej umowy klauzulę, iż strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

Spełnienie warunków umowy okresowej trwającej powyżej 6 miesięcy oraz zastosowanie powyższej klauzuli powodowało możliwość zastosowania skróconego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Umowy o pracę powyżej 6 miesięcy z klauzulą skróconego wypowiedzenia po 22 lutym 2016 r.

W związku z nowelizacją kodeksu pracy zaczęły pojawiać się wątpliwości – czy w stosunku do zawartych już okresowych umów o pracę z występującą klauzulą umożliwiającą skrócony okres wypowiedzenia należy przeprowadzić czynności zmieniające ten zapis w postaci aneksu do obowiązujących umów?

Jednak w związku z uchyleniem art. 33 ustawy kodeks pracy oraz w myśl art. 14 ust. 3 nowelizacji kodeksu pracy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej przed 22 lutym 2016r. na czas określony powyżej 6 miesięcy i trwającej nadal, która to umowa zawiera jednocześnie zapis o możliwości jej rozwiązania za skróconym  dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, zastosowanie znajdzie art. 36 § 1 ustawy kodeks pracy.

W konsekwencji z dniem 22 lutym 2016 r. klauzule umożliwiające wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas powyżej 6 miesięcy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia tracą swoją moc, wobec czego nie ma konieczności dokonywania jakichkolwiek zapisów zmieniających przedmiotową umowę o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę powyżej 6 miesięcy z klauzulą skróconego wypowiedzenia po 22 lutym 2016 r.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy kodeks pracy dla umów o pracę zawartych przed dniem nowelizacji i trwających nadal zastosowanie okresów wypowiedzenia będzie następujące:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Powyższe oznacza, iż czasowe umowy o pracę zawarte na okres powyżej 6 miesięcy z klauzulą umożliwiającą wcześniejsze dwutygodniowe wypowiedzenia od 22 lutego 2016r. winny być rozwiązywane z zastosowaniem powyższych okresów wypowiedzenia.

Jednakowy okres wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony i nieokreślony

Warto odnotować, iż z dniem 22 lutym 2016r. okres wypowiedzenia wcześniej przytoczony zarówno na czas określony, jak i nieokreślony jest taki sam, a w konsekwencji został uzależniony od stażu pracy u aktualnego pracodawcy.

Na koniec należy podkreślić, że obliczając staż pracy u danego pracodawcy potrzebny dla ustalenia okresu wypowiedzenia dla czasowej umowy o pracę trwającej w dniu nowelizacji, należy uwzględnić wyłącznie okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy począwszy od 22 lutego 2016r. Oznacza to, że w przypadku powyższych umów nie będą brane okresy zatrudnienia u danego pracodawcy przed dniem nowelizacji.

Przykładowo pracownik zatrudniony jest na czas określony od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r. Pracodawca, chcąc określić okres wypowiedzenia, będzie brał pod uwagę okres zatrudnienia począwszy od 22 lutego 2016r., a nie od 1 stycznia 2015r. W tym przypadku okres wypowiedzenia będzie wynosić 1 miesiąc.

Z kolei w sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony zawarta jest od dnia wejścia w życie nowelizacji, to wówczas przy obliczaniu długości okresu wypowiedzenia uwzględnia się pełny dotychczasowy okres zatrudnienia u pracodawcy, zawierający również okres sprzed dnia nowelizacji, tj. 22 lutego 2016r.

Przykładem może tutaj być kolejna umowa o pracę zawarta na czas określony od 25 lutego 2015r. do 31 grudnia 2016r. Wcześniejsza umowa o pracę została zakończona 21 lutego 2016r. Pracodawca, określając okres wypowiedzenia, w tym przypadku będzie brał pod uwagę pełny okres zatrudnienia danego pracownika w swojej firmie, a więc także wszystkie umowy o pracę trwające do 21 lutego 2016r. Warto dodać, że przerwa w świadczeniu pracy nie wpływa w tej sytuacji na okres wypowiedzenia, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003r. o sygn. (III PZP 20/02, OSNPiUS 2003/3/1.

Podsumowując, w stosunku do  umów o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, zawierających klauzulę wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem i trwających w dniu 22 lutego 2016r. nie ma konieczności dokonywania zmian treści umowy, a wielkość stażu pracy niezbędna do ustalenia okresu wypowiedzenia umowy będzie już liczona od dnia nowelizacji kodeksu pracy, tj. od 22 lutego 2016r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów