0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki ewidencyjne przy najmie prywatnym a wykaz środków trwałych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W niniejszym artykule zastanowimy się jakie obowiązki ewidencyjne przy najmie prywatnym spoczywają na podatnikach. Warto bowiem poddać analizie, czy oprócz konieczności opłacania podatku z tego tytułu podatnik musi prowadzić wykaz środków trwałych.

Sposób opodatkowania przychodów z najmu prywatnego

W art. 10 ust. 1 ustawy PIT wskazane zostały poszczególne źródła przychodów. Według powołanego przepisu odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (wskazana w pkt 3);
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (wskazane w pkt 6).

Od 1 stycznia 2022 roku najem prywatny podlega opodatkowaniu wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przychody z najmu prywatnego są opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% przychodu (od nadwyżki ponad 100 000 zł – 12,5%). Podatek jest obliczany od faktycznie otrzymanego przychodu bez możliwości pomniejszenia o koszty podatkowe.

Obowiązki ewidencyjne podatników na ryczałcie a najem prywatny

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej ewidencją, z zastrzeżeniem ust. 3. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do niej, a także dowody zakupu, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba – albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

W kontekście podatników osiągających przychody z najmu prywatnego należy zwrócić uwagę na zastrzeżenie zawarte w art. 15 ust. 3 ustawy, gdzie podano, że obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a lub 1d.

Tak też stanowi interpretacja Dyrektora KIS z 29 września 2020 roku (nr 0115-KDIT1.4011.546.2020.1.MN), gdzie organ wskazał, że odnosząc się do kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, należy wskazać, że co do zasady obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednak stosownie do art. 15 ust. 3 ww. ustawy obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a. 

Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego zostali wyłączeni od obowiązku prowadzenia ewidencji na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązki ewidencyjne przy najmie prywatnym a wykaz środków trwałych

Zwróćmy jednak uwagę, że art. 15 ust. 3 ustawy wyłącza obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, lecz nie odnosi się do obowiązku prowadzenia wykazu środków trwałych.

W tym zakresie należy sięgnąć do treści Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które określa sposób prowadzenia:

 1. ewidencji przychodów, zwanej dalej ewidencją, oraz szczegółowe warunki, jakim powinna ona odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, a także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 2. wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwany dalej wykazem, zawiera co najmniej następujące dane:

 1. liczbę porządkową;
 2. datę nabycia;
 3. datę przyjęcia do używania;
 4. określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 5. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 6. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
 7. wartość początkową;
 8. stawkę amortyzacyjną;
 9. zaktualizowaną wartość początkową;
 10. datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.

Podatnik jest obowiązany zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty. Może on być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść § 12 ust. 5 rozporządzenia, gdzie podano, że nie podlegają objęciu wykazem:

 1. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, grunty lub prawo użytkowania wieczystego gruntu związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, którego wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym.

W świetle powyższego wykaz nie jest obowiązkowy w przypadku nieruchomości mieszkalnych będących przedmiotem najmu prywatnego. Wprost wyłącza on obowiązek prowadzenia wykazu w stosunku do takiego środka trwałego.

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik nie może uwzględniać żadnych kosztów podatkowych, co obejmuje również i odpisy amortyzacyjne od nieruchomości.

Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego nieruchomości mieszkalnych nie mają ustawowego obowiązki prowadzenia ani ewidencji przychodu, ani też wykazu środków trwałych.

W przypadku przychodów z najmu prywatnego wykonywanego poza działalnością gospodarczą mamy do czynienia z maksymalnym uproszczeniem obowiązków podatkowych. Przejawia się to w zwolnieniu od konieczności prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych wobec osób fizycznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów