Poradnik Przedsiębiorcy

Rachunek za wynajem lokalu od osoby prywatnej

Czy osoba fizyczna może mi wystawić rachunek za wynajem lokalu? Jakie informacje muszą być zawarte w takim rachunku?

Tomasz, Warszawa

 

Osoba nieprowadząca działalności ma prawo wystawić rachunek za wynajem lokalu, który jest najmem prywatnym, co wynika z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej:

"Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi."

W par. 1 określono, że rachunki mogą wystawiać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, w tej sytuacji natomiast ma miejsce wynajem od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zarejestrowanej w CEIDG. Jest to bowiem najem prywatny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25.04.2014 r. (nr sygn. akt ITPB1/415-82/14/AK), wyjaśnił że ordynacja podatkowa definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Co za tym idzie - rachunek za wynajem lokalu od osoby prywatnej jest dokumentem, który może funkcjonować w obrocie prawnym.

Na rachunku powinny znaleźć się następujące dane:

  • imiona i nazwiska (nazwa bądź firma) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,

  • data wystawienia i kolejny numer rachunku,

  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług oraz ich ceny jednostkowe,

  • ogólna suma należności wyrażona liczbowo i słownie.

Co ważne, nie jest konieczne wskazywanie numeru NIP żadnej ze stron.

Tak wystawiony rachunek może być podstawą do ujęcia wydatku w kosztach firmowych.