Poradnik Przedsiębiorcy

Co to jest know-how i jak można je chronić?

Majątek przedsiębiorstwa powszechnie rozumie się jako nieruchomości i ruchomości należące do firmy. Jednak oprócz dóbr materialnych firma posiada także zasoby niematerialne, między innymi know-how.

Know-how, czyli co?

Pojęcie know-how nie jest ściśle zdefiniowane w polskim prawie. Wzmiankę o nim znajdziemy w przepisach podatkowych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 5a ust. 34 lit. c definiuje je jako udokumentowaną wiedzę (informację) nadającą się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, zaś w art. 29 ust. 1 pkt 1 tej samej ustawy know-how określone jest jako całość informacji związana ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Pojęcie rozwija też w pewnym stopniu rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, jednak najpełniejszą definicję zawiera prawo wspólnotowe - rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii. W skrócie know-how oznacza wiedzę techniczną i pozatechniczną (handlową, administracyjną, organizacyjną, finansową), przydatną do wykonywania konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Można je określić jako całokształt doświadczeń, praktyk i procedur, jakie przedsiębiorca zdobył w trakcie prowadzenia działalności. Istotną cechą know-how jest to, że wpływa ono na sposób wykonywania usługi lub produkcji towaru, odróżniając je od towarów i usług konkurencyjnych firm.

Żeby móc określić wiedzę i doświadczenie jako know-how, należy upewnić się, że spełnia ono także inne cechy, ukształtowane przez praktykę:

  • niejawność - dane nie są powszechnie znane, nie można zdobyć ich z łatwo dostępnych źródeł,

  • istotność dla procesu produkcji lub wykonywania usługi - wiedza, określana przez przedsiębiorcę jako know-how, jest niezbędna i w znaczący sposób odróżnia jego towar lub usługę od tych wykonywanych przez konkurencyjne firmy,

  • zidentyfikowanie - know-how musi być w czytelny sposób zredagowane, dokładnie opisane i wyodrębnione jako informacje ważne i niejawne.

Przykładami know-how są:

  • bazy danych, w tym bazy klientów,

  • receptury i przepisy,

  • strategie i przewidywania,

  • system archiwizacji danych,

  • procedury związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Tajemnica przedsiębiorstwa a know-how

Pojęcia know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa mogą wydawać się tożsame, jednak nie można ich ze sobą mylić. Know-how to informacje związane z wykonywaniem działalności handlowej lub usługowej firmy. Tajemnica przedsiębiorstwa zaś jest znacznie szerszym pojęciem i oprócz know-how obejmuje także informacje o stanie majątkowym i zobowiązaniach finansowych firmy, dane pracowników i szczegóły zawieranych z nimi umów.