0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Płatnik składek ZUS ma obowiązek opłacania należnych składek ubezpieczeniowych w terminach przewidzianych w Ustawie systemowej. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników musi opłacić składki do 10. dnia każdego miesiąca, natomiast płatnik zatrudniający pracowników w terminie do 15. dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowego uregulowania składek, zostaną naliczone przez ZUS odsetki za zwłokę, a także możliwe jest naliczenie opłaty dodatkowej. Płatnik, który z uwagi na problemy finansowe nie jest w stanie opłacić w terminie składek ubezpieczeniowych, może zwrócić się do ZUS o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Na czym polega odroczenie terminu płatności składek ZUS?

Odroczenie terminu płatności jest prawną formą pomocy udzielaną przez ZUS przy spłacie należnych składek ubezpieczeniowych. Pomoc polega na ustaleniu z ZUS dłuższego okresu czasu na opłacenie należnych składek. W konsekwencji nie zostanie wprowadzone dochodzenie należności w trybie egzekucji, czyli nie zostaną podjęte działania mające na celu przymusowe pozyskanie należności. W przypadku przesunięcia terminu zapłaty składek nie są naliczane odsetki za zwłokę ani opłata dodatkowa. Jednak zostanie naliczona opłata prolongacyjna. Opłata ta jest w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jest naliczana od dnia następnego po ustawowym dniu wymagalności składek aż do dnia odroczenia.

Jak można się starać o odroczenie terminu płatności?

O odroczenie terminu płatności może się starać każdy płatnik, który ma problemy finansowe, na skutek których nie może uregulować składek ZUS ustawowym terminie.

W celu odroczenia terminu płatności należy złożyć w ZUS wniosek, którym musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać przyczyny uzasadniające zastosowanie ulgi. We wniosku powinno się zaznaczyć, iż z uwagi na publicznoprawny charakter należności, odroczenie terminu zapłatyskładek jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym. Ponadto płatnik powinien wskazać nowy termin zapłaty składek, odpowiednio do swoich możliwości finansowych.

Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć w ZUS najpóźniej w dniu upływu terminu płatności składek, gdyż odroczenie może dotyczyć jedynie składek, których ustawowy termin płatności nie upłynął. Sam fakt złożenia wniosku nie daje gwarancji, że ulga zostanie przyznana. Rozpatrując wniosek, ZUS bierze bowiem pod uwagę możliwości płatnicze przedsiębiorcy oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. W związku z tym to od postanowienia ZUS zależy, czy taka ulga zostanie przydzielona.

Jakie składki podlegają odroczeniu?

Zgodnie z art. 30 Ustawy systemowej można odroczyć termin zapłaty tylko tych należności, które płatnik opłaca z własnych środków, czyli:

  • składek na ubezpieczenie społeczne - z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników,

  • składek na ubezpieczenie zdrowotne - z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników,

  • składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odroczenie terminu płatności składek do ZUS nie obejmuje składek, które są finansowane przez ubezpieczonych.

W związku z powyższym w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, w której przedsiębiorcy nie zatrudniają pracowników i opłacają składki ubezpieczeniowe wyłącznie za siebie, odroczeniem może zostać objęta pełna kwota bieżących składek, w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie warunki trzeba spełnić by uzyskać zgodę na odroczenie terminu płatności składek?

W celu uzyskania pozytywnego orzeczenia na odroczenie terminu płatnościskładek ZUS, płatnik musi złożyć umotywowany wniosek w tej sprawie wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Za okres, który ma zostać objęty odroczeniem, płatnik musi w ustawowym terminie płatności uregulować składki na ubezpieczenie emerytalne, a także na ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników oraz innych ubezpieczonych.

Odroczenie terminu płatności następuje w formie umowy, określającej szczegółowe warunki realizacji ulgi. Nie przysługuje zatem odwołanie od niej do sądu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów