0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że decyzja wydana przez urząd skarbowy nie jest dla podatnika korzystna. W takim przypadku jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, iż doszło do naruszenia zasad postępowania lub decyzja jest niezgodna z obecnie obowiązującym prawem - może złożyć odwołanie od decyzji urzędu skarbowego do izby skarbowej. Jest to pierwszy krok na drodze prowadzącej do obrony własnych interesów podatnika, który często niesłusznie jest obarczany nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dopiero gdy odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie przez izbę skarbową, przedsiębiorcy pozostaje zaskarżenie decyzji do sądu.

Odwołanie odwołanie od decyzji urzędu skarbowego - izba skarbowa

W sytuacji gdy decyzja wydana przez naczelnika urzędu skarbowego narusza interesy podatnika lub została wydana niesłusznie, wówczas przysługuje mu odwołanie do dyrektora właściwej izby skarbowej. Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego należy w pierwszej kolejności złożyć bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, ponieważ ma on prawo do zapoznania się z zarzuconymi mu nieprawidłowościami, jakie miały wpływ na wydanie decyzji. Może się bowiem okazać, że naczelnik uzna odwołanie, wydając uwzględniającą argumenty podatnika decyzję, przez co odwołanie do izby skarbowej nie będzie konieczne.

Ważne! Podatnik ma prawo do złożenia odwołaniaod decyzji urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin liczy się od dnia następującego po dniu otrzymania.

W sytuacji gdy naczelnik urzędu skarbowego uzna oskarżenia podatnika za bezzasadne, wówczas powinien w przeciągu 14 dni od daty złożenia odwołania przez podatnika przekazać pismo wraz z aktami sprawy do izby skarbowej. Na całkowite rozpatrzenie sprawy dyrektor izby skarbowej ma dwa miesiące, jednak z uzasadnionych powodów postępowanie może ulec wydłużeniu. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie podatnika o powodach, jakie przyczyniły się do wydłużenia postępowania, oraz planowanym terminie rozparzenia odwołanie od decyzji urzędu skarbowego.

Co ważne, jeżeli izba skarbowa nie przychyli się do odwołania podatnika - wyda decyzję podtrzymującą postanowienia naczelnika urzędu skarbowego - wówczas podatnik może w dalszym ciągu dochodzić własnych praw, składając skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego - skarga do WSA

Kiedy przedsiębiorca wykorzysta wszelkie dostępne sposoby odwołań w postępowaniu podatkowym, pozostaje tylko złożenie skargi na wydaną decyzję izby skarbowej do WSA. Co istotne, wniosek należy złożyć bezpośrednio do izby skarbowej, która wydała niesłuszną decyzję, ponieważ stanowi ona pewnego rodzaju pośrednika w przekazaniu skargi do sądu.

Ważne! Podatnik ma prawo do złożenia skargi na wydaną przez izbę skarbową decyzję w terminie 30 dni od jej otrzymania. Skargę należy złożyć na piśmie do właściwej izby skarbowej, która następnie przekazuje ją wraz z aktami sprawy do WSA.

Istotne jest, aby dotrzymać terminu umożliwiającego zaskarżenie decyzji organów skarbowych. W przeciwnym przypadku skarga zostanie odrzucona, a podatnik będzie ponosił tego negatywne konsekwencje. Powyższe ma znaczenie również wtedy, gdy wniosek przez pomyłkę zostanie złożony bezpośrednio do WSA, ponieważ sąd odeśle go z powrotem do izby skarbowej w celu zachowania kolejności procedury - przez co okres ten się znacznie wydłuży.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Do podjęcia postępowania w sprawie skargi niezbędne jest opłacenie przez podatnika wpisu stosunkowego lub stałego (w zależności od charakteru sprawy). Wpis stosunkowy (który będzie zwykle występował przy sprawach podatkowych) opłaca się w przypadku spraw dotyczących należności pieniężnych, natomiast w pozostałych sytuacjach opłacany jest wpis stały. Zapłata powinna zostać dokonana najpóźniej na wezwanie sądu, w określonym przez niego terminie. Jeżeli opłata nie wpłynie na konto WSA, wówczas skarga zostanie oddalona.

Co istotne, podjęcie postępowania w sprawie złożonej skargi nie oznacza jednocześnie powstrzymania wykonania decyzji organu skarbowego. Jeżeli decyzja nie została wstrzymana przez organ podatkowy, wówczas na wniosek podatnika WSA może wstrzymać jej wykonanie w całości lub w części. Powyższe ma jednak miejsce w sytuacjach, gdzie skutki wykonania decyzji mogą okazać się trudne do naprawienia w przyszłości lub mogą wyrządzić znaczącą szkodę.

Wyrok sądu administracyjnego popierający skargę wnioskodawcy wydawany jest w formie ustnego ogłoszenia, a następnie w przeciągu 14 dni powinien zostać sporządzony na piśmie. W sytuacji gdy skarga została oddalona, wówczas uzasadnienie decyzji sądu wydawane jest na żądanie wnioskodawcy, które należy złożyć w terminie 7 dni od terminu ogłoszenia wyroku. W tej drugiej sytuacji warto postarać się o uzyskanie pisemnego uzasadnienia, gdyż może być podstawą do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego - skarga kasacyjna do NSA

Jeżeli wyrok lub postanowienie kończące w sprawie wydane przez WSA są również niekorzystne dla podatnika, możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej do NSA na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jednak można ją oprzeć jedynie na dwóch podstawach, tj:

  • naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

  • naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Co istotne, podstawą skargi nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Skarga kasacyjna powinna natomiast zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części,

  • przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,

  • wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany,

  • wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie.

    Skargę kasacyjną należy wnieść za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżoną decyzję (WSA), w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Dopełnienie wymogów formalnych skargi - w tym dotrzymanie terminów - jest konieczne ze względu na możliwość jej odrzucenia, nawet przez WSA. Dodatkowo - w przeciwieństwie do skargi wnoszonej do WSA - wnioskodawca powinien wnosić skargę kasacyjną za pośrednictwem pełnomocnika, np. radcy prawnego, adwokata. Postanowienie NSA w każdym przypadku wydawane jest na piśmie oraz kończy postępowanie administracyjne.

     

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów