0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłacanie składki na FGŚP – aktualne zasady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest bezpośrednio związany z zatrudnianiem pracowników. Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z ich uiszczania w określonych przypadkach. Jeżeli jednak pracodawca nie jest uprawniony do takiego zwolnienia, musi opłacać składki na FGŚP. Jakie są aktualne zasady obowiązujące w zakresie jakim jest opłacanie składki na FGŚP? Wyjaśniamy poniżej w artykule.

Opłacanie składki na FGŚP – podstawa prawna

Obowiązek opłacania składek na FGŚP wynika z przepisów Ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 7, ze zm.), zwanej dalej ustawą o FGŚP.

Opłacanie składki na FGŚP a podmioty obowiązane oraz osoby objęte obowiązkiem składkowym

Obowiązek opłacania składek na Fundusz dotyczy, przy uwzględnieniu szczegółowych zapisów ustawy o FGŚP, pracodawców będących:

 • przedsiębiorcami wskazanymi w art. 2 ust. 1 ustawy o FGŚP, prowadzącymi działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP);
 • przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP;
 • oddziałem banku zagranicznego;
 • oddziałem lub przedstawicielstwem przedsiębiorcy zagranicznego.

Składki na FGŚP należy opłacać za osoby zatrudnione – podlegające na mocy przepisów Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.) obowiązkowi ubezpieczeń emerytalno-rentowych z następujących tytułów:

 • stosunku pracy;
 • wykonywania pracy nakładczej, umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • wykonywania pracy zarobkowej na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Opłacanie składki na FGŚP - zwolnienie z obowiązku 

Ustawa o FGŚP zawiera przepisy, na podstawie których pracodawca, mimo ciążącego na nim co do zasady obowiązku składkowego, nie musi opłacać składek na FGŚP.

Pracodawca nie opłaca składek na FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z jednego z powyżej wymienionych urlopów.

Ponadto pracodawca nie opłaca składek na FGŚP:

 • przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy;
 • za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Pracodawca jest również zwolniony z obowiązku opłacania składek na FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudnia 54 osoby na podstawie umów o pracę. Wśród zatrudnionych są cztery kobiety, które mają ukończone 55 lat, oraz pięciu mężczyzn, którzy przekroczyli 60. rok życia. Ponadto w firmie pracują dwie kobiety, które powróciły z urlopów wychowawczych. Za wymienione osoby pracodawca nie opłaca składek na FGŚP, przy czym w odniesieniu do pracownic korzystających uprzednio z urlopów wychowawczych zwolnienie z obowiązku opłacania składek jest ograniczone czasowo do 3 lat od powrotu do pracy.

Przykład 2.

Pracodawca zatrudnia trzy osoby w wieku odpowiednio: 24, 26 i 29 lat. Osoby te, posiadające status zarejestrowanych bezrobotnych, zostały skierowane do firmy przez urząd pracy. W związku z takimi okolicznościami pracodawca nie będzie zobowiązany do opłacania składek na FGŚP za nie w okresie roku, poczynając od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. Podstawą tego zwolnienia jest art. 9c ustawy o FGŚP.

Opłacanie składki na FGŚP a podstawa wymiaru składek 

Podstawę wymiaru składki na FGŚP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Postępowanie w tym zakresie regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 728).

Należy podkreślić, że składkę na FGŚP opłaca się nadal, mimo ustania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonego rocznego limitu kwotowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli ustawowego ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Limit kwotowy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi 208 050 zł.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód lub suma przychodów w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), przez co należy rozumieć:

 • otrzymane lub pozostawione do dyspozycji pieniądze oraz wartości pieniężne (wynagrodzenia, dodatki, zwroty, ryczałty);
 • wartość świadczeń otrzymanych w naturze (przekazanych rzeczy, usług) i innych nieodpłatnych świadczeń.

W stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, podstawę wymiaru składek stanowi przychód z wymienionych umów, jeżeli w umowie odpłatność za jej wykonanie została określona kwotowo, czyli w stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Jeżeli odpłatność z tytułu umowy ustalono w innej formie, podstawę wymiaru składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku osób uprawnionych do pobierania:

 • zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • świadczenia socjalnego,
 • zasiłku socjalnego,
 • świadczenia szkoleniowego

– podstawą wymiaru jest kwota pobieranych świadczeń lub zasiłków.

Składki na FGŚP obciążają w całości koszty działalności pracodawców, przy czym pracodawca, po dacie jego niewypłacalności, nie ma obowiązku opłacania składek na wspomniany Fundusz.

Opłacanie składki na FGŚP - ustalanie wysokości składki oraz terminy jej opłacania i pobór

Wysokość stopy procentowej składki na FGŚP podlega corocznej procedurze ustalenia w ramach ustawy budżetowej, co wynika wprost z art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.

Zgodnie z art. 28 Ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 256) w roku 2023 obowiązkowa składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przykład 3.

Pracodawca zatrudnia pracownika na stanowisku kierownika działu sprzedaży za wynagrodzeniem wynoszącym 5500 zł. Pracownik nie posiada statusu uprawniającego do zwolnienia z opłacania składek na FGŚP. Podstawą wymiaru składki na Fundusz jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli kwota płacy pracowniczej. W roku 2023 obowiązkowa składka na FGŚP wynosi 0,10% podstawy. Oznacza to, że w roku bieżącym pracodawca będzie zobowiązany opłacać składkę za wymienionego pracownika w wysokości 5,50 zł.

Poboru składek na FGŚP dokonuje ZUS i przekazuje na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.

W razie nieprzekazania składek na rachunek bankowy FGŚP w powyższych terminach od ZUS-u należne są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Jeżeli ostatni dzień przewidziany na dokonanie wpłaty przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, termin uregulowania składek ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy.

W odniesieniu do postępowania dotyczącego poboru składek na FGŚP, ich egzekucji oraz wymierzania odsetek za zwłokę oraz dodatkowej opłaty i grzywny z tytułu nieopłacenia wspomnianych należności w terminie — mają zastosowanie przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Opłacanie składki na FGŚP – aktualne zasady, podsumowanie

Obowiązek opłacania składek na FGŚP co do zasady ciąży na pracodawcach zatrudniających osoby w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów prawa cywilnego. W przepisach przewidziano jednak dość liczne zwolnienia z obowiązku składkowego. Oznacza to, że pracodawca nie opłaca wspomnianych składek m.in. za osoby powracające z urlopów związanych z rodzicielstwem czy zatrudnionych, którzy ukończyli określony wiek. Podstawę wymiaru składki na Fundusz stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast wysokość jej stopy procentowej jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Poboru składek dokonuje ZUS i przekazuje na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów