Poradnik Przedsiębiorcy

Paragony fiskalne

Paragon fiskalny to dokument, drukowany przez kasy rejestrujące (fiskalne), który powinien być niezwłocznie wydawany nabywcy zaraz po dokonaniu transakcji.

Jakie dane powinien zawierać?

Jak wynika z rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 3. numer kolejny wydruku,
 4. datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
 5. nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. ilość i wartość sprzedaży,
 8. wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
 9. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 10. łączną kwotę podatku,
 11. łączną kwotę należności,
 12. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 13. kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 14. logo fiskalne oraz numer unikatowy kasy,
 15. oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności

Wystawienie faktury VAT do paragonu

Jak wynika z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT podatnik, który nie ma obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, na żądanie takiej osoby jest zobowiązany do jej wystawienia.

Sprzedawca musi wystawić fakturę na podstawie przyniesionego przez klienta paragonu potwierdzającego dokonanie sprzedaży i na jego żądanie wystawić fakturę VAT w terminach określonych w Ordynacji podatkowej. Zatem faktura taka musi być wystawiona, jeżeli klient tego żąda w terminie trzech miesięcy od daty dokonania sprzedaży, przy czym przedsiębiorca ma 7 dni na spełnienie tego żądania.

Sprzedawca może wystawić fakturę również po upływie wcześniej wspomnianych 3 miesięcy, jednak jest to jego dobra wola, a nie obowiązek.

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem

Kasa rejestrująca nie posiada żadnych technicznych możliwości przeprowadzenia korekty informacji zapisanych w jej pamięci.

Zaistniałe pomyłki czy zwroty należy jednak korygować, gdyż podatnicy mają przecież obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji podatkowych, odzwierciedlających rzeczywiste operacje gospodarcze. Jak wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Reasumując - przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji korekt, w której powinny być zapisywane wszelkie zdarzenia związane z korektą obrotu, takie jak: zwroty towarów, udzielone rabaty, błędy kasjera, na podstawie której będzie mógł sporządzić prawidłową deklarację podatkową. Żadna ustawa nie określa jednak wzoru takiej ewidencji, dlatego też może być prowadzona w dowolnej formie.

Tak jak wcześniej wspomniano, żadne przepisy nie regulują kwestii wyglądu ewidencji korekt, jednakże powinna ona zawierać przynajmniej następujące dane:

 • nazwisko (nazwę) podatnika, jego adres (siedzibę) oraz adres punktu sprzedaży,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • logo i numer kasy fiskalnej,
 • numer paragonu, który podlega korekcie,
 • nazwę towaru,
 • przyczynę dokonania korekty wraz z datą jej dokonania,
 • poprzednią wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku,
 • aktualną (po korekcie) wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku.