0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Paragony fiskalne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Paragon fiskalny to dokument, drukowany przez kasy rejestrujące (fiskalne), który powinien być niezwłocznie wydawany nabywcy zaraz po dokonaniu transakcji.

Jakie dane powinien zawierać?

Jak wynika z rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 3. numer kolejny wydruku,
 4. datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,
 5. nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. ilość i wartość sprzedaży,
 8. wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,
 9. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 10. łączną kwotę podatku,
 11. łączną kwotę należności,
 12. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 13. kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 14. logo fiskalne oraz numer unikatowy kasy,
 15. oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności

Wystawienie faktury VAT do paragonu

Jak wynika z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT podatnik, który nie ma obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, na żądanie takiej osoby jest zobowiązany do jej wystawienia.

Sprzedawca musi wystawić fakturę na podstawie przyniesionego przez klienta paragonu potwierdzającego dokonanie sprzedaży i na jego żądanie wystawić fakturę VAT w terminach określonych w Ordynacji podatkowej. Zatem faktura taka musi być wystawiona, jeżeli klient tego żąda w terminie trzech miesięcy od daty dokonania sprzedaży, przy czym przedsiębiorca ma 7 dni na spełnienie tego żądania.

Sprzedawca może wystawić fakturę również po upływie wcześniej wspomnianych 3 miesięcy, jednak jest to jego dobra wola, a nie obowiązek.

Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem

Kasa rejestrująca nie posiada żadnych technicznych możliwości przeprowadzenia korekty informacji zapisanych w jej pamięci.

Zaistniałe pomyłki czy zwroty należy jednak korygować, gdyż podatnicy mają przecież obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji podatkowych, odzwierciedlających rzeczywiste operacje gospodarcze. Jak wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Reasumując - przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji korekt, w której powinny być zapisywane wszelkie zdarzenia związane z korektą obrotu, takie jak: zwroty towarów, udzielone rabaty, błędy kasjera, na podstawie której będzie mógł sporządzić prawidłową deklarację podatkową. Żadna ustawa nie określa jednak wzoru takiej ewidencji, dlatego też może być prowadzona w dowolnej formie.

Tak jak wcześniej wspomniano, żadne przepisy nie regulują kwestii wyglądu ewidencji korekt, jednakże powinna ona zawierać przynajmniej następujące dane:

 • nazwisko (nazwę) podatnika, jego adres (siedzibę) oraz adres punktu sprzedaży,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • logo i numer kasy fiskalnej,
 • numer paragonu, który podlega korekcie,
 • nazwę towaru,
 • przyczynę dokonania korekty wraz z datą jej dokonania,
 • poprzednią wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku,
 • aktualną (po korekcie) wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku.

 

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Jak wynika z przepisów nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej.

Zwolnienie ze względu na obrót

Jeśli w danym roku podatkowym obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczą 40 000,00 zł (20 000,00 zł w przypadku podatników, którzy w tym roku rozpoczęli działalność gospodarczą) to nie ma obowiązku instalowania kasy fiskalnej. Obowiązek taki powstaje po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit.

Zwolnienia te jednak nie dotyczą typów działalności wymienionych w § 4 rozporządzenia MF w sprawie kas fiskalnych:

 1. podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;
 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
 4. przy dostawie: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);
 5. przy dostawie:
  a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);
 6. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT;
 7. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów;
 8. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;
 9. przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

Zwolnienie przedmiotowe

Załącznik do rozporządzenia MF z dnia 26 lipca 2010 roku określa rodzaje działalności, które ze względu na przedmiot nie są zwolnione z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Możemy wśród nich wymienić:

 • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych (PKWiU 37)
 • Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
 • Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie (PKWiU ex 53)
 • Usługi telekomunikacyjne (PKWiU 61)
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (PKWiU 64-66)
 • Dostawa nieruchomości
 • Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów itd.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów