0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pobieranie UPO dla JPK czyli urzędowe poświadczenie odbioru JPK

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani do elektronicznego przesyłania struktury JPK_VAT a od 1 października 2020 r. struktury JPK_V7 na serwery Ministerstwa Finansów do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Potwierdzeniem prawidłowej wysyłki w tym przypadku jest UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. Sprawdź, jak powinno wyglądać pobieranie UPO dla JPK.

Obowiązki związane z JPK

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na przedsiębiorcach ciąży obowiązek składania struktur JPK. Jedyną strukturą, którą należy przesyłać do Ministerstwa Finansów co miesiąc, jest JPK_V7 (do 30 września 2020 r. był to plik JPK_VAT), który odzwierciedla wszystkie zapisy ujęte w rejestrach VAT sprzedaży oraz zakupów.  Pozostałe struktury, czyli:

 • JPK_FA – struktura obejmująca wystawione faktury VAT,

 • JPK_PKPIR – struktura odzwierciedlająca zapisy ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

 • JPK_EWP – struktura odzwierciedlająca zapisy ujęte w ewidencji przychodów prowadzonej przez firmy opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • JPK_MAG – struktura obejmująca informacje o wystawionych dokumentach magazynowych,

 • JPK_WB – struktura informująca o transakcjach przeprowadzonych na rachunku bankowym,

 • JPK_KR – struktura dotycząca zapisów ujętych w księgach rachunkowych (dotyczy firm na tzw. pełnych księgach)

– podlegają złożeniu w urzędzie skarbowym wyłącznie na wezwanie urzędu. Wówczas taki plik, w zależności od ustaleń należy dostarczyć na elektronicznym nośniku danych, np. pendrive, płyta CD, dysk przenośny lub wysłać drogą elektroniczną.

Jak wysłać JPK generowane z systemu księgowego?

W celu elektronicznej wysyłki pliku JPK_V7 do Ministerstwa Finansów podatnik może skorzystać z kilku wariantów, takich jak np.:

 • wysyłka z własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 • wysyłka z użyciem kwoty przychodu z wykorzystaniem aplikacji Ministerstwa Finansów,

 • wysyłka z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP,

 • wysyłka z kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej przez podatnika do wysyłki.

Wszystkie powyższe rozwiązania są dostępne w systemie księgowości online - wFirma.pl.

Czym jest UPO?

UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne, to dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu określające:

 • pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,

 • datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,

 • datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Pobieranie UPO dla JPK

O prawidłowej wysyłce JPK_V7 na serwery Ministerstwa Finansów świadczy status 200, czyli Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Jest on niezwykle przydatny w sytuacji, gdy urząd skarbowy zgłosi się do podatnika z informacją, iż nie otrzymał pliku JPK_V7, mimo faktycznego dokonania wysyłki.

Aby prawidłowo pobrać UPO dla JPK_V7 wygenerowanego w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć odpowiedni plik (wysłany prawidłowo z oznaczeniem zielonej koperty)  i w górnym menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Pobrane UPO będzie składało się z dwóch formatów:

 • UPO w formacie xml.,

 • wizualizacja UPO w formacie pdf.

Czas oczekiwania na UPO po dokonaniu prawidłowej wysyłki wynosi od kilku do kilkudziesięciu godzin w zależności od obciążenia serwerów Ministerstwa Finansów.

Statusy wysyłki JPK

Po zleceniu wysyłki JPK jest przetwarzane przez serwery Ministerstwa Finansów. Na etapie wysyłki podatnik otrzymuje informacje o etapie postępu wysyłki, co jest komunikowane za pomocą specjalnych kodów. Czego dotyczy każdy z nich, wyjaśnia poniższa tabela:

Kod

Opis

100

Rozpoczęto sesję przesyłania plików

101

Odebrano X z Y zadeklarowanych plików

102

Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

110

Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików

120

Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu

200

Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

300

Nieprawidłowy numer referencyjny

301

Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

302

Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

303

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.

401

Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD

403

Dokument z niepoprawnym podpisem

404

Dokument z nieważnym certyfikatem

405

Dokument z odwołanym certyfikatem

406

Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

407

Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

408

Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

409

Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

410

Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP

411

Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony)

412

Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany

413

Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowaną wartością

414

Suma kontrolna części dokumentu (pliku …….) niezgodna z deklarowaną wartością

415

Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie

Jak można zaobserwować, statusy wysyłki JPK można podzielić na kilka grup:

 • 1xx - określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła),

 • 2xx - określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu,

 • 3xx - informujące o fazie przetwarzania dokumentu,

 • 4xx - określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów