0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości od pustostanów - czy jest wymagany?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem podatkowym obciążającym właścicieli. Warto jednak zastanowić się, czy stan tychże nieruchomości wpływa na kwestie opodatkowania. W naszym artykule rozważymy czy wymagany jest podatek od nieruchomości od pustostanów, które nie zostały wykorzystane w działalności!

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Jak już wskazaliśmy, podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem podatkowym obciążającym właścicieli. Warto jednak przyjrzeć się bliżej, co dokładnie jest przedmiotem opodatkowania.

Podatek od nieruchomości obejmuje budynki, budowle oraz grunty.

Konkretne definicje zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) wyjaśniają, że budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W konsekwencji zauważmy, że definicja budynku czy też budowli nie jest determinowana jego przeznaczeniem lub wykorzystywaniem. Ustawa nie przewiduje różnicowania w zakresie tego, czy dana nieruchomość w danym momencie jest wykorzystywana na dane cele, czy też jest to pustostan.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest m.in. budynek rozumiany jako konstrukcja trwale związana z gruntem, która wydzielona jest z przestrzeni za pomocą ścian oraz dachu.

W kontekście powyższych rozważań warto także odnieść się do treści art. 1a ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten podaje, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;

  2. gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d;

  3. budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Konieczne staje się przyjrzenie ostatniemu zastrzeżeniu. Otóż zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. 

Powyższa regulacja faktycznie może odnosić się do pustostanów, ponieważ przepis posługuje się zwrotem „nieużytkowany obiekt budowlany”. Jednakże kolejnym zastrzeżeniem jest to, że budynek taki nie może nadawać się ani do remontu, ani do odbudowy, ani do wykończenia. W takim przypadku właściwy organ wydaje decyzję o rozbiórce.

Podkreślenia wymaga, że wyłącznie w stosunku do tych budynków, wobec których wydano decyzję o rozbiórce, możliwe jest niepobieranie podatku od nieruchomości. 

Zgodnie z treścią art. 1a ust. 2a pkt 3 ww. ustawy wyłączenie budynków, budowli lub ich części spod opodatkowania najwyższą stawką podatkową dotyczy jedynie sytuacji, gdy została wydana decyzja o nakazie rozbiórki lub o wyłączeniu z użytkowania.

W konsekwencji nie każdy pustostan będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Na problematykę pustostanów zwrócił uwagę WSA w Rzeszowie w wyroku z 22 kwietnia 2013 roku (I SA/Rz 118/13). W uzasadnieniu wyroku czytamy, że zły stan budynku nie ma wpływu na wymiar podatku od nieruchomości, jeżeli nie stracił on cech budynku określonych w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., a więc jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Do powyższej kwestii odniósł się również WSA w Kielcach w wyroku z 14 marca 2019 roku (I SA/Ke 4/19), gdzie możemy przeczytać, że aby nieruchomość będąca w posiadaniu przedsiębiorcy nie była opodatkowana według stawki jak dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w stosunku do budynku lub jego części powinna być wydana decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego oraz uporządkowanie terenu. 

Taka decyzja jest wydawana w sytuacji, gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. 

Kolejną kwestią, którą warto poruszyć, jest przypomnienie, że sam fakt zgłoszenia rozbiórki budynku nie stanowi przesłanki do uznania danego budynku za niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla wyłączenia z opodatkowania konieczne jest wydanie przez właściwy organ decyzji w tym zakresie (nadzór budowlany).

Do czasu uzyskania wskazanej decyzji budynek (pustostan) należy opodatkować na zasadach ogólnych zgodnie z właściwą stawką podatku od nieruchomości.

Dla wyłączenia pustostanu z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości istotne znaczenie ma uzyskanie formalnego potwierdzenia trwałego wyłączenia budynku lub jego części z użytkowania. Następuje to wyłącznie na mocy decyzji wydanej w trybie art. 67 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Podatek od nieruchomości od pustostanów niewykorzystanych w działalności

W kontekście pustostanu nie ma znaczenia fakt, że budynek jest niewykorzystywany przez przedsiębiorcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Już samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę pozwala uznać, że nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą, co w dalszej kolejności skutkuje wyższym podatkiem od nieruchomości.

Powyższe oznacza zatem, że za związane z działalnością gospodarczą, a w konsekwencji opodatkowane według najwyższej stawki uznawane są wszystkie grunty, budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. 

Nie ma znaczenia, czy dana nieruchomość jest w danym momencie wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej, czy też nie, istotny jest jedynie sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę.

Również czasowe zaprzestanie działalności w danym budynku wynikające z przyjętego przez przedsiębiorcę sposobu wykorzystywania do celów działalności gospodarczej nie powoduje, że ten budynek traci charakteru związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pustostany niewykorzystywane w danym momencie w działalności gospodarczej należy mimo wszystko uznać za związane z działalnością gospodarczą. Już sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli lub gruntu skutkuje tym, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia to, czy są one – i w jakich celach – wykorzystywane przez ten podmiot.

Przechodząc zatem do podsumowania naszego artykułu, możemy wskazać, że sam fakt występowania pustostanu nie zwalnia właściciela z konieczności opłacania podatku od nieruchomości. Takie wyłączenie może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy wobec pustostanu wydano decyzję o rozbiórce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów