Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Struktura sądów w postępowaniu cywilnym

Polski system prawny a struktura sądów

W polskim systemie prawnym katalog rodzajów sądów jest zamknięty. Art 175 Konstytucji RP stanowi, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Konstytucja zakłada również, że każdy ma prawo do odwołania się od decyzji, dlatego system jest dwuinstancyjny.  

Sąd Najwyższy jest organem nadzorczym wobec sądów powszechnych i wojskowych. Sądami powszechnymi są sądy Rejonowe i Okręgowe. W tekście została omówiona struktura sądów w Polsce.

Rozpoznawanie spraw

 

Rozpatrywaniem spraw cywilnych zajmują się sądy powszechne, sądy szczególne lub Sąd Najwyższy, chyba że przepis prawny szczególny stanowi inaczej. Zgodnie z art. 2 kodeksu postępowania cywilnego, sądami szczególnymi są sądy wojskowe i administracyjne, które rozpatrują sprawy wyjęte spod rozpoznania przez sądy powszechne.

 

Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.

§ 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Sprawy cywilne możemy podzielić na sprawy w znaczeniu materialnym i formalnym.

  1. Sprawy cywilne w znaczeniu materialnym to sprawy wynikające ze stosunków uregulowanych przez prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze oraz prawo pracy.

  2. Sprawy cywilne w znaczeniu formalnym to inne sprawy przekazane sądom powszechnym do rozpoznania na odstawie kodeksu postępowania cywilnego praz ustaw szczególnych.

Struktura sądów

W polskim systemie prawnym rozróżniamy sądy

  • rejonowe,

  • okręgowe,

  • apelacyjne.

Sądy rejonowe tworzone są zazwyczaj dla gminy, a w uzasadnionych wypadkach można utworzyć kilka sądów rejonowych na terenie jednej gminy, a nawet miasta. Najczęściej dodatkowe sądy tworzy się dla dużych miast, w których właściwość miejscowa zależna jest od danej dzielnicy czy nawet ulicy. Przykładem takiego rozwiązania może być gmina Wrocław, w której są 3 sądy rejonowe - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej i Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście.

Sąd okręgowy tworzony jest dla przynajmniej 2 sądów rejonowych. Stanowią one drugą instancję w stosunku do sądów rejonowych lub są I instancją w sprawach, dla których została przewidziana ustawą ich właściwość. Przykładem może być Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Oleśnicy, Strzelinie, Trzebnicy, Wołowie, Wrocławia - Fabrycznej, Wrocławia - Krzyków i Wrocławia Śródmieścia.  

Artykuły z cyklu
„Postępowanie cywilne w działalności przedsiębiorstwa”