Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta VAT w związku ze zmianą wykorzystywania samochodu

Zgodnie z aktualnymi przepisami podatnicy powinni podjąć decyzję dotyczącą tego, czy użytkowany przez nich samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (pojazd osobowy) będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Jeżeli uznają, że tak, to po spełnieniu dodatkowych warunków mogą odliczyć 100% VAT-u od jego zakupu oraz wydatków eksploatacyjnych (w tym od paliwa). Jeżeli przedsiębiorca zadecyduje jednak, że pojazd osobowy będzie wykorzystywany w sposób mieszany - zarówno w ramach działalności, jak i do celów niezwiązanych z działalnością - odliczyć może jedynie 50% VAT-u od jego nabycia czy wydatków eksploatacyjnych. Zdanie zawsze można zmienić, jednak w takim przypadku należy wiedzieć, że konieczna może okazać się korekta VAT związana z podatkiem naliczonym, który przysługiwał do odliczenia  przy jego nabyciu, która również będzie miała wpływ na podatek dochodowy.

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

System korekt związanych ze zmianą przeznaczenia samochodu wynika z art. 90b ustawy o VAT, zgodnie z którym jeśli wartość początkowa samochodu:

  • przekracza 15 000 zł - korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania nastąpiła w okresie 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano go do używania,

  • nie przekracza 15 000 zł - korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano go do używania.

Podatnik ma obowiązek dokonania korekty, gdy wyszła ona na minus, zaś  prawo do skorzystania z  korekty, gdy wyszła na plus, pod warunkiem, że nie minął ustawowy termin. Jeżeli podatnik dokona zmian w zakresie przeznaczenia pojazdu po upływie okresu korekty, nie będą one skutkowały możliwością skorygowania podatku VAT.

Podatnicy, którzy wykorzystują samochód do działalności mieszanej (opodatkowanej oraz zwolnionej) powinni dodatkowo pamiętać, że obliczając kwotę korekty należy uwzględnić proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

Należy zwrócić uwagę, że korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu i wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym te związane z eksploatacją samochodu bądź używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie.

Korekta VAT dokonywana jest w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana sposobu użytkowania pojazdu w firmie, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Kwotę korekty wykazuje się w poz. 46 deklaracji VAT-7 (16) "Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych", jeżeli samochód jest środkiem trwałym.

Korekta zmniejszająca VAT naliczony - skutki w podatku dochodowym

Korekta VAT, której podatnik ma obowiązek dokonać, ma charakter zmniejszający podatek VAT naliczony w sytuacji, gdy odliczył on 100% VAT od zakupu samochodu (w związku z wykorzystywaniem samochodu wyłącznie w ramach prowadzonej działalności), a następnie w okresie korekty (60 lub 12 miesięcy od jego nabycia) zmienił sposób jego wykorzystywania, to znaczy rozpoczął używanie samochodu w sposób mieszany (zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i do celów prywatnych).  Dzieje się tak dlatego, że pierwotnie podatnik miał prawo do pełnego odliczenia VAT, więc po zmianie musi oddać nienależnie odliczoną wartość podatku VAT, czyli dokonać korekty na minus.

Przykład 1.

Podatnik wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane kupił w kwietniu 2014 r. samochód osobowy za kwotę 100 000 zł netto + 23 000 zł VAT. Podatnik odliczył całą kwotę podatku z faktury dokumentującej zakup samochodu, gdyż wykorzystuje samochód wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej (zgłosił także samochód do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 oraz prowadzi ewidencję jego przebiegu). W kwietniu 2016 roku (czyli w 24 miesiącu użytkowania pojazdu) podatnik podjął decyzję, że od tego miesiąca samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych.

W tej sytuacji podatnik (oprócz poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zmianie sposobu wykorzystywania pojazdu poprzez aktualizację VAT-26) będzie zobowiązany do korekty zmniejszającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu samochodu za 36 miesiące (ilość pozostałych miesięcy do końca korekty 60-24). Oznacza to, że w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2016 r. będzie musiał zmniejszyć kwotę podatku podlegającego odliczeniu o  6 900 zł (50% VAT z faktury zakupu tj. 11 500 zł  x (36/60) = 6 900 zł). W poz. 46 tej deklaracji podatnik musi wykazać kwotę 6 900 zł ze znakiem minus.

Jednocześnie należy pamiętać, że korekta VAT powodująca zmniejszenie podatku odliczonego skutkuje koniecznością zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.