0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustalenie stosunku pracy - co powinien zawierać pozew?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawidłowe zawarcie umowy o pracę to wyjątkowo istotna kwestia dla stabilności, pewności i jakości zatrudnienia pracownika. Z pomocą eksperta prawnika HaloPrawo.pl chętnie wyjaśnimy wszystkie wątpliwości, które mogą się pojawić, gdy w grę wchodzi pozew o ustalenie stosunku pracy

Ustalenie stosunku pracy może się pojawić, kiedy następuje zastąpienie umowy o pracę - umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków, jakie spełniać powinien stosunek pracy.

Dla pracownika zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną nie jest korzystne, choćby z tego względu, że pracodawca nie zgłosi go do ubezpieczeń społecznych czy urzędu skarbowego tak jak należy. Co więcej, również inne świadczenia stoją pod znakiem zapytania, np. odszkodowanie z ZUS za wypadek w pracy etc. Wyjściem z patowej sytuacji może być pozew o ustalenie stosunku pracy.

Interes prawny w postępowaniu o ustalenie stosunku pracy

Pozew o ustalenie stosunku pracy może napisać pracownik samodzielnie. Dopuszczalne jest także, że to inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za ich zgodą do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Zgoda pracownika jest wymagana tylko na wstąpienie inspektora pracy do postępowania w sprawie o ustalenie stosunku pracy, nie zaś do wytoczenia powództwa przez inspektora na rzecz pracownika.

Pracownik lub inspektor pracy są zobowiązani wykazać na zasadach ogólnych interes prawny w ustaleniu przysługujący osobie, na której rzecz wytacza się powództwo. Wspomniany interes prawny związany powinien być ściśle z żądaniem pozwu, ale należy go opisać - to warunek konieczny dla tego rodzaju postępowań.

Pozew o ustalenie stosunku pracy – istotne elementy

Żądanie pozwu opiera się na wskazaniu, czego się domagamy – czyli w tym przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a przedsiębiorcą. Pismo takie, ponadto powinno zawierać:

  • okres jaki jest objęty naszym wnioskiem,
  • informację, czy podjęliśmy próbę ugodowego rozwiązania sprawy, a jeśli nie, to dlaczego tego nie zrobiliśmy,
  • jeśli przeprowadzona została mediacja, to należy załączyć jej protokół,
  • w przypadku, gdy rozmawialiśmy tylko z pracodawca ustnie o zaistniałej sytuacji – również taka informacja powinna być zawarta.

Uzasadnienie pozwu o ustalenie stosunku pracy

Pozew o ustalenie stosunku pracy powinien posiadać podsumowanie, czyli uzasadnienie. W takim uzasadnieniu, powinno się powołać na argumenty przemawiające za prezentowanym stanowiskiem. Wyjaśnić, dlaczego uznajemy, że rzeczywiście świadczona była umowę o pracę, w jakim okresie, w jakim wymiarze godzinowym, kto był świadkiem tych zdarzeń.

Jeśli posiadamy np. listę podpisów stwierdzających naszą obecność w pracy, maile lub pisma, z których wynika, że pracodawca wydawał nam polecenia służbowe i że my świadczyliśmy pracę, koniecznie trzeba to zawnioskować jako dowód w sprawie.

Ważnym dowodem są zeznania świadków, jeśli inni współpracownicy potwierdzą, że wykonywaliśmy pracę koniecznie trzeba zawnioskować ich podając dane osobowe oraz adres na jaki Sąd ma wysłać wezwanie na rozprawę.

Trzeba pamiętać, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, przy czym nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości.

Po zebraniu wszystkich dowodów, Sąd może przesłuchać strony. Następne Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału i na tej podstawie wydaje rozstrzygniecie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów