0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pozycjonowanie strony internetowej - co powinna zawierać umowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W niniejszym artykule zostanie wskazane, czym jest pozycjonowanie strony internetowej i w jakim celu się tego dokonuje. Jako że jest to coraz popularniejsze zjawisko, zostanie także przedstawione, jak w prawidłowy sposób zawrzeć umowę na pozycjonowanie strony internetowej i jakie elementy są obowiązkowe, a jakie dodatkowe, które również powinny zostać w niej zawarte. Informacje te będą miały znaczenie w celu skutecznego zagwarantowania praw i uprawnień osoby, która korzysta z usługi pozycjonowania strony internetowej.

Czym jest pozycjonowanie strony internetowej?

Obecnie nikt nie wyobraża sobie życia bez wyszukiwarek internetowych. Jednak to, w jaki sposób wyświetlają się strony internetowe po wpisaniu choćby najprostszego hasła, nie jest nigdy dziełem przypadku.

To, że w pierwszej kolejności wyświetlają się konkretne strony, jest związane właśnie z ich pozycjonowaniem.

Pozycjonowanie to inaczej takie edytowanie, ustawianie zawartości strony internetowej, aby spełniała kryteria wyszukiwania i wyświetlała się u góry. Jest to zbiór działań, które korzystnie wpływają na wyświetlanie się danej strony internetowej w wyszukiwarkach, najczęściej pod linkami sponsorowanymi.

Celem pozycjonowania, z języka angielskiego SEO (Search Engine Optimalisation), jest wypromowanie strony internetowej, sprawienie, aby to ona była pierwszą wyszukiwaną i w przekonaniu wyszukującego najlepiej spełniała jego oczekiwania.

Przykład 1.

Mariusz Pokój prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji miodu oraz sprzedaje specjalnie przygotowywane małe słoiczki z miodem na przyjęcia weselne i inne uroczystości jako prezenty dla gości. Zdecydował się na pozycjonowanie strony internetowej. To sprawiło, że po wpisaniu frazy: „miód na wesele”, „małe słoiczki weselne” to właśnie jego strona internetowa wyświetla się jako pierwsza.

Należy mieć jednak na uwadze, że nie tylko jedno przedsiębiorstwo interesuje się pozycjonowaniem stron, a bardzo wiele z nich. Stąd niezbędne jest stałe monitorowanie tych kwestii i zwracanie uwagi na to, w jaki sposób strona jest pozycjonowana.

Czy umowa na pozycjonowanie strony jest umową o świadczenie usług czy umową o dzieło?

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy zawierając umowę na pozycjonowanie strony, należy posłużyć się podstawą – umową o świadczenie usług i umową o dzieło – i wyjaśnić różnice między nimi.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że jej celem jest osiągnięcie określonego rezultatu i za ten rezultat należy się zapłata.

Przykład 2.

Maria Kojot powierzyła Ewelinie Tropik sporządzenie transkrypcji nagrań rozpraw, które toczyły się w sądzie z jej udziałem. Nagrania trwały łącznie 7 godzin, panie umówiły się na stawkę 200 zł za 1 godzinę nagrania, łącznie 1400 zł. Jest to przykład umowy o dzieło, ważny jest bowiem efekt, czyli stworzenie transkrypcji wszystkich nagrań.

Umowa o świadczenie usług, podobnie jak umowa zlecenie, jest umową starannego działania. Przyjmujący zlecenie czy podejmujący się świadczenia usług zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków, które doprowadzą do prawidłowego wykonania powierzonych mu czynności, jednak nie jest w stanie zapewnić, że je wykona zgodnie z zamysłem zlecającego.

Przykład 3.

Waleria Kot jest nauczycielką matematyki, a dodatkowo, po godzinach pracy, udziela korepetycji z tego przedmiotu. Jednym z jej uczniów jest Karol Pióro. Mimo starań Walerii Kot, opracowywania sposobu nauczania wraz z matką Karola Pióro, chłopiec miał problemy ze zdaniem do kolejnej klasy. Korepetycje przyniosły efekt jedynie w uzyskaniu przez niego oceny dopuszczającej mimo oczekiwań lepszych stopni. Nie można jednak odmówić zapłaty wynagrodzenia korepetytorce, która w tym zakresie jest zobowiązana do należytej staranności, a nie do osiągnięcia konkretnego rezultatu.

W związku z dynamicznym rozwojem wyszukiwarek stron internetowych, a także powstawaniem coraz to nowych, wydaje się niecelowym zawieranie umów o dzieło w tym zakresie.

Najwłaściwsze jest skorzystanie z rozwiązań dotyczących umów o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Elementy obowiązkowe umowy o pozycjonowanie strony

Do elementów obowiązkowych, bez których nie można zawrzeć umowy o świadczenie usług – pozycjonowanie strony www, należą:

  • prawidłowe oznaczenie stron umowy – gdy zleceniobiorcą jest spółka, należy sprawdzić, przez kogo może być reprezentowana, czy ewentualny pełnomocnik ma ważne pełnomocnictwo, czy złożył oświadczenie o tym, że pełnomocnictwo nie zostało odwołane,
  • określenie przedmiotu umowy – sposobu, w jaki przyjmujący zlecenie, przedsiębiorstwo zajmujące się pozycjonowaniem, ma wykonywać swoje obowiązki. Należy wskazać, jakie konkretnie zadania obciążają przyjmującego zlecenie, w jakich terminach ma je wykonywać, czy ma sporządzać raporty, jak często ma monitorować i dostosowywać stronę internetową do bieżących potrzeb i aktualnych trendów,
  • określenie wynagrodzenia za realizowanie czynności – wskazanie sposobu płatności wynagrodzenia, terminu. Obecnie formą rozliczenia jest miesięczny abonament z ewentualną premią za uzyskany wynik, liczony poprzez np. ruch na stronie czy sprzedaż, ale nie pozycje,
  • określenie czasu trwania umowy – czy będzie to współpraca okresowa, czy też na czas nieokreślony.

Przykład 4.
Pozycjonowanie sp. z o.o. zawarła umowę z Małgorzatą Pieczątką na pozycjonowanie jej strony internetowej. Spółka ma 4 członków zarządu, a zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, spółkę reprezentuje łącznie dwóch członków zarządu. W tej sytuacji pani Małgorzata powinna sprawdzić KRS spółki. Z niego zaś wynika, że każdy członek zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę. W takiej sytuacji przy spisywaniu umowy trzeba zweryfikować, czy osoba podpisująca ją, z ramienia Pozycjonowanie sp. z o.o., jest aktualnie członkiem zarządu. Podpisanie umowy z osobą nieupoważnioną powoduje nieważność takiej czynności prawnej.

Ponadto umowa musi zostać podpisana przez każdą ze stron.

Elementy dodatkowe umowy, które powinny być w niej zawarte

Poza wskazanymi powyżej, tzw. „essentialia negoti” umowy, czyli elementami przedmiotowo istotnymi, w umowie można zawrzeć następujące kwestie:

  1. Okres wypowiedzenia

Ma to znaczenie zarówno dla umów terminowych, jak i tych na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia to czas pomiędzy oświadczeniem o zrezygnowaniu z umowy a jej faktycznym rozwiązaniem. Jeżeli strony nie chcą kategorycznego, ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązania łączącej umowy na pozycjonowanie, warto wskazać okres wypowiedzenia. W tym czasie umowa trwa, zatem przedsiębiorstwo oferujące usługi pozycjonowania nadal wykonuje swoje zadania, natomiast korzystający z nich może poszukiwać nowego podmiotu, z którym zawrze umowę.

  1. Kary umowne

Kara umowna jest zastrzegana w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia o charakterze niepieniężnym.

To zatem osoba wykonująca usługi pozycjonowania może zostać narażona na obowiązek zapłaty kary umownej, gdy w sposób nieprawidłowy wykona swoje usługi albo ich nie wykona. Należy jednak w sposób precyzyjny oznaczyć, co łączy się z karą umowną i jaka jest jej wysokość.

  1. Sposób rozliczania kosztów

W przypadku gdy usługa pozycjonowania wiąże się z dodatkowymi kosztami, warto je wskazać – co wykracza poza standardowe wydatki przedsiębiorstwa zajmującego się pozycjonowaniem stron internetowych w konkretnej umowie.

  1. Zakres odpowiedzialności przyjmującego zlecenie

Przyjmujący zlecenie zazwyczaj chcą ograniczać swoją odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone zlecającemu szkody do, na przykład, wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Osoba podpisująca taką umowę powinna zadbać o to, aby w umowie nie znalazły się takie niekorzystne dla niej zapisy. Jeden błąd przy modyfikowaniu strony internetowej może łączyć się z tym, że przestanie się ona w ogóle wyświetlać, co może wiązać się z wymiernymi stratami dla zlecającego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów