0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja domeny internetowej - co należy wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby móc korzystać z danej domeny internetowej, należy taką domenę zarejestrować. Objęcie nazwy domeny ochroną właściwą dla znaku towarowego może natomiast dać właścicielowi znaku większe uprawnienia. Jak przebiega rejestracja domeny internetowej i zgłoszenie jej oznaczenia jako znaku towarowego? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Rejestracja domeny – co należy wiedzieć?

Podmiotem rejestrującym domeny z rozszerzeniem „.pl” jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Rejestracja domeny odbywa się według regulaminu udostępnianego na stronie NASK.

Zgodnie z regulaminem, rejestrując domenę, uzyskujemy prawo do korzystania z jednej z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisanej do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.

Rejestracja domeny wymaga złożenia oferty przez przyszłego abonenta na zawarcie umowy z NASK o udostępnienie i utrzymanie domeny. Umowa ta zgodnie z regulaminem ma za przedmiot umożliwienie użytkownikom internetu korzystania z określonych przez abonenta danych niezbędnych do komunikacji w internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK.

Rejestracja domeny wiąże się z uiszczeniem opłat abonamentowych na rzecz partnera NASK, który z kolei zobowiązany jest regulować opłaty na rzecz NASK.

Rejestracja znaku towarowego w postaci nazwy domeny

Aby zapewnić sobie większy zakres uprawnień do korzystania z wybranej przez nas nazwy domeny – jeżeli nazwa ta spełnia przesłanki znaku towarowego – można ubiegać się o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci oznaczenia słownego.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Oznaczenie słowne, w tym nazwa domeny, po spełnieniu powyższych przesłanek może być uznana za znak towarowy.

Warto jednak pamiętać, że nie będzie możliwe uzyskanie prawa ochronnego, jeżeli domena:

 • nie może być znakiem towarowym,
 • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których została zgłoszona,
 • składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
 • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
 • składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru,
 • została zgłoszona w złej wierze,
 • jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
 • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie,
 • zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie,
 • zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania,
 • ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru,
 • stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Może się również zdarzyć, iż wobec nazwy domeny rejestrowanej przez nas zostanie zgłoszony sprzeciw, w ramach którego osoba trzecia może zarzucać, że zgłaszane przez nas oznaczenie domeny:

 • narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,
 • jest identyczne ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów,
 • jest identyczne lub podobne do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym,
 • jest identyczne lub podobne do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego,
 • jest identyczne lub podobne do znaku towarowego, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym,
 • nie może być zarejestrowane z uwagi na fakt, że na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego zgłoszenia danego oznaczenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.

Podstawą sprzeciwu mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Warto zatem niezwłocznie rejestrować oznaczenia domen, które chcemy chronić. Ponadto dobrze jest monitorować, czy inny podmiot nie zgłasza oznaczenia naruszającego nasze interesy.

Jak przebiega zgłoszenie znaku towarowego w postaci nazwy domeny?

W zgłoszeniu znaku towarowego trzeba określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku.

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w zgłoszeniu znaku towarowego złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie bądź wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego nie spełnia wymagań ustawowych, Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania w całości lub części, do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek lub braków.

Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów