0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do odliczenia VAT od zakupu pulsoksymetrów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pandemia COVID-19 zmieniła nasze dotychczasowe przyzwyczajenia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Pracodawcy w celu uniknięcia ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników stosują różnego rodzaju środki ostrożności. Najpowszechniejszą ochroną przed zakażeniem są maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji. Zgodnie z praktyką wydatki poniesione na ich zakup ujmowane są w kosztach, a czynni podatnicy odliczają od nich podatek VAT. Wątpliwości przedsiębiorców mogą pojawić się przy zakupie pulsoksymetrów, które nie należą do podstawowych środków ochrony przeciw COVID-19, jednak dzięki nim można ograniczyć ewentualne zakażenia koronawirusem wśród pracowników. W dzisiejszym artykule rozstrzygniemy, czy podatnikom przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu pulsoksymetrów oraz czy poniesiony wydatek mogą zaliczyć do kosztów podatkowych. Zapraszamy do lektury!

Co to jest pulsoksymetr?

Pulsoksymetr jest wykorzystywany w diagnozowaniu i monitorowaniu pacjentów zakażonych COVID-19. Pomiary nim wykonywane pozwalają na wskazanie etapu zakażenia oraz określenie stanu zdrowia osoby przechodzącej chorobę.

Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne, przy pomocy którego dokonujemy nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi. Używając pulsoksymetru, można zmierzyć stopień nasycenia hemoglobiny tlenem (procentowe nasycenie krwi tlenem) oraz zmierzyć tętno. Pomiarów można dokonać samodzielnie w sposób intuicyjny – pulsoksymetr zakłada się zazwyczaj na palec u ręki i po kilku chwilach otrzymuje się informacje dotyczące poziomu wysycenia krwi tlenem. Urządzenie charakteryzuje się łatwością użytkowania, jest poręczne i tanie, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w każdym domu czy firmie.

W jaki sposób pulsoksymetr pomaga w diagnozie COVID-19?

Część przedsiębiorców poza podstawowymi środkami ochrony przeciw zakażeniem koronawirusem wśród pracowników, takimi jak maseczki czy płyn do dezynfekcji, decyduje się także na regularny pomiar temperatury czy saturacji krwi. Prawidłowy poziom saturacji u osoby zdrowej powinien znajdować się w przedziale 95%–99%.

Gdy saturacja spada poniżej 94%, organizm jest niedotleniony i oznacza to, że układ oddechowy nie funkcjonuje właściwie. Niska saturacja jest jednym z objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, dlatego saturacja na poziomie 94% lub niżej powinna być sygnałem alarmującym. Wystąpienie wyników odbiegających od normy może wskazywać, że dany pracownik przechodzi COVID-19.

Dzięki pomiarom temperatury i saturacji krwi u pracowników właściciele przedsiębiorstw mogą zapobiec rozprzestrzenieniu się infekcji wśród pozostałych osób przebywających w firmie. Szybka reakcja i diagnoza zakażenia COVID-19 z pewnością ograniczy dalszą transmisję wirusa.

Dodatkowo pracodawca dysponujący pulsoksymetrami w razie zakażenia pracowników może wypożyczać im sprzęt w celu monitorowania ich stanu zdrowia. Chorzy pracownicy otrzymują wówczas narzędzie, dzięki któremu w przypadku wystąpienia niepokojących wyników mogą szybko zareagować, wzywając pomoc medyczną.

Czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu pulsoksymetrów?

Zakup pulsoksymetrów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników, co jest kluczowe dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Kluczowe znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia podatku VAT ma związek (bezpośredni lub pośredni) dokonanego zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Co do zasady, biorąc pod uwagę obecny stan epidemii, czynni podatnicy VAT zatrudniający pracowników przebywających w jednym miejscu, np. w biurze czy na hali produkcyjnej, mogą odliczyć podatek VAT od zakupu pulsoksymetrów pod warunkiem, że zakup jest wykorzystany do czynności opodatkowanych oraz odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków. Trzeba jednak mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu pulsoksymetrów powinno być rozpatrywane indywidualnie dla każdego rodzaju działalności, w oparciu o analizę specyfiki firmy, liczby zatrudnianych pracowników i ich wzajemnego kontaktu wpływającego na ewentualną transmisję COVID-19.

Prawo do odliczenia VAT od zakupu pulsoksymetrów – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 maja 2021 roku, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.1012.2020.2.WN, Wnioskodawca poprosił o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów.

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży sprzętu elektroinstalacyjnego opodatkowaną podatkiem VAT. W jej ramach zatrudnia ponad 500 pracowników. Na hali produkcyjnej pracuje kilkadziesiąt osób, a stanowiska pracy ze względu na jej specyfikę na linii montażowej umiejscowione są blisko siebie. Niesie to za sobą duże ryzyko bliskich kontaktów między pracownikami, w szczególności w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wnioskodawca podejmuje więc różne środki zaradcze, których celem jest ograniczenie ryzyka polegającego na uszczupleniu mocy produkcyjnych. W obecnie obowiązującym stanie epidemii ogłoszonym w związku z COVID-19 Wnioskodawca zakupił dwa koncentratory tlenu oraz dwa pulsoksymetry. Wydatek ten dokumentują faktury VAT z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Zakupu koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów dokonano w celu monitorowania i łagodzenia przebiegu choroby COVID-19 powodowanej przez wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników/zleceniobiorców Spółki i ich rodzin. Poprzez zakup wspomnianego sprzętu Spółka jako pracodawca pragnie ograniczyć ryzyko zachorowania na COVID-19 wśród pracowników oraz dać możliwość skutecznego zwalczania objawów choroby. Dzięki takim urządzeniom pracownicy mają możliwość szybszego powrotu do zdrowia, a co za tym idzie – do pracy. W obecnym stanie epidemii zarząd firmy pragnie utrzymać odpowiednią kondycję psychologiczną kadry pracowniczej poprzez pozytywne działania budujące i motywujące.

Na wielkość obrotu Spółki opodatkowanego podatkiem VAT mają wpływ m.in. jej możliwości produkcyjne. Wyraża się to w szczególności poprzez obecność i gotowość pracowników do świadczenia pracy. Ewentualność użytkowania sprzętu związanego z pomocą medyczną wpływa na motywację i bezpieczeństwo przebywania pracowników w zakładzie pracy. Absencja pracowników mogłaby przyczynić się do zmniejszenia produktywności przedsiębiorstwa, a co się z tym wiąże – zmniejszenia obrotów Spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Uwzględniając powyższe, Spółka uważa, że zakup sprzętu medycznego, który jest udostępniany pracownikom, ma pośredni związek z działalnością opodatkowaną firmy, a towary te wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów:

„Działania polegające na niedopuszczeniu do uszczuplenia mocy produkcyjnych oraz na monitorowaniu i łagodzeniu przebiegu choroby wśród pracowników/zleceniobiorców Spółki i ich rodzin mają niewątpliwie wpływ na sprzedaż opodatkowaną, gdyż z jednej strony zależy od nich wielkość produkcji Spółki, a z drugiej strony zależy od nich wielkość zapotrzebowania na towary Spółki u zleceniobiorców (chodzi o moce przerobowe towarów Spółki przez Zleceniobiorców). Podatek naliczony w towarach zakupionych przez Spółkę w celu utrzymania mocy produkcyjnych w dobie epidemii oraz monitorowania i łagodzenia przebiegu choroby wśród pracowników/zleceniobiorców oraz ich rodzin ma zatem wpływ na możliwość realizacji produkcji, a tym samym sprzedaż opodatkowaną i Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Przy czym zaznaczyć należy, że w dobie rozprzestrzeniania się wirusa wśród całych rodzin i objęcia całych rodzin kwarantanną, na zdrowie i kondycję pracowników/zleceniobiorców ma również wpływ zdrowie i kondycja oraz czas choroby członków rodzin tych pracowników/zleceniobiorców. Nie bez znaczenia dla prawa do odliczenia podatku naliczonego ma również w czasie epidemii utrzymania odpowiedniej kondycji psychicznej kadry pracowniczej poprzez pozytywne działania budujące i motywujące.

Zatem w tym konkretnym przypadku dokonane wydatki przekładają się na działania Spółki, która poprzez osiągnięcie celu, jakim jest terminowe wywiązywanie się przez Wnioskodawcę z zawartych kontraktów, realizuje produkcję i sprzedaż sprzętu elektroinstalacyjnego opodatkowaną podatkiem VAT”.

Pulsoksymetr a koszty podatkowe

Przedsiębiorca dokonujący zakupów wynikających z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wytycznych lub zaleceń organów kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, bądź własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu, może zaliczyć wskazane wydatki do kosztów podatkowych, ale tylko wówczas, gdy zostały odpowiednio udokumentowane.

Biorąc pod uwagę specyfikę danej działalności, przedsiębiorcy powinni przeanalizować, jakie środki są niezbędne do zapewnienia pracownikom ochrony przed zakażeniem COVID-19. Wszelkie racjonalne wydatki mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Trzeba mieć na uwadze, że w razie ewentualnej kontroli przedsiębiorca powinien wykazać związek przyczynowo-skutkowy wydatku zaliczonego do kosztów podatkowych z osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów