0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dane na fakturze korygującej - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę w sytuacji stwierdzenia pomyłki lub zaistnienia innego zdarzenia zmieniającego dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze pierwotnej. Przyczyny sporządzenia takiego dowodu, jak i dane, jakie powinien zawierać, zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2014 roku zmienione przepisy regulujące tę kwestię znajdziemy w znowelizowanej ustawie o VAT. Sprawdź, jakie powinny się znajdować dane na fakturze korygującej!

Faktura korygująca do końca 2013 roku

Zgodnie z par. 13 i 14 już nie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (uchylony w 2014 roku), faktura korygująca może zostać sporządzona w przypadku:

 • udzielenia rabatu już po wystawieniu dokumentu,
 • podwyższenia ceny - zwiększenia należności,
 • pomyłki w kwocie lub stawce VAT,
 • pomyłki w cenie,
 • pomyłki w innej pozycji wystawionej faktury (np. ilości sprzedanych towarów/usług czy też danych dotyczących stron transakcji).

Za pomocą tego typu dokumentu można skorygować pozycje faktury, które dotyczą:

 • miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwoty należności ogółem, wraz z należnym podatkiem,
 • danych nabywcy.

Obecnie to, jakie elementy musi zawierać faktura korygująca, uzależnione jest od przyczyny korekty.

W sytuacji, gdy sprzedawca po wystawieniu faktury udzielił nabywcy rabatu, opustu lub po prostu obniżył cenę sprzedanego towaru lub wykonanej usługi musi wystawić dokument zawierający:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte na fakturze pierwotnej, której dotyczy faktura korygująca, określone w par. 5 ust. 1 pkt 1-6 (datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, NIP sprzedawcy oraz w określonych przypadkach NIP nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży), jak również nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem,
 • okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 • kwotę udzielonego opustu lub obniżki oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Wyżej opisane przepisy znajdują zastosowanie w przypadku:

 • zwrotu towarów i opakowań,
 • zwrotu nabywcy części lub całości zapłaty.

Fakturakorygująca zwiększająca cenę wydanego towaru lub wykonanej usługi powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w par. 5 ust. 1 pkt 1-6; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny,
 • kwotę podwyższenia podatku należnego.

Wszelkiego rodzaju inne korekty powinny zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w par. 5 ust. 1 pkt 1-6,
 • kwoty podane w omyłkowej wysokości,
 • kwoty w wysokości prawidłowej.

Każda faktura korygująca powinna zawierać nazwę “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”.

Faktury korygujące od stycznia 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku informacje dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących znajdą się w znowelizowanych przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106j ust. 1 dokument taki przedsiębiorca będzie mógł sporządzić, gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono rabatu,
 • udzielono opustów i obniżek cen,
 • dokonano zwrotu towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty nabywcy,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Dane na fakturze korygującej

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu ustawy o VAT, faktura korygująca powinna zawierać:

 • określenie “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte na fakturze pierwotnej, której dotyczy korekta określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towaru lub usługi oraz ich adresy, w określonych przypadkach NIP sprzedawcy oraz nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • w pozostałych przypadkach - prawidłową treść korygowanych pozycji,
 • wskazanie okresu, do którego odnosi się korekta (gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie).

Jak widać, od 2014 roku zasady wystawiania faktur korygujących uległy małym, ale znaczącym zmianom. Przede wszystkim na dokumencie tym musi pojawić się przyczyna korekty (np. zwrot towaru, udzielenie upustu itp.). Doprecyzowana została również kwestia wskazania zmiany, jeżeli dotyczy ona podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego.

W związku z wejściem KSEF od 1 stycznia 2022 roku uzasadnienie korekty ma przestać być obowiązkowym elementem na fakturze korygującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów