Poradnik Przedsiębiorcy

Dane na fakturze korygującej - warto wiedzieć

Faktura korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę w sytuacji stwierdzenia pomyłki lub zaistnienia innego zdarzenia zmieniającego dane, jakie powinny znaleźć się na fakturze pierwotnej. Przyczyny sporządzenia takiego dowodu, jak i dane, jakie powinien zawierać, zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2014 roku zmienione przepisy regulujące tę kwestię znajdziemy w znowelizowanej ustawie o VAT. Sprawdź, jakie powinny się znajdować dane na fakturze korygującej!

Faktura korygująca do końca 2013 roku

Zgodnie z par. 13 i 14 wciąż obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktura korygująca może zostać sporządzona w przypadku:

 • udzielenia rabatu już po wystawieniu dokumentu,
 • podwyższenia ceny - zwiększenia należności,
 • pomyłki w kwocie lub stawce VAT,
 • pomyłki w cenie,
 • pomyłki w innej pozycji wystawionej faktury (np. ilości sprzedanych towarów/usług czy też danych dotyczących stron transakcji).

Za pomocą tego typu dokumentu można skorygować pozycje faktury, które dotyczą:

 • miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwoty należności ogółem, wraz z należnym podatkiem,
 • danych nabywcy.

Obecnie to, jakie elementy musi zawierać faktura korygująca, uzależnione jest od przyczyny korekty.

W sytuacji, gdy sprzedawca po wystawieniu faktury udzielił nabywcy rabatu, opustu lub po prostu obniżył cenę sprzedanego towaru lub wykonanej usługi musi wystawić dokument zawierający:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte na fakturze pierwotnej, której dotyczy faktura korygująca, określone w par. 5 ust. 1 pkt 1-6 (datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, NIP sprzedawcy oraz w określonych przypadkach NIP nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży), jak również nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem,
 • okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 • kwotę udzielonego opustu lub obniżki oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Wyżej opisane przepisy znajdują zastosowanie w przypadku:

 • zwrotu towarów i opakowań,
 • zwrotu nabywcy części lub całości zapłaty.

Faktura korygująca zwiększająca cenę wydanego towaru lub wykonanej usługi powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w par. 5 ust. 1 pkt 1-6; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny,
 • kwotę podwyższenia podatku należnego.

Wszelkiego rodzaju inne korekty powinny zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w par. 5 ust. 1 pkt 1-6,
 • kwoty podane w omyłkowej wysokości,
 • kwoty w wysokości prawidłowej.

Każda faktura korygująca powinna zawierać nazwę “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”.