0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Transakcja łańcuchowa w krajach trzecich – rozliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pojęcie transakcji łańcuchowej najczęściej kojarzy się z systemem dostawy towarów na terytorium UE. Trzeba jednak mieć na uwadze, że możliwe są takie sytuacje, w których transakcja łańcuchowa odbywa się w całości poza terenem UE, ale bierze w niej udział podmiot z Polski. W związku z tym warto rozważyć, jak tego typu przypadek powinien być rozliczony w zakresie podatku VAT.

Istota transakcji łańcuchowej

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, w jaki sposób interpretowane jest pojęcie transakcji łańcuchowej na gruncie podatku VAT.

W opisanym przypadku chodzi o szczególny rodzaj dostawy towarów opisany w art. 7 ust. 8 ustawy VAT. W przepisie tym możemy przeczytać, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. W konsekwencji przyjmuje się fikcję prawną, że każdy podmiot w łańcuchu dokonał dostawy towarów i dla każdej dostawy należy określić miejsce opodatkowania. 

Przykładowo z transakcją łańcuchową będziemy mieli do czynienia, gdy podatnik z Polski kupuje towar z Chin i sprzedaje go do kontrahenta z USA, a towar ten bezpośrednio jest transportowany z Chin do USA. Choć faktycznie przemieszcza się wyłącznie pomiędzy pierwszym a ostatnim krajem, to należy ustalić miejsce opodatkowania transakcji sprzedaży towaru przez chiński podmiot dla polskiego podatnika oraz miejsce opodatkowania sprzedaży towaru przez polskiego podatnika dla amerykańskiej firmy.

Na gruncie podatku VAT transakcja łańcuchowa opiera się na fikcji prawnej wymuszającej ustalenie miejsca dostawy każdej transakcji sprzedaży oraz zakupu.

Eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych

Terytorialny charakter podatku od towarów i usług oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane za wykonane na terytorium kraju. W tym wypadku określenie miejsca dostawy określa miejsce opodatkowania. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana jest ta dostawa.

Po pierwszej wyjaśnijmy, że w opisanej sprawie nie dochodzi do eksportu towarów po stronie polskiego podatnika. Przypomnijmy, że zgodnie z definicją eksportu zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy VAT przez eksport rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz, lub

  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

W rezultacie, abyśmy mogli mówić o eksporcie towarów, konieczne jest, aby towar opuścił terytorium Polski i taki wywóz został potwierdzony przez właściwe organy celne. Jeżeli natomiast towar w ramach transakcji łańcuchowej w ogóle nie zostaje przemieszczony fizycznie na teren RP, to nie możemy mówić o eksporcie towarów.

W przypadku transakcji łańcuchowej realizowanej w krajach trzecich, gdzie towar nie zostaje przemieszczony na teren UE, nie dochodzi po stronie polskiego podatnika biorącego udział w procedurze do eksportu towarów.

Transakcja łańcuchowa a ustalenie miejsca opodatkowania

Następnie należy przejść do konkretnych przepisów określających miejsce opodatkowania.

W tym zakresie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na treść art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, który podaje, że miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. 

Ważny będzie dla nas także  art. 22 ust. 4 ustawy, wskazujący, że w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

W świetle powyższego dostawy w ramach transakcji łańcuchowej dokonane przed importem opodatkowane są w kraju rozpoczęcia transportu tych towarów. Stosujemy tutaj zasadę ogólną wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy VAT.

Pamiętajmy, że gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki jest terytorium państwa trzeciego, dopiero dostawę dokonywaną przez podatnika będącego również podatnikiem z tytułu importu uważa się za dokonaną na terytorium kraju. W związku z powyższym wszelkie dostawy poprzedzające import powinny być traktowane jako dokonane poza terytorium Polski.

Jak już wskazaliśmy, w rozpatrywanym przypadku towar jest transportowany bezpośrednio z Chin do USA. W konsekwencji miejscem importu będzie terytorium USA. To oznacza, że sprzedaż towaru dokonana przed importem, tj. od chińskiego podmiotu dla podatnika z Polski, będzie opodatkowana w kraju rozpoczęcia wysyłki (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT), tj. w Chinach.

Powyższe oznacza, że transakcja ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz w Chinach.

Teraz przejdźmy do ustalenia miejsca opodatkowania drugiej części transakcji, czyli dostawy pomiędzy polskim a amerykańskim kontrahentem.

W tym zakresie zauważyć należy, że mamy do czynienia z czynnością sprzedaży towarów nabytych na terytorium państwa trzeciego na rzecz odbiorcy mającego siedzibę w innym państwie trzecim. W rezultacie podatnik z Polski nie dokonuje przywozu towarów na teren kraju. W takim przypadku nie występuje import towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, tj. przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej ani tym bardziej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Polski przedsiębiorca nie jest podatnikiem z tego tytułu na terytorium kraju. 

To zatem oznacza, że miejscem opodatkowania będzie kraj zaimportowania towarów, czyli w tym przypadku terytorium USA. W konsekwencji transakcja sprzedaży towarów pomiędzy podatnikiem z Polski a kontrahentem z USA będzie podlegała opodatkowaniu w USA, a nie w Polsce.

Przykład 1.

Podatnik z Polski kupuje towar z Chin i sprzedaje go podatnikowi z USA. Towar jest bezpośrednio przemieszczany z Chin do USA, w związku z czym krajem zaimportowania jest USA. W takiej sytuacji mamy do czynienia z transakcją łańcuchową, w której ramach możemy wyszczególnić dostawę pomiędzy chińskim sprzedawcą a polskim nabywcą oraz dostawę pomiędzy polskim sprzedawcą a amerykańskim nabywcą. W opisanej sprawie żadna z tych transakcji nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Analogiczne wnioski wyprowadził Dyrektor KIS w interpretacji z 3 kwietnia 2018 roku (nr 0114-KDIP1-2.4012.42.2018.2.KT), w której również rozpatrywano przypadek transakcji łańcuchowej dokonywanej w całości w krajach trzecich.

Z analizowanych przepisów wynika, że transakcja łańcuchowa przebiegająca z udziałem polskiego podatnika VAT, jednakże dokonywana w całości na terytoriach krajów trzecich, nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT. Miejscem opodatkowania poszczególnych dostaw są bowiem terytoria krajów trzecich.

Zagadnienie rozliczenia VAT w przypadku transakcji łańcuchowych w krajach trzecich jest ciekawe, ponieważ stosowane są tu nieco inne regulacje niż w przypadku transakcji łańcuchowej dokonywanej na terenie UE. Podatnicy, którzy chcą poprawnie określić miejsce opodatkowania VAT, muszą brać pod uwagę miejsce rozpoczęcia wysyłki towarów oraz ich zaimportowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów