0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowizja za przelew wynagrodzenia w kosztach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzystają z możliwości prowadzenia rachunku bankowego, za co często muszą płacić określone w umowie lub regulaminie kwoty. Aby zaliczyć tego rodzaju wydatki do kosztów uzyskania przychodów należy za każdym razem ocenić, czy poniesione opłaty bankowe mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podpowiadamy, jak powinna zostać rozliczona prowizja za przelew wynagrodzenia w kosztach?

Firmowy rachunek bankowy

Rachunek bankowy jest obecnie istotnym narzędziem do prowadzenia działalności. Za jego pośrednictwem dokonuje się szeregu rozliczeń z kontrahentami, czy też reguluje zobowiązania publicznoprawne. W określonych sytuacjach jest on wręcz niezbędny. Przykładowo, w myśl przepisów Prawo przedsiębiorców, za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy powinni przyjmować lub dokonywać płatności w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15 tys. złotych lub jej równowartość przeliczoną na złote polskie po średnim kursie ogłaszanym przez NBP ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Opłaty bankowe, które są związane z prowadzeniem firmowego rachunku bankowego oraz operacjami dokonywanymi za jego pośrednictwem, spełniające kryteria uznania ich za koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, podlegają rozliczeniu na podstawie wyciągu bankowego.

Prowizja za przelew wynagrodzenia w kosztach

W myśl przepisów Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Należy się zastanowić nad sytuacją, w której pracodawca dokonuje podwójnej wypłaty wynagrodzenia: zaliczki na poczet wynagrodzenia oraz pozostałej części. Czy w obu przypadkach pracodawca ma prawo zaliczyć prowizje bankowe do kosztów uzyskania przychodu?

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów. Wyjątki od tej zasady określa art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie ww. regulacji można wywnioskować, iż odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. Nie ma przepisów, które regulowałyby kwestię ponoszenia kosztów prowizji w sytuacji wielokrotnej wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca. Jednakże, sytuacja taka może budzić wątpliwości, bowiem niewątpliwie powoduje zwiększenie wydatków ponoszonych przez pracodawcę. Koszty prowizji bankowych co prawda nie wiążą się bezpośrednio z osiągniętymi przychodami, ale stanowią ogólny koszt związany z funkcjonowaniem firmy. W związku z powyższym mogą one zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów