Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty i przychody bankowe w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie musi zakładać firmowego konta bankowego, jednak w praktyce wielu się na to decyduje. Nawet jeśli konto firmowe i osobiste to jedno, nie stanowi to przeszkody, aby w działalności firmy rozliczać koszty i przychody bankowe w KPiR, związane z prowadzeniem takiego konta.

Koszty bankowe

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki, ponoszone w celu utrzymania konta, a także związane z transakcjami bankowymi. Warunkiem takiego zakwalifikowania jest określenie, czy poniesione opłaty bankowe mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dużą ostrożność należy także wykazać, określając, na jakich zasadach dany wydatek ujmuje się w rozliczeniu podatkowym.

Można tu wobec tego wymienić:

  • opłatę za otwarcie konta (nie zawsze występuje, zależy od oferty danego banku);
  • opłatę za prowadzenie rachunku (opłata ta często jest uzależniona od tego, czy właściciel konta spełnia określone warunki, np. kwota wpływów w danym okresie);
  • opłaty za przelewy (wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanego przelewu);
  • opłaty za kartę płatniczą (kwota opłat może wynikać ze spełnienia przez przedsiębiorcę pewnych warunków, jak np. ilość transakcji bezgotówkowych, czy kwota na jaką zostały wykonane);
  • prowizje za wypłaty w bankomatach należących do innych banków lub wypłaty za granicą,
  • dodatkowe opłaty - (możemy tutaj zaliczyć np. opłatę za wyciąg z konta w formie papierowej)
  • prowizje za transakcje walutowe.

Wszystkie wyżej wymienione koszty bankowe można zaksięgować w KPiR. Pod warunkiem, że zostaną dobrze udokumentowane.

Koszty bankowe - odsetki od kredytu

W przypadku kredytu zaciągniętego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kosztem bankowym, który może stanowić koszt uzyskania przychodu, są odsetki od kredytu. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że odsetki mogą zostać uznane za koszt tylko i wyłącznie, jeśli zostały zapłacone. Istotne znaczenie ma tutaj rzeczywista data opłacenia oraz posiadanie dowodu płatności.

Kosztu natomiast nie stanowi spłata części kapitałowej kredytu. Wyjątkiem są kredyty w walutach obcych, o czym mówi art. 23, ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody bankowe

Poza kosztami istnieje także druga strona medalu - przychody powstałe na posiadanym koncie. Tutaj można wyróżnić takie środki, jak:

  • wpływy z programów lojalnościowych,
  • wpływy z usług typu money back (usługa ta polega na zwrocie części pieniędzy wydanych na zakupy, za które zapłacono kartą kredytową lub debetową),
  • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i lokat (odsetki naliczone od zgromadzonych na koncie pieniędzy są zyskiem i podlegają opodatkowaniu).

Dokumentem potwierdzającym powstanie tego typu przychodów jest wyciąg bankowy, na którym widnieje kwota odsetek oraz zgromadzonych środków.

Jak zaksięgować koszty bankowe w KPiR - ewidencja w systemie wfirma.pl

Do systemu wfirma.pl koszty bankowe wprowadza się na podstawie dowodu wewnętrznego poprzez zakładkę: WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY » Schemat księgowy: KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

Koszty i przychody bankowe w walucie obcej

Zazwyczaj koszty związane z opłatami bankowymi wprowadza się na koniec miesiąca jako zbiorczy dowód wewnętrzny. Pod wydrukowany DW należy podpiąć wyciąg bankowy, w którym zawarte są opłaty. Tak udokumentowane wydatki trafią do kolumny nr 13 w KPiR jako pozostałe wydatki.

Jak zaksięgować przychody bankowe w KPiR - ewidencja w systemie wfirma.pl

Analogicznie sytuacja wygląda odnośnie przychodów uzyskiwanych z prowadzenia rachunku bankowego.

W celu właściwego ujęcia przychodów należy w systemie wfirma.pl wprowadzić na podstawie dowodu wewnętrznego poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY(DW) » Schemat księgowy: POZOSTAŁE PRZYCHODY. W przypadku gdy księgowaniu podlegają odsetki bankowe, jako schemat księgowy należy wybrać opcję ODSETKI BANKOWE.

koszty i przychody bankowe

Podobnie jak przy ujmowaniu kosztów w KPiR, przychody zazwyczaj wprowadza się na ostatni dzień danego miesiąca jako zbiorczy dowód wewnętrzny. W ten sposób zostaną one ujęte w kolumnie numer 8 w KPiR jako pozostałe przychody.

Koszty i przychody bankowe w walucie obcej

Jeśli podatnik ma do czynienia z kontem walutowym, wówczas koszty i przychody bankowe z tytułu odsetek, opłat lub prowizji przelicza się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zdarzenie.