0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty i przychody bankowe w KPiR - jak je zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie musi zakładać firmowego konta bankowego, w przypadku gdy nie obejmuje go biała lista podatków VAT bądź split payment, jednak w praktyce wielu podatników się na to decyduje. Nawet jeśli konto firmowe i osobiste jest jedno, fakt ten nie stanowi przeszkody, aby w działalności firmy rozliczać koszty i przychody bankowe w KPiR, związane z prowadzeniem takiego konta. Sprawdźmy, jak ująć koszty i przychody bankowe w KPiR!

Koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki ponoszone w celu utrzymania konta, a także związane z transakcjami bankowymi. Warunkiem takiego zakwalifikowania jest określenie, czy poniesione opłaty bankowe mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dużą ostrożność należy także wykazać, konkretyzując zasady, na jakich dany wydatek ujmuje się w rozliczeniu podatkowym.

Można tu wobec tego wymienić:

 • opłatę za otwarcie konta (nie zawsze występuje, zależy od oferty danego banku);

 • opłatę za prowadzenie rachunku (opłata ta często jest uzależniona od tego, czy właściciel konta spełnia określone warunki, np. kwota wpływów w danym okresie);

 • opłaty za przelewy (wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanego przelewu)

 • opłaty za kartę płatniczą (kwota opłat może wynikać ze spełnienia przez przedsiębiorcę pewnych warunków, jak np. liczby transakcji bezgotówkowych czy kwot, na jakie zostały wykonane);

 • prowizje za wypłaty w bankomatach należących do innych banków lub wypłaty za granicą;

 • dodatkowe opłaty – można tutaj zaliczyć np. opłatę za wyciąg z konta w formie papierowej;

 • prowizje za transakcje walutowe.

Wszystkie wymienione wyżej koszty bankowe można zaksięgować w KPiR, pod warunkiem że zostaną dobrze udokumentowane, np. wyciągiem bankowym, i dotyczą transakcji firmowych.

Naliczonego podatku Belki nie można zaliczyć do kosztów firmowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT.

Koszty bankowe – odsetki od kredytu

W przypadku kredytu zaciągniętego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kosztem bankowym, który może stanowić koszt uzyskania przychodu, są odsetki od kredytu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że odsetki mogą zostać uznane za koszt, tylko jeśli zostały zapłacone. Istotne znaczenie ma tutaj rzeczywista data opłacenia oraz posiadanie dowodu płatności. 

Odsetki od kredytu na środek trwały, naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania, zwiększają jego wartość początkową (będą stanowiły koszt poprzez odpisy amortyzacyjne).

Kosztu nie stanowi natomiast spłata części kapitałowej kredytu. Wyjątkiem są kredyty w walutach obcych, o czym mówi art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak ująć koszty bankowe w KPiR?

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów koszty bankowe wykazuje w 13. kolumnie KPiR – „pozostałe wydatki”, a podstawą ich księgowania jest wyciąg bankowy z rachunku bankowego. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna z 7 lipca 2010 roku, IPPB5/423-279/10-2/AJ, w której można przeczytać, że „dowód w postaci wyciągu bankowego zawiera nie tylko opis operacji finansowych dokonywanych przez jednostkę, ale także kwoty pobrane przez bank z tytułu świadczonych usług bankowych, np. wysokość prowizji bankowych. Wyciąg, na którym widnieją ww. kwoty można uznać za dowód poniesienia określonych wydatków, tj. z tytułu opłat, prowizji, odsetek itp., a także zastosowanego kursu przeliczeniowego waluty. Zakres informacji o operacjach bankowych jest identyczny, niezależnie od tego, czy Wnioskodawca odbiera wyciągi w formie papierowej czy elektronicznej”. 

Koszty bankowe poniesione przez podatnika, który opodatkowuje przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie stanowią kosztu podatkowego (w przypadku ryczałtu podatek płacony jest wyłącznie od uzyskanego przychodu).

Przychody bankowe

Poza kosztami istnieje także druga strona medalu – przychody powstałe na posiadanym koncie. Tutaj można wyróżnić środki takie jak:

 • wpływy z programów lojalnościowych;
 • wpływy z usług typu money back (usługa ta polega na zwrocie części pieniędzy wydanych na zakupy, za które zapłacono kartą kredytową lub debetową);
 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i lokat (odsetki naliczone od zgromadzonych na koncie pieniędzy są zyskiem i podlegają opodatkowaniu).

Dokumentem potwierdzającym powstanie tego typu przychodów jest wyciąg bankowy, na którym widnieje kwota odsetek oraz zgromadzonych środków. Przychody bankowe w przypadku prowadzenia KPiR wykazywane są w 8. kolumnie KPiR – „pozostałe przychody”. 

W przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego podatnik uwzględnia uzyskane przychody bankowe i płaci od nich ryczałt w wysokości 3% przychodu uzyskanego z tego tytułu.

Koszty i przychody bankowe w KPiR w walucie obcej

Jeśli podatnik ma do czynienia z kontem walutowym, wówczas koszty i przychody bankowe z tytułu odsetek, opłat lub prowizji przelicza się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zdarzenie.

Koszty i przychody bankowe w wFirma.pl

 • Jak zaksięgować koszty bankowe w wFirma.pl

Do systemu wFirma.pl koszty bankowe wprowadza się na podstawie dowodu wewnętrznego poprzez zakładkę: WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY » SCHEMAT KSIĘGOWY: KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

koszty i przychody bankowe w kpir w systemie wfirma.pl

Zazwyczaj koszty związane z opłatami bankowymi wprowadza się na koniec miesiąca jako zbiorczy dowód wewnętrzny. Pod wydrukowany DW należy podpiąć wyciąg bankowy, w którym zawarte są opłaty. Tak udokumentowane wydatki trafią do kolumny 13. w KPiR jako „pozostałe wydatki”.

 • Jak zaksięgować przychody bankowe w wFirma.pl

Analogicznie sytuacja wygląda odnośnie do przychodów uzyskiwanych z prowadzenia rachunku bankowego.

W celu właściwego ujęcia przychodów należy w systemie wfirma.pl wprowadzić je na podstawie dowodu wewnętrznego poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY(DW) » SCHEMAT KSIĘGOWY: POZOSTAŁE PRZYCHODY. W przypadku gdy księgowaniu podlegają odsetki bankowe, jako schemat księgowy należy wybrać opcję ODSETKI BANKOWE.

koszty i przychody bankowe w kpir w systemie wfirma.pl

Biorąc pod uwagę koszty i przychody bankowe w KPiR, wprowadza się je zazwyczaj na ostatni dzień danego miesiąca jako zbiorczy dowód wewnętrzny. W ten sposób zostają one ujęte w kolumnie 8. w KPiR jako „pozostałe przychody”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów