0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana rozliczenia VAT z miesięcznego na kwartalne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać rozliczenia podatku VAT w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Zanim nastąpi zmiana rozliczenia VAT - z miesięcznego na kwartalne - warto rozważyć wszystkie za i przeciw. Artykuł ma na celu wyjaśnienie, w jakich sytuacjach podatnik ma możliwość rozliczania kwartalnego i czy w każdym przypadku jest to dla niego korzystne. Dodatkowo w artykule został omówiony system składnia deklaracji.

Miesięczne rozliczenie podatku VAT

Deklaracje VAT-7 miesięczne składane do urzędu skarbowego przeznaczone są dla wszystkich czynnych podatników VAT. Deklarację należy złożyć nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu podatnik nie wykonał żadnej czynności opodatkowanej.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT

Z przywileju kwartalnego rozliczania podatku VAT mogą skorzystać nie tylko mali podatnicy,  lecz także podatnicy, których obroty przekroczyły limity określone w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. W 2016 roku status małego podatnika dotyczy przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym, czyli w 2015 nie będą wyższe niż 5 092 000 PLN. Status małego podatnika w trakcie bieżącego roku przedsiębiorca zachowuje do chwili przekroczenia powyższego limitu. Rozliczenie podatku VAT kwartalne jest możliwe po spełnieniu powyższego warunku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe są do zastosowania następujące formy rozliczenia podatku VAT za okresy kwartalne:

  • kasowa metoda rozliczania VAT - przez podatników posiadających status małego podatnika,

  • rozliczanie kwartalne na zasadach ogólnych (bez rozliczania kasowego) - przez małych podatników,

  • rozliczanie kwartalne - przez podatników nieposiadających statusu małego podatnika. Firmy, które utraciły status małego podatnika mogą składać deklarację VAT co kwartał, pod warunkiem, że wypełnią co trzy miesiące formularz VAT-7D. Ponadto, obowiązkiem przedsiębiorcy jest regulowanie kwoty podatku co miesiąc.

Ważne!

Podatnicy, którzy zakładają działalność gospodarczą lub rozpoczną dopiero wykonywanie czynności opodatkowanych, mają możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczenia podatków.

Jaki sposób rozliczenia podatku VAT wybrać?

Zanim podatnik dokona wyboru sposobu rozliczenia deklaracji, powinien rozważyć wszystkie za i przeciw. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na kwartalny system rozliczenia, powinni wziąć pod uwagę poniższe kwestie dotyczące kwartalnego rozliczenia podatkuVAT:

  • czy przedsiębiorcy przysługuje status małego podatnika;

  • kwartalne rozliczenie pozwala na zachowanie większej płynności finansowej;

  • stosując kwartalne rozliczenie przedsiębiorca może obracać środkami finansowymi przez znacznie dłuższy okres;

  • zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT pozostają bez zmian, przesunięciu ulega jedynie termin obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego;

  • decydując się na kwartalne rozliczanie podatkuVAT, przedsiębiorca sporządza deklaracje raz na trzy miesiące, wówczas konieczność zapłaty podatku powstaje co 3 miesiące, za cały kwartał;

  • zaliczki kwartalne wymagają od przedsiębiorcy dyscypliny finansowej.

Zmiana rozliczenia VAT z miesięcznego na kwartalne

Podatnik, który chce rozliczać się kwartalnie, powinien pamiętać o  procedurach określonych w przepisach. Zmiana rozliczenia VAT wymaga by na piśmie musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o  swoim wyborze, w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie złożona pierwsza deklaracja kwartalna. Skutkuje to koniecznością złożenia deklaracji VAT-R (jako aktualizacja danych).

Przykład 1.

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od II kwartału 2016 r. zamierzam zmienić sposób rozliczania VAT z miesięcznego na kwartalny - co muszę zrobić?

W przypadku, gdy podatnik będzie rozliczać VAT za okresy kwartalne od II kwartału 2016 r., wówczas do 25 maja 2016 r. podatnik ma obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego o wybranej formie rozliczeń. Zgłoszenie, że nastąpiła zmiana rozliczenia VAT dokonuje poprzez złożenie aktualizacji VAT-R.

Zasady składania deklaracji podatkowych w podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług precyzuje, że podatnicy podatku VAT, co do zasady, zobowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Mali podatnicy składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale.

W przypadku, gdy 25 dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę, obowiązuje pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zasada ustalania terminów w przypadku dni wolnych od pracy została zapisana w art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej.

Zmiana rozliczenia VAT zatem wymaga złożenia wniosku aktualizacyjnego VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i powoduje konieczność zmiany formularza deklaracji z VAT-7 ba VAT-7K. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów