0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków nie zmienia sposobu ich naliczania, a jedynie przesuwa termin ich zapłaty. Kwartalne rozliczanie podatków może stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, podatek rozlicza się bowiem tylko 4 razy w roku, a nie 12.

Kto może rozliczać podatki kwartalnie?

Z możliwości płacenia VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy co kwartał mogą skorzystać:

 • mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży wraz z kwotą VAT-u w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 miliona euro (w 2022 roku jest to 5.513.000 zł),

 • podatnicy zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - po okresie 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach nie dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, lub

 • którzy w danym kwartale nie dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a czyli uproszczonego importu towarów.

Wyboru kwartalnej formy rozliczeń podatków dokonać mogą zarówno podatnicy stosujący zasady ogólne – skalę podatkową, jak i ci rozliczający się liniowo podatkiem według stawki 19%. Kwartalnie opłacać podatek mogą również podatnicy, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku jednak obowiązują dodatkowe ograniczenia. Ryczałt kwartalnie opłacać mogą wyłącznie ci, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro. Wskazuje to, że możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu mają wyłącznie podatnicy, którzy:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności, przy czym w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności lub
 • w poprzednim roku prowadzili działalność, jednak uzyskane przychody nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków - PIT

Kwartalny sposób rozliczania podatku dochodowego daje podatnikom możliwość wpłacenia czterech, a nie dwunastu zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki należy wpłacać do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli:

 • do 20 kwietnia - za I kwartał,

 • do 20 lipca - za II kwartał,

 • do 20 października - za III kwartał,

 • do 20 stycznia następnego roku - za IV kwartał.

Należy mieć przy tym na uwadze, że podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli wybrał opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych, za ostatni kwartał danego roku podatkowego podatek należy uregulować przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania czyli do końca lutego następnego roku.

Wyboru kwartalnego rozliczania podatku można dokonać tylko raz w roku - wraz z początkiem każdego nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Przy czym zgłoszenie zmiany częstotliwości rozliczeń w podatku dochodowym dokonywane jest w składanym zeznaniu za rok, w którym zastosowano zmianę.

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny

W przypadku podatku od towarów i usług przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie składają deklaracje podatkowe i dokonują płatności do urzędu skarbowego tylko cztery razy w roku, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, czyli:

 • do 25 kwietnia - za I kwartał,

 • do 25 lipca - za II kwartał,

 • do 25 października - za III kwartał,

 • do 25 stycznia następnego roku - za IV kwartał.

Zgodnie z przepisami przejście na kwartalne rozliczanie podatku VAT jest możliwe do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie.

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków (podatek VAT) sprawia, że w urzędzie skarbowym składa się plik JPK_V7K. Plik JPK składa się co miesiąc przy czym, za dwa pierwsze miesiące zawiera wyłącznie część ewidencyjną z której nie wynika podatek do zapłaty, a za trzeci miesiąc kwartału plik JPK składa się z części ewidencyjnej za ten miesiąc oraz z części deklaracyjnej za cały kwartał.

Przykład 1.

Podatnik, począwszy od drugiego kwartału 2022 r., zamierza rozliczać VAT kwartalnie, musi on zatem w terminie do 25 maja 2022 r. zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przejściu na kwartalne rozliczenie podatku VAT.

Zmianę należy zgłosić na formularzu VAT-R (wersja 15), zaznaczając kwadrat 1 w pozycji 45, a następnie wypełniając odpowiednio część C.2., wskazać należy, że podatnik będzie składał deklaracje kwartalne (poz. 52) oraz określić w pozycji 55 i 56, za który kwartał złożona zostanie pierwsza deklaracja kwartalna.

przejście na kwartalne rozliczanie podatków

Ten sam formularz przedsiębiorca wypełnia, gdy chce wrócić do rozliczeń miesięcznych. Może to jednak zrobić dopiero po upływie czterech pełnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy o VAT należy mieć na uwadze, że po przekroczeniu ustawowego limitu sprzedaży uprawniającego do kwartalnego rozliczania się z podatku VAT, podatnik co do zasady powinien przejść z kwartalnych rozliczeń podatków na rozliczenia miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

 • w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
 • następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów