Poradnik Przedsiębiorcy

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków nie zmienia sposobu ich naliczania, a jedynie przesuwa termin ich zapłaty. Kwartalne rozliczanie podatków może stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, podatek rozlicza się bowiem tylko 4 razy w roku, a nie 12.

Kto może rozliczać podatki kwartalnie?

Z możliwości płacenia VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy co kwartał mogą skorzystać:

  • mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży wraz z kwotą VAT-u w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 miliona euro (w 2017 roku jest to 5 157 000 zł),

  • osoby rozpoczynające działalność, pod warunkiem że nie prowadziły one innej firmy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Wyboru kwartalnej formy rozliczeń podatków dokonać mogą zarówno podatnicy stosujący zasady ogólne – skalę podatkową, jak i ci rozliczający się liniowo podatkiem według stawki 19%. Kwartalnie opłacać podatek mogą również podatnicy, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku jednak obowiązują dodatkowe ograniczenia. Ryczałt kwartalnie opłacać mogą wyłącznie ci, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Wskazuje to, że możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu mają wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągali przychody z działalności gospodarczej. Tak więc podatnicy, którzy rozpoczynają w danym roku działalność gospodarczą, z tego przywileju skorzystają dopiero w drugim roku działalności (w myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), a w pierwszym roku działalności zaliczki na podatek muszą rozliczać co miesiąc.

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków - PIT

Kwartalny sposób rozliczania podatku dochodowego daje podatnikom możliwość wpłacenia czterech, a nie dwunastu zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki należy wpłacać do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli:

  • do 20 kwietnia - za I kwartał,

  • do 20 lipca - za II kwartał,

  • do 20 października - za III kwartał,

  • do 20 stycznia następnego roku - za IV kwartał.

Należy mieć przy tym na uwadze, że podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej zapłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku dochodowego wynikającego z tego zeznania.

Ważne!

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków, w przypadku podatku dochodowego, jest możliwe tylko raz w roku, tj. do 20 lutego.

Jednak, aby wybór kwartalnej formy opłacania zaliczek był skuteczny, mali podatnicy powinni w terminie do 20 lutego złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o podjętej decyzji. Z kolei w przypadku osób rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zmiany zaliczek miesięcznych na kwartalne można również dokonać poprzez złożenie aktualizacji wpisu do CEIDG za pomocą formularza CEIDG-1. W celu zgłoszenia zmian należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 (zmiana wpisu), wypełnić obowiązkowe pola takie jak imię, nazwisko, NIP, PESEL, REGON i inne dane przedsiębiorcy oraz zaznaczyć pozycję 19 (Forma wpłaty zaliczki), a następnie wybrać zaliczki kwartalne.

 

przejście na kwartalne rozliczanie podatków

 

Należy zaznaczyć, że raz złożone zawiadomienie o wyborze opłacania zaliczek kwartalnych dotyczy również lat następnych. W przypadku kiedy podatnik, który w poprzednich latach opłacał zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, chciałby zrezygnować z tego sposobu ich regulowania, wówczas powinien do 20 lutego zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy (poprzez wysłanie oświadczenia/zawiadomienia do urzędu bądź aktualizację CEIDG-1).

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny

W przypadku podatku od towarów i usług przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie składają deklaracje podatkowe i dokonują płatności do urzędu skarbowego tylko cztery razy w roku, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, czyli:

  • do 25 kwietnia - za I kwartał,

  • do 25 lipca - za II kwartał,

  • do 25 października - za III kwartał,

  • do 25 stycznia następnego roku - za IV kwartał.

Zgodnie z przepisami przejście na kwartalne rozliczanie podatku VAT jest możliwe do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chce rozliczać się kwartalnie.

Ważne!

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków (podatek VAT) sprawia, że w urzędzie skarbowym składa się deklarację VAT-7K (a nie VAT-7 obowiązującą w przypadku rozliczeń miesięcznych).

Przykład 1.

Podatnik, począwszy od drugiego kwartału 2017 r., zamierza rozliczać VAT kwartalnie, musi on zatem w terminie do 25 maja 2017 r. zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przejściu na kwartalne rozliczenie podatku VAT.

Zmianę należy zgłosić na formularzu VAT-R (wersja 12), zaznaczając kwadrat 1 w pozycji 44, a następnie wypełniając odpowiednio część C.2., wskazać należy, że podatnik będzie składał deklarację VAT-7K (poz. 51) oraz określić w pozycji 55 i 56, za który kwartał złożona zostanie pierwsza deklaracja kwartalna.

 

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków - kiedy rozważyć?

 

Ten sam formularz przedsiębiorca wypełnia, gdy chce wrócić do rozliczeń miesięcznych. Może to jednak zrobić dopiero po upływie czterech pełnych okresów rozliczeniowych.

Należy mieć na uwadze, że po przekroczeniu ustawowego limitu sprzedaży uprawniającego do kwartalnego rozliczania się z podatku VAT, podatnik co do zasady powinien przejść z kwartalnych rozliczeń podatków na rozliczenia miesięczne, poczynając od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie wyżej wymienionego limitu. Mówi o tym art. 99 ust. 5 ustawy o VAT.