Poradnik Przedsiębiorcy

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków nie zmienia sposobu ich naliczania, a jedynie przesuwa termin ich zapłaty. Kwartalne rozliczanie podatków może stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, podatek rozlicza się bowiem tylko 4 razy w roku, a nie 12.

Kto może rozliczać podatki kwartalnie?

Z możliwości płacenia VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy co kwartał mogą skorzystać:

  • mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży wraz z kwotą VAT-u w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 miliona euro (w 2017 roku jest to 5 157 000 zł),

  • osoby rozpoczynające działalność, pod warunkiem że nie prowadziły one innej firmy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Wyboru kwartalnej formy rozliczeń podatków dokonać mogą zarówno podatnicy stosujący zasady ogólne – skalę podatkową, jak i ci rozliczający się liniowo podatkiem według stawki 19%. Kwartalnie opłacać podatek mogą również podatnicy, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku jednak obowiązują dodatkowe ograniczenia. Ryczałt kwartalnie opłacać mogą wyłącznie ci, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Wskazuje to, że możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu mają wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągali przychody z działalności gospodarczej. Tak więc podatnicy, którzy rozpoczynają w danym roku działalność gospodarczą, z tego przywileju skorzystają dopiero w drugim roku działalności (w myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), a w pierwszym roku działalności zaliczki na podatek muszą rozliczać co miesiąc.

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków - PIT

Kwartalny sposób rozliczania podatku dochodowego daje podatnikom możliwość wpłacenia czterech, a nie dwunastu zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki należy wpłacać do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli:

  • do 20 kwietnia - za I kwartał,

  • do 20 lipca - za II kwartał,

  • do 20 października - za III kwartał,

  • do 20 stycznia następnego roku - za IV kwartał.

Należy mieć przy tym na uwadze, że podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej zapłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku dochodowego wynikającego z tego zeznania.

Ważne!

Przejście na kwartalne rozliczanie podatków, w przypadku podatku dochodowego, jest możliwe tylko raz w roku, tj. do 20 lutego.

Jednak, aby wybór kwartalnej formy opłacania zaliczek był skuteczny, mali podatnicy powinni w terminie do 20 lutego złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o podjętej decyzji. Z kolei w przypadku osób rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zmiany zaliczek miesięcznych na kwartalne można również dokonać poprzez złożenie aktualizacji wpisu do CEIDG za pomocą formularza CEIDG-1. W celu zgłoszenia zmian należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 (zmiana wpisu), wypełnić obowiązkowe pola takie jak imię, nazwisko, NIP, PESEL, REGON i inne dane przedsiębiorcy oraz zaznaczyć pozycję 19 (Forma wpłaty zaliczki), a następnie wybrać zaliczki kwartalne.

 

przejście na kwartalne rozliczanie podatków