0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z Youtube - jaką stawkę ryczałtu wybrać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy osoba fizyczna uzyskuje przychody z portalu YouTube w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, możliwe jest wybranie jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To z kolei rodzi pytanie o wybór odpowiedniej stawki ryczałtu dla tego rodzaju przychodów. Także w dzisiejszym artykule odpowiemy co zrobić gdy ktoś otrzymuje przychody z Youtube w kontekście stawki ryczałtu.

Przychody z Youtube - reklamy - wybór stawki ryczałtu

Pierwsza kategoria przychodów z YouTube’a, na jaką zwrócimy uwagę, to przychody otrzymywane z tytułu wyświetlania reklam na koncie użytkownika.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Podstawą do zakwalifikowania osiąganych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej działalności symbolu PKWiU wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). 

Wysokość stawki ryczałtu nie jest zależna od kodu PKD. Jak czytamy w objaśnieniach do rozporządzenia w sprawie PKWiU pkt 5.3.2, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym podmiot gospodarczy wykonujący usługę został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

W art. 12 ust. 1 ustawy wskazano, że do przychodów z tytułu świadczenia usług reklamowych (PKWiU dział 73) zastosowanie znajduje 15-procentowa stawka ryczałtu.

Należy jednak zauważyć, że udostępnienie miejsca na reklamę na koncie użytkownika jest według PKWiU kwalifikowane do innego grupowania, a mianowicie do:

  • PKWiU 63.11.20 Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie lub
  • PKWiU 63.12.20 Sprzedaż miejsca reklamowego na portalach internetowych, lub
  • PKWiU 59.11.30.0 Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych.

Ustawa o zryczałtowanym podatku nie przewiduje w tym zakresie żadnych szczególnych stawek podatkowych, dlatego też w takim przypadku należy zastosować art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% w przypadku pozostałych przychodów niewyszczególnionych w innych punktach.

To oznacza, że przychody z reklam na YouTubie powinny być opodatkowane według stawki 8,5%, co znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora KIS z 27 sierpnia 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.524.2021.2.ISL).

Przychody z tytułu wyświetlania reklam na YouTubie powinny być opodatkowane według 8,5-procentowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tworzenie filmów wyświetlanych na YouTubie

Druga grupa przychodów związanych z portalem YouTube dotyczy przychodów z tytułu tworzenia filmów, które następnie są na nim wyświetlane.

W tym zakresie po pierwsze należy zastanowić się, czy przy takiej działalności możliwe jest zastosowanie 5,5-procentowej stawki ryczałtu dla działalności wytwórczej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych;
  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności przeznaczone do celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy działalność wytwórcza oznacza działalność, w której wyniku powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzona przez podatnika.

Wyroby – w myśl Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i ich części.

W kontekście przedstawionego problemu warto zwrócić uwagę na treść interpretacji Dyrektora KIS z 28 kwietnia 2021 roku (nr 0114-KDIP3-2.4011.52.2021.2.MG), gdzie organ podatkowy wskazał, że podatnik, wykonując usługi tworzenia filmów, nie prowadzi działalności wytwórczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Sam fakt, że prowadzona działalność jest twórcza, kreatywna i prowadzi do wytworzenia unikalnych nagrań wideo, nie przesądza o tym, że jest to działalność wytwórcza w rozumieniu ww. przepisu. 

W tym przypadku tworzenie nagrań audiowizualnych (np. edukacyjnych) należy przyporządkować do PKWiU 59.11.1 „Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych”, gdzie analogicznie obowiązuje stawka 8,5% ryczałtu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

Dział ten obejmuje filmy kinowe, nagrania wideo, programy telewizyjne (seriale telewizyjne, programy dokumentalne) i reklamy telewizyjne oraz sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych.

Jak czytamy w interpretacji Dyrektora KIS z 26 września 2023 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.190.2021.11.MZ):

„Przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług, które dotyczą wywiadów o różnorodnej tematyce, które są publikowane na Pana kanale YouTube oraz usługi tworzenia wideo materiału o charakterze informacyjno-edukacyjnym, bezpośrednio związanego z tematyką treści wywiadów mających charakter edukacyjny, sklasyfikowanych w ogólnym ujęciu według PKWiU pod symbolem 59.11.11.0 – Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych, powinny być opodatkowane według stawki w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Produkcja filmów wyświetlanych na portalu YouTube nie jest działalnością wytwórczą. W tym przypadku nie będzie zatem stosowana stawka 5,5%, lecz stawka ogólna wynosząca 8,5% przychodu

Właściwą do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności usługowej polegającej na tworzeniu nagrań audiowizualnych oraz udostępniania miejsca i czasu na cele reklamowe będzie stawka 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów