0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie wypłacane influencerom za kampanie reklamowe a przychód

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie to internet staje się miejscem, gdzie coraz więcej przedsiębiorców prowadzi swoją działalność. Ogromna liczba osób tworzy swoje kanały czy blogi, w których inni przedsiębiorcy wykupują reklamę. Taki sposób reklamowania swojej działalności jest niezwykle skuteczny i dociera do odpowiednich klientów. Powyższe powoduje powstanie po stronie influencerów przychodu. W jaki sposób rozliczane jest wynagrodzenie wypłacane influencerom za prowadzone kampanie reklamowe?

Pojęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w ustawie o PIT.

Pojęcie „pozarolniczej działalności gospodarczej” użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

  • zarobkowym celu działalności;
  • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły;
  • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Jak wynika z powyższych regulacji, dla celów podatkowych dana działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskiwane przychody nie stanowią jednego ze źródeł przychodów, o których mowa wyżej, czyli nie są to przychody m.in. z:

  • działalności wykonywanej osobiście;
  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze;
  • odpłatnego zbycia innych rzeczy.

O działalności zarobkowej mówimy wówczas, gdy jest ona zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie faktycznie je osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była realizowana. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Jeśli chodzi o kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia „działalności gospodarczej” przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej realizowania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez „powtarzalność” rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie wypłacane influencerom za reklamę

Jak to opisaliśmy wyżej, coraz więcej osób zarabia w internecie. Posłużmy się przykładem.

Przykład

Spółka realizacji umowy umożliwia influencerowi korzystanie z serwisu. Influencer publikuje tam listę mediów internetowych, których używa – posiadanych blogów, vlogów lub kont w mediach społecznościowych. Dodatkowo podaje takie dane, jak swój adres, tematyka, opis, popularność i inne ważne dla reklamodawców informacje. Reklamodawcy w oparciu o publikowane przez influencera treści przygotowują zapytanie ofertowe, które spółka udostępnia influencerowi. W dalszej kolejności influencer podejmuje decyzję, czy zgadza się na realizację kampanii zgodnie ze wskazanymi przez reklamodawcę wytycznymi. Po wyrażeniu zgody influencer realizuje kampanię i umieszcza treści we własnych mediach internetowych. Po zrealizowaniu kampanii i zaakceptowaniu jej przez reklamodawcę spółka uiszcza na rzecz influencera wynagrodzenie. Co istotne, podpisuje ona odpowiednią umową z influencerem – osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z tym spółka zastanawia się, do jakich źródeł zakwalifikować wypłacane wynagrodzenie i czy powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

W tym przypadku przychodów uzyskiwanych przez influencerów od spółki nie można kwalifikować do tych z działalności wykonywanej osobiście, więc pozostaje zakwalifikować je do przychodów z innych źródeł. Ponadto przychody influencerów nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 ustawy o PIT.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa powyżej, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy. W takim przypadku dokonywane świadczenia pomniejszamy o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w ustawie.

Płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania. Natomiast jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, wówczas robi to według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W związku z powyższym spółka nie powinna pobierać od wynagrodzeń wypłacanych influencerom zaliczek na PIT. W konsekwencji ciąży na niej obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przesłanie jej podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym.

Podsumowując, w przypadku influencerów przychody należy opodatkować podatkiem dochodowym. W większości przypadków uzyskane przychody są kwalifikowane do innych źródeł. Oczywiście w praktyce bardzo wiele zależy od podpisanej umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów