0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Raportowanie ESG - wpływu na środowisko, aspektów społecznych i ładu korporacyjnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych reguluje szczegółowo raportowanie ESG. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej o tym raportowaniu!

Ujawnianie informacji dotyczących ESG

Zgodnie z motywami rozporządzenia w zależności od charakteru prowadzonej działalności podmioty objęte zakresem stosowania rozporządzenia powinny stosować się do przepisów dotyczących uczestników rynku finansowego w przypadku, gdy wytwarzają produkty finansowe, oraz powinny stosować się do przepisów dotyczących doradców finansowych, kiedy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.

Przykład 1.

W jaki sposób zasady raportowania stosują się do podmiotów, które jednocześnie prowadzą działalność uczestnika rynku finansowego i doradcy finansowego? 

Kiedy podmioty takie prowadzą działalność zarówno uczestników rynku finansowego, jak i doradców finansowych, powinny one być uznawane za uczestników rynku finansowego w przypadku, gdy działają w charakterze twórców produktów finansowych, w tym w zakresie zarządzania portfelem, oraz powinny być uznawane za doradców finansowych w przypadku, gdy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.

Rozporządzenie, zgodnie z jego motywami, ma na celu zmniejszenie asymetrii informacji w stosunkach między zleceniodawcą a zleceniobiorcą w odniesieniu do wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji, poprzez nałożenie na uczestników rynku finansowego i doradców finansowych wymogu ujawniania stosownych informacji inwestorom końcowym przed zawarciem umowy, a następnie na bieżąco, gdy działają oni jako zleceniobiorcy tych inwestorów końcowych (zleceniodawców).

Publikacja informacji o ESG

Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Doradcy finansowi publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.

Ponadto uczestnicy rynku finansowego publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych:

 • w przypadku, gdy biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju – oświadczenie na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do tych skutków, biorąc przy tym należycie pod uwagę swoją wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych, które udostępniają; lub
 • w przypadku, gdy nie biorą pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju – jasne uzasadnienie takiego postępowania obejmujące w stosownych przypadkach informacje na temat tego, czy i kiedy zamierzają brać pod uwagę takie niekorzystne skutki.

Doradcy finansowi publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych:

 • informacje o tym, czy – biorąc należycie pod uwagę swoją wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności oraz rodzaje produktów finansowych, w odniesieniu do których świadczą usługi doradztwa – w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju; lub
 • informacje o tym, dlaczego nie biorą pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego oraz, w stosownych przypadkach, informacje na temat tego, czy i kiedy zamierzają brać pod uwagę takie niekorzystne skutki.

Polityki wynagrodzeń a raportowanie ESG

Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz publikują te informacje na swoich stronach internetowych.

Ujmuje się je w politykach wynagrodzeń, do których określenia i stosowania zobowiązani są uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi.

Informacje ujawniane przed zawarciem umowy

Uczestnicy rynku finansowego włączają do informacji ujawnianych przed zawarciem umowy opis następujących elementów:

 • sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych przez nich decyzjach inwestycyjnych oraz
 • wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych, które udostępniają.

W przypadku, gdy uczestnicy rynku finansowego uznają, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące, opis elementów, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmuje jasne i zwięzłe wyjaśnienie przyczyn uznania tych ryzyk za nieznaczące.

Doradcy finansowi włączają do informacji ujawnianych przed zawarciem umowy opis następujących elementów:

 • sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w świadczonych przez nich usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego oraz
 • wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych, w odniesieniu do których doradzają.

Raportowanie w odniesieniu do produktu finansowego

W odniesieniu do każdego produktu finansowego, kiedy uczestnik rynku finansowego udostępnia informacje, które obejmują:

 • jasne i uzasadnione wyjaśnienie, czy i w jaki sposób produkt finansowy bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju;
 • oświadczenie, że informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są dostępne w ramach ujawnianych informacji.

W przypadku, gdy produkt finansowy promuje między innymi aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty, o ile spółki, w których dokonywane są inwestycje, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, informacje ujawniane obejmują:

 • informacje na temat sposobu, w jaki dany produkt finansowy zapewnia uwzględnienie tych aspektów;
 • jeżeli indeks został wyznaczony jako wskaźnik referencyjny – informacje na temat tego, czy i w jaki sposób indeks ten jest zgodny z tymi aspektami.

Kiedy dany produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje i wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny, do informacji dołącza się:

 • informacje na temat dostosowania wyznaczonego indeksu do tego celu;
 • wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób wyznaczony indeks dostosowany do tego celu różni się od ogólnego indeksu rynkowego.

Uczestnicy rynku finansowego publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych następujące informacje w odniesieniu do produktu finansowego, m.in.:

 • opis aspektu środowiskowego lub społecznego bądź celu dotyczącego zrównoważonego inwestowania;
 • informacje na temat metod stosowanych do oceny, pomiaru i monitorowania aspektu środowiskowego lub społecznego bądź wpływu zrównoważonych inwestycji wybranych dla danego produktu finansowego, w tym ich źródeł danych, kryteriów kwalifikacji aktywów bazowych i odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju stosowanych do pomiaru aspektu środowiskowego lub społecznego bądź ogólnego wpływu danego produktu finansowego na zrównoważony rozwój.

Informacje muszą być jasne, zwięzłe oraz zrozumiałe dla inwestorów. Publikuje się je w sposób dokładny, rzetelny, jasny, niewprowadzający w błąd, prosty i zwięzły w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej.

Sprawozdania okresowe dotyczące ESG

Uczestnicy rynku przedstawiają w sprawozdaniach okresowych opis następujących elementów:

 • zakres, w jakim zapewniono uwzględnienie aspektu środowiskowego lub społecznego;
 • w przypadku, gdy dany produkt finansowy ma na celu zrównoważone inwestycje i wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny – ogólny wpływ danego produktu finansowego na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem określony za pomocą odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju lub kiedy wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny – porównanie ogólnego wpływu danego produktu finansowego z wpływem wyznaczonego indeksu oraz ogólnego indeksu rynkowego za pomocą wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów