Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

Likwidacja firmy wiąże się z koniecznością spełnienia określonych obowiązków. Przedsiębiorca likwidujący działalność musi pamiętać m.in. o złożeniu formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy. Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT dodatkowo powinien pamiętać o dostarczeniu do Urzędu Skarbowego zgłoszenie VAT-Z powiadamiające o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych. Likwidując działalność gospodarczą należy sporządzić remanent likwidacyjny.

Likwidacja działalności a podatek VAT

W przypadku likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Spis z natury na dzień likwidacji działalności

Na dzień likwidacji działalności przedsiębiorca powinien sporządzić remanent likwidacyjny, czyli spis z natury składników majątku. W tym przypadku ustawa o VAT w taki sam sposób traktuje materiały, towary oraz środki trwałe. W związku z tym remanent likwidacyjny musi obejmować towary handlowe, materiały, ubytki, a także środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Remanent likwidacyjny - wycena

Podczas sporządzania remanentu likwidacyjnego bez znaczenia jest fakt, że niektóre środki trwałe zostały już zamortyzowane. Dla celów remanentu likwidacyjnego wycenie podlega bowiem zarówno częściowo, jak i w pełni zamortyzowany majątek.

Wszystkie składniki majątku, które należy ująć w spisie z natury na dzień likwidacji działalności, wyceniane są według wartości rynkowej. Wyjątek mogą stanowić materiały i towary, których cena nie uległa zmianie od dnia ich nabycia. W takim przypadku wyceny można dokonać po cenie zakupu (nabycia).

Informacja o remanencie likwidacyjnym

Informację o dokonanym spisie z natury, jego wartości oraz kwocie podatku należnego, podatnik ma obowiązek załączyć do deklaracji podatkowej składanej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Kwotę podatku należnego podatnik zobowiązany jest wykazać w deklaracji VAT.

Obowiązek podatkowy od remanentu likwidacyjnego powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Jak uniknąć konieczność płacenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego?

Gdy podatnik przed faktyczną likwidacją działalności dokona sprzedaży wszystkich składników majątku, które podlegają spisowi z natury, remanent likwidacyjny będzie równy 0 zł, a podatek należny nie wystąpi. W przypadku odsprzedaży środków trwałych podatek VAT liczony jest od ceny, za którą majątek faktycznie został sprzedany. Uwzględniając zużycie środka trwałego, cena sprzedaży z pewnością będzie niższa niż cena jego zakupu. W konsekwencji przedsiębiorca zapłaci niższy VAT niż w przypadku wykazania danego składnika w remanencie likwidacyjnym.

Wprowadzenie remanentu likwidacyjnego do systemu wfirma.pl

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wprowadzenia wartości remanentu likwidacyjnego tak, aby została ona ujęta w deklaracji VAT za właściwy okres. W tym celu wynikającą z remanentu wartość podatku VAT należy wprowadzić do systemu poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA oraz wprowadzić numer i datę sporządzonego spisu z natury. Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję LIKWIDACYJNY SPIS Z NATURY i w polu PODATEK NALEŻNY wprowadzić wartość podatku VAT wynikającą z remanentu. 

Remanent likwidacyjny - księgowanie

Tak wprowadzona wartość podatku VAT zostanie wykazana w pozycji 36. deklaracji VAT, za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym dokonano wpisu.