0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozporządzenie GSR2 – General Safety Regulation

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozporządzenie GSR2 – General Safety Regulation wprowadza szereg nowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, które muszą zostać uwzględnione przez ich producentów. Celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Sprawdź, jakie wymogi przewiduje GSR2.

Rozporządzenie GSR2 – czym jest?

W rozporządzeniu GSR2 określone zostały wymogi:

 • w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych zaprojektowanych i zbudowanych dla tych pojazdów w odniesieniu do ich ogólnej charakterystyki i bezpieczeństwa oraz ochrony i bezpieczeństwa osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • w zakresie homologacji typu pojazdów pod względem systemów monitorowania ciśnienia w oponach, w odniesieniu do ich bezpieczeństwa, efektywności paliwowej i emisji CO2;
 • w zakresie homologacji typu nowo wyprodukowanych opon w odniesieniu do ich bezpieczeństwa oraz efektywności środowiskowej.

Producenci mają obowiązek wykazać, że wszystkie nowe pojazdy wprowadzone do obrotu, zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu oraz wszystkie nowe układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne wprowadzane do obrotu lub dopuszczone do ruchu mają homologację typu zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Producenci zapewniają, aby pojazdy były projektowane, konstruowane i montowane w sposób minimalizujący ryzyko obrażeń osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Producenci zapewniają również, aby pojazdy, układy, komponenty i oddzielne zespoły techniczne były zgodne z odpowiednimi ze szczegółowymi wymogami technicznymi i procedurami badań określonymi w aktach delegowanych, a także z jednolitymi procedurami i specyfikacjami technicznymi określonymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia, w tym z wymogami odnoszącymi się do:

 • urządzeń przytrzymujących, badań zderzenia, integralności układu paliwowego oraz bezpieczeństwa elektrycznego wysokiego napięcia;
 • niechronionych uczestników ruchu drogowego, widzialności i widoczności;
 • podwozia pojazdu, hamowania, opon i układu kierowniczego;
 • przyrządów pokładowych, układu elektrycznego, oświetlenia pojazdu i zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem, w tym cyberatakami;
 • zachowania kierowcy i funkcjonowania układów;
 • ogólnej budowy i właściwości pojazdu.

Nowe wymogi dotyczące pojazdów ciężarowych

Oprócz innych wymogów rozporządzenia pojazdy ciężarowe powinny spełniać wymogi określone poniżej, a także dodatkowe wymogi określone w specyfikacjach technicznych ustanowionych w aktach wykonawczych.

Pojazdy kategorii M2, M3, N2 i N3 muszą być wyposażone w system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i zaawansowany system hamowania awaryjnego, które są zgodne ze specyfikacjami technicznymi określonymi w aktach wykonawczych.

Pojazdy kategorii M2, M3, N2 i N3 muszą być wyposażone w zaawansowane systemy, które są zdolne do wykrywania pieszych i rowerzystów znajdujących się w ich pobliżu z przodu lub obok pojazdu oraz przekazujące ostrzeżenia lub umożliwiające uniknięcie zderzenia z tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.

Systemy te obowiązkowo spełniają w szczególności następujące wymogi:

 • musi być możliwe wyłączenie jednorazowo tylko takich systemów poprzez przeprowadzenie przez kierowcę sekwencji czynności;
 • systemy muszą znajdować się w normalnym trybie pracy przy każdym uruchomieniu głównego wyłącznika pojazdu;
 • musi istnieć możliwość łatwego wyłączenia ostrzeżeń dźwiękowych, przy czym takie działanie nie może jednocześnie wyłączyć funkcji systemu innych niż ostrzeżenia dźwiękowe;
 • kierowca musi mieć możliwość zignorowania działania takich systemów.

Pojazdy kategorii M2, M3, N2 i N3 należy projektować i konstruować w taki sposób, aby zwiększyć bezpośrednią widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego z fotela kierowcy, ograniczając w jak największym zakresie martwe pola przed kierowcą i po jego bokach, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakterystyki różnych kategorii pojazdów.

Zgodnie z motywami rozporządzenia w przeszłości przepisy unijne ograniczały całkowitą długość zestawu pojazdów ciężarowych, co doprowadziło do powstania typowego projektu kabiny znajdującej się nad silnikiem, ponieważ maksymalizuje on przestrzeń ładunkową.

Jednakże wysoka pozycja kierowcy doprowadziła do zwiększenia martwego pola i gorszej bezpośredniej widoczności wokół kabiny. Jest to ważny czynnik w przypadku wypadków z udziałem samochodów ciężarowych i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Liczba ofiar mogłaby znacznie się zmniejszyć dzięki poprawie bezpośredniej widoczności. W związku z tym należy wprowadzić wymogi w celu poprawy bezpośredniej widoczności, tak aby zwiększyć bezpośrednią widoczność pieszych, rowerzystów i innych niechronionych użytkowników ruchu drogowego z siedzenia kierowcy przez zmniejszenie w jak największym stopniu martwych pól z przodu i po bokach kierowcy.

Pojazdy kategorii M2 i M3 mogące przewozić więcej niż 22 pasażerów, nie licząc kierowcy, o konstrukcji obejmującej miejsca dla stojących pasażerów, umożliwiającej ich częste przemieszczanie się, należy projektować i konstruować w taki sposób, aby były dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym dla użytkowników wózków inwalidzkich.

Ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy

Pojazdy silnikowe muszą być wyposażone w zaawansowane układy pojazdów, w tym w system ostrzegania o senności i spadku uwagi kierowcy oraz system ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy.

Zgodnie z rozporządzeniem ostrzeganie o senności i spadku poziomu uwagi kierowcy oznacza układ oceniający czujność kierowcy poprzez analizę układów pojazdu i w razie potrzeby ostrzegający kierowcę.

Z kolei zaawansowany system ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy oznacza układ, który pomaga kierowcy w utrzymaniu koncentracji uwagi na sytuacji na drodze i ostrzegający kierowcę, gdy jego uwaga jest rozproszona.

Przykład 1.

Czy systemy wykrywające zmęczenie kierowcy będą przetwarzać dane osobowe o kierowcach? GSR2 przewiduje, że systemy ostrzegania o senności i spadku poziomu uwagi kierowcy oraz zaawansowane systemy ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy powinny być tak projektowane, by nie prowadziły ciągłego zapisu ani nie zatrzymywały żadnych danych innych niż dane niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w systemie obiegu zamkniętego.

Ponadto dane te nie mogą być dostępne ani udostępniane stronom trzecim w żadnym momencie i muszą być usuwane niezwłocznie po przetworzeniu.

Systemy te są również projektowane tak, by ich działanie nie nakładało się na siebie i nie mogą dawać kierowcy wskazówek niezależnych i równoczesnych ani wprowadzać go w błąd, w razie gdy jedno działanie powoduje uruchomienie obu systemów.

Systemy monitorowania ciśnienia w oponach

Pojazdy silnikowe muszą być wyposażone w zaawansowane układy pojazdów, w tym w system monitorowania ciśnienia w oponach.

Zgodnie z rozporządzeniem system monitorowania ciśnienia w oponach oznacza zamontowany w pojeździe układ, który jest w stanie oceniać ciśnienie w oponach lub zmiany ciśnienia z upływem czasu i przekazywać odpowiednie informacje użytkownikowi podczas jazdy.

Zgodnie z motywami rozporządzenia komisja oceniła możliwość rozszerzenia wymogu dotyczącego instalacji niektórych układów (np. zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego oraz systemów monitorowania ciśnienia w oponach) w niektórych kategoriach pojazdów, tak aby miał on zastosowanie do wszystkich kategorii pojazdów.

Alkomaty blokujące

Pojazdy silnikowe muszą być wyposażone w zaawansowane układy pojazdów, w tym w ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon.

Zgodnie z rozporządzeniem ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon oznaczają znormalizowany interfejs ułatwiający montaż w pojazdach silnikowych alkomatów blokujących zapłon pochodzących z rynku wtórnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów