0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Marketing usług weterynaryjnych – jakie działania są prawnie dozwolone?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Marketing usług weterynaryjnych jest ściśle regulowany przez ustawę o zakładach leczniczych dla zwierząt. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie działania są dozwolone, a jakie zakazane!

Zasady świadczenia usług weterynaryjnych

Zgodnie z ustawą zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług.

Zakład leczniczy dla zwierząt może być utworzony i utrzymywany również w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu ze świadczeniem usług weterynaryjnych.

Usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności.

Usługa weterynaryjna polega w szczególności na:

 • badaniu stanu zdrowia zwierząt;
 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
 • leczeniu zwierząt;
 • udzielaniu porad i konsultacji;
 • pielęgnacji zwierząt;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń;
 • wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu;
 • wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych.

Zakładem leczniczym dla zwierząt jest:

 • gabinet weterynaryjny;
 • przychodnia weterynaryjna;
 • lecznica weterynaryjna;
 • klinika weterynaryjna;
 • weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

Wykorzystanie informacji i dokumentacji usług weterynaryjnych

Dokumentację udostępnia się:

 • okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru;
 • organom Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i obrotu produktami leczniczymi, paszami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt;
 • sądom i prokuratorom oraz sądom lekarsko-weterynaryjnym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • posiadaczowi zwierzęcia w zakresie dotyczącym świadczonej usługi weterynaryjnej;
 • innemu zakładowi leczniczemu dla zwierząt, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczenia usług weterynaryjnych.

Wszelkie informacje uzyskane przez zakład leczniczy dla zwierząt w związku ze świadczoną usługą weterynaryjną, dotyczące posiadacza zwierzęcia i jego zwierzęcia, stanowią tajemnicę zawodową.

Dane zawarte w dokumentacji związanej ze świadczeniem usługi weterynaryjnej mogą być wykorzystane w pracy naukowej oraz publikowane w czasopismach fachowych pod warunkiem ochrony danych osobowych posiadacza zwierzęcia.

Informowanie o usługach weterynaryjnych

Zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt.

Forma i treść podawanych przez zakład leczniczy informacji nie mogą nosić cech reklamy.

W przypadku braku możliwości świadczenia usługi weterynaryjnej zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany do udzielenia posiadaczowi zwierzęcia informacji o możliwości uzyskania takiej usługi weterynaryjnej w innych zakładach leczniczych dla zwierząt.

Marketing usług weterynaryjnych - o czym można informować?

Ustawa upoważnia Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt.

Uchwała wydana na tej podstawie przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną określa formę i treść tzw. informacji publicznych, czyli informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt.

Informacje publiczne mogą zawierać następujące dane:

 • rodzaj zakładu zgodnie ze wpisem do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt;
 • nazwę zakładu;
 • adres siedziby zakładu;
 • adres e-mail;
 • nazwę własnej strony internetowej WWW;
 • numery telefonów;
 • godziny przyjęć;
 • określenie zakresu świadczenia usług w stosunku do niektórych gatunków zwierząt, układów, narządów lub ich rodzaju.

Dopuszczalne jest także podanie nazwiska lekarzy weterynarii wykonujących usługi z ewentualnym podaniem:

 • stopnia lub tytułu naukowego w dziedzinie nauk weterynaryjnych;
 • tytułu posiadanej specjalizacji, przy czym tytuł specjalizacji powinien być zgodny z nazwą określoną we właściwych przepisach;
 • innych kwalifikacji po uzgodnieniu z właściwą okręgową radą lekarsko-weterynaryjną.

O czym należy pamiętać przy podawaniu informacji publicznej? Ważne jest, aby informacja ta nie zawierała informacji cenowych i nie nosiła cech reklamy.

Informacje publiczne można zamieszczać:

 • nie więcej niż na dwóch tablicach informacyjnych przy drogach dojazdowych do zakładu leczniczego w promieniu 500 metrów od siedziby zakładu; w przypadkach spornych dotyczących miejsca usytuowania tablic spór rozstrzyga okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna;
 • na tablicy informacyjnej zewnątrz i wewnątrz obiektu zakładu leczniczego;
 • w książkach telefonicznych w dziale dotyczącym usług weterynaryjnych;
 • w informatorach gospodarczych;
 • na stronach internetowych;
 • na wizytówkach;
 • w broszurach informacyjnych zakładu leczniczego;
 • w prasie w rubrykach dotyczących usług weterynaryjnych;
 • na samochodach używanych przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt.

Informacja prasowa i w książce telefonicznej nie może przekraczać powierzchni 1800 mm2.

Niedozwolona jest wszelka aktywna forma informacji o zakładzie leczniczym dla zwierząt w formie:

 • rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt;
 • wysyłania ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych;
 • artykułów na zamówienie w mediach;
 • artykułów sponsorowanych w mediach;
 • plakatów z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązkowych szczepieniach;
 • informacji na samochodach, autobusach lub innych środkach komunikacji z wyjątkiem samochodu używanego przez zakład leczniczy dla zwierząt, właściciela i kierownika tego zakładu;
 • tworzenia w celach reklamowania usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, stosowanego leczenia, dostępnych powszechnie (np. strony internetowe);
 • umieszczenia informacji na przystankach komunikacji publicznej.

Niedopuszczalne jest zamawianie i sponsorowanie audycji i publikacji w mediach na temat zakładu leczniczego dla zwierząt.

Lekarz weterynarii prowadzący praktykę w zakładzie leczniczym dla zwierząt odpowiada za treść publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych z jego udziałem. Podawana przy tej okazji informacja może zawierać jego nazwisko, stopień lub tytuł naukowy wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych i specjalizację określoną we właściwych przepisach, a także miejscowość, w której prowadzona jest praktyka.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów