0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozszerzona odpowiedzialność producentów w zakresie odpadów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 roku poz. 21, t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 779) wprowadzająca tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, co warto wiedzieć o nowych regulacjach w ustawie o odpadach.

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producentów?

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta to zgodnie z ustawą zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem.

W ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenci wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju, którzy realizują obowiązki samodzielnie, albo podmioty realizujące w ich imieniu obowiązki:

 • nie ograniczają wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski;
 • zapewniają odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, na którym wprowadzają produkty do obrotu;
 • posiadają środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków.

Ponadto producenci mają także obowiązek stosować mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie:

 • zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków,
 • gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu,
 • zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów.

Producenci zobowiązani są także do udostępnienia publicznego informacji o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym realizacji obowiązków producenta w tym zakresie, a w przypadku podmiotów realizujących obowiązki w imieniu wprowadzających produkty do obrotu na terytorium kraju – podmioty te udostępniają dodatkowo informacje o:

 • strukturze własności i członkostwa tych podmiotów;
 • wkładach finansowych wnoszonych przez wprowadzających produkty do obrotu na terytorium kraju, w odniesieniu do każdej tony produktu wprowadzonego do obrotu;
 • procedurze wyboru podmiotów gospodarujących odpadami.

Odpowiedzialność producentów a koszty gospodarowania odpadami

W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi określony w tych przepisach wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju. Do kosztów tych zalicza się koszty:

 • selektywnego zbierania odpadów powstałych z produktów, a następnie ich transportu i przetwarzania oraz koszty niezbędne do realizacji innych celów i zadań, o których mowa w przepisach odrębnych, pomniejszone o przychody z ponownego użycia, ze sprzedaży materiałów pochodzących z przetwarzania tych odpadów, a w przypadku wprowadzenia systemu kaucyjnego – z nieodebranej kaucji;
 • informowania posiadaczy odpadów powstałych z produktów o środkach służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, zakładach zajmujących się ponownym użyciem i przygotowaniem do ponownego użycia, systemach zbierania odpadów oraz o sposobach zapobiegania zaśmiecaniu;
 • gromadzenia danych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów, a także sprawozdawczości w tym zakresie.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą i jej eksploatacją, są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego bądź poprzedniego posiadacza odpadów.

W przypadku zbiorowego wypełniania obowiązków wynikających z systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta realizowanych przez podmiot reprezentujący wprowadzających produkty koszty różnicuje się w odniesieniu do poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów, z uwzględnieniem ich trwałości, przydatności do naprawy, ponownego użycia i recyklingu oraz obecności w nich substancji niebezpiecznych.

Koszty są ustalane między podmiotami uczestniczącymi w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak, aby nie przekraczały kosztów niezbędnych do świadczenia usług gospodarowania odpadami.

Zapobieganie powstawaniu odpadów a odpowiedzialność producentów

Zgodnie z ustawą każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać liczbę odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła katalog czynności pozwalających na zapobieganie powstawaniu odpadów. Zgodnie z ustawą takie działania powinny polegać co najmniej na:

 • promowaniu i wspieraniu zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji;
 • zachęcaniu do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, nadające się do naprawy, ponownego użycia i modernizacji oraz do nieskracania sztucznie cyklu życia produktów;
 • zachęcaniu do ponownego używania produktów i tworzenia systemów promujących ich naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz materiałów i produktów budowlanych;
 • wspieraniu dostępności części zamiennych, instrukcji obsługi, informacji technicznych lub innych narzędzi, sprzętu lub oprogramowania pozwalających na naprawę i ponowne użycie produktów bez szkody dla ich jakości i bezpieczeństwa – jeżeli nie prowadzi to do naruszenia prawa własności intelektualnej;
 • zmniejszeniu powstawania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wydobywaniem kopalin ze złóż i z wytwórczością oraz budową i rozbiórką, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik;
 • zmniejszeniu wytwarzania odpadów żywności w produkcji podstawowej, przetwórstwie i wytwarzaniu, w sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji żywności, w usługach gastronomicznych oraz w gospodarstwach domowych;
 • zachęcaniu do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, przy zachowaniu pierwszeństwa przeznaczania dla ludzi przed wykorzystaniem jako paszy dla zwierząt czy przetwarzania na produkty niespożywcze;
 • promowaniu zmniejszania zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach;
 • zmniejszaniu powstawania odpadów, w szczególności tych, które nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia lub do recyklingu;
 • identyfikowaniu produktów będących głównymi źródłami zaśmiecania, w szczególności środowiska lądowego i morskiego, oraz podejmowaniu działań w celu zapobiegania powstawaniu odpadów pochodzących z tych produktów i zmniejszaniu ich liczby;
 • dążeniu do przeciwdziałania powstawaniu oraz przedostawaniu się odpadów do środowiska morskiego;
 • opracowaniu i wspieraniu kampanii informacyjnych podnoszących poziom świadomości na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zaśmiecania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów