0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU 5 - oznaczenie dla dostawy odpadów w JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 r. podatnicy mierzą się z nowym obowiązkiem, jakim jest składanie pliku JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Wraz z wdrożeniem nowej struktury JPK podatnicy zobowiązani są szczegółowo przedstawiać dokonywane transakcje organom podatkowym. W związku z tym część przedsiębiorców obowiązują kody GTU, które wskazuje się w części ewidencyjnej pliku. Sprawdźmy, czym charakteryzuje się kod GTU 5 i kiedy należy go wykazać!

Kto ma obowiązek stosowania GTU 5?

Od 1 października 2020 r. w przypadku dokonywania którejś z poniżej wymienionych dostaw odpadów podatnicy muszą używać kodu GTU 5 w strukturze JPK_V7 (w sekcji ewidencyjnej) dla danej transakcji udokumentowanej fakturą VAT:

 1. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające – w grupowaniu tym znajduje się m.in. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki, telewizory, radia), zużyta elektronika użytkowa (np. komputery, monitory, laptopy), zużyte transformatory, silniki, zużyte samochody, wagony kolejowe itp.;

 2. odpady szklane;

 3. odpady z papieru i tektury;

 4. pozostałe odpady gumowe;

 5. odpady z tworzyw sztucznych;

 6. odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal;

 7. niebezpieczne odpady zawierające metal – w grupowaniu tym znajdują się np.:

  1. zużyte utrwalacze zawierające związki srebra, zużyte transformatory i kondensatory oraz zużyte urządzenia zawierające PCB (polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie),

  2. odpady niebezpieczne, zawierające w znacznej części cynk (Zn) i ołów (Pb), powstający w procesie produkcyjnym (odpylania gazów ubogich w SO2 z pieców szybowych);

 8. odpady i braki ogniw i akumulatory elektryczne (zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne);

 9. surowce wtórne:

  1. metalowe;

  2. ze szkła;

  3. z papieru i tektury;

  4. z tworzyw sztucznych;

  5. z gumy.

GTU 5

Powyższe dostawy zostały wymienione w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Tym samym, gdy wartość faktury wynosi co najmniej 15 000 zł brutto, transakcja wiąże się z obowiązkiem dodania na danej fakturze sprzedaży adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” oraz oznaczenia przy transakcji w nowej strukturze JPK V7 procedury „MPP”.

Przykład 1.

Pan Jacek dokonał sprzedaży wraku lodówki, 3 komputerów i laptopa na złom. Wartość faktury sprzedaży przewyższyła 15 000 zł brutto, więc pan Jacek naniósł na fakturę adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. W jaki sposób pan Jacek powinien oznaczyć fakturę w pliku JPK_V7?

Pan Jacek w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 będzie musiał wskazać kod GTU 5 oraz oznaczenie MPP.

Przykład 2. 

Pani Jolanta dokonała dostawy odpadów szklanych o wartości 1000 zł. W jaki sposób powinna oznaczyć fakturę w pliku JPK_V7?

Pani Jolanta w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 będzie musiała wskazać kod GTU 5. Oznaczenie MPP w tym przypadku nie wystąpi ze względu na wartość faktury poniżej 15 000 zł.

W dodatkowych oznaczeniach określonych w strukturze JPK_V7 jest kod GTU 7. Oznaczać go należy w przypadku m.in. dostawy pojazdów samochodowych. W związku z tym w przypadku sprzedaży na złom pojazdu samochodowego należałoby skonsultować z urzędem skarbowym, czy dodatkowo w pliku JPK nie powinien się znaleźć kod GTU 7. Ustalenia w tym zakresie są aktualnie niejednoznaczne ze względu na brak kodu CN dla – „dostawa wraków przeznaczonych do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające”.

Dokumentowanie sprzedaży – jak stosować kod GTU 5?

Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek oznaczania wybranych transakcji kodami GTU od października 2020 roku. W związku z tym transakcje, dla których obowiązek podatkowy w VAT powstał w październiku 2020 roku, powinny zawierać dodatkowe informacje (m.in. kody GTU) niezbędne do sporządzenia prawidłowego pliku JPK_V7 (wymagane w części ewidencyjnej). Co ważne, na fakturze sprzedaży podatnik nie musi zamieszczać informacji o stosowanym kodzie GTU 5, np. „Transakcja podlega pod kod GTU 5”, natomiast musi on przypisać kod do danej faktury w strukturze JPK. 

Uwzględnienie kodu GTU 5 jest zależne od daty powstania obowiązku podatkowego, co zobrazujemy poniżej na przykładach.

Przykład 3.

Pani Halina dokonała 25 października dostawy odpadów z tworzyw sztucznych do firmy zajmującej się utylizacją odpadów w ramach zlecenia firmy „XYZ”. Faktura sprzedaży została wystawiona 9 listopada (obowiązek podatkowy powstał 25 października). Czy faktura w JPK_V7 powinna w części ewidencyjnej pliku być oznaczona kodem GTU 5?

W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstał w październiku 2020 roku, faktura w pliku JPK_V7 powinna zostać oznaczona kodem GTU 5.

Przykład 4.

3 września 2020 r. pani Stefania, która jest czynnym podatnikiem VAT, dokonała w ramach działalności dostawy surowców wtórnych z gumy firmie „GUMMY”. Faktura sprzedaży została wystawiona 15 października (obowiązek podatkowy powstał 3 września). Czy faktura powinna być oznaczona kodem GTU 5?

W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2020 roku, faktura nie musi być oznaczona kodem GTU 5. 

GTU 5 a faktury zaliczkowe i sprzedaż na kasie rejestrującej

Oznaczenie GTU 5 dotyczy również faktur zaliczkowych. W związku z tym w sytuacji gdy faktura zaliczkowa nie została oznaczona kodem GTU 5 ze względu na brak obowiązku, to wówczas faktura rozliczeniowa (tj. końcowa) powinna być tym kodem oznaczona, jeśli:

 • dokumentuje transakcję – dostawę, dla której stosowany jest GTU 5 (patrz: Kto ma obowiązek stosowania GTU 5?),

 • obowiązek podatkowy powstał po wrześniu 2020 roku.

Przykład 5.

Pan Przemysław otrzymał 15 września zaliczkę od firmy „X” na dostawę odpadów z tworzyw sztucznych i tym samym 20 września wystawił on fakturę zaliczkową. 10 października miała miejsce dostawa towarów i tym samym podatnik wystawił fakturę końcową 11 października. Czy na fakturze zaliczkowej i końcowej powinien być zawarty kod GTU 5?

Pan Przemysław w związku z tym, że otrzymał zaliczkę we wrześniu, do faktury zaliczkowej nie musi zastosować oznaczenia GTU 5. Natomiast już na fakturze końcowej powstał obowiązek zastosowania oznaczenia, jako że obowiązek podatkowy w VAT powstał w październiku i tym samym faktura końcowa będzie wykazana w obowiązującej strukturze nowego pliku JPK_V7.

Natomiast w stosunku do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej (raportów dobowych czy miesięcznych) nie stosuje się oznaczenia GTU 5, a tylko oznaczenie rodzaju dokumentu – RO.

Więcej w temacie oznaczania raportu fiskalnego w nowym JPK_V7 w artykule: RO, czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7?

Kod GTU 5 – jak wygląda korygowanie i wystawienie faktur korygujących?

W nowym pliku JPK_V7 należy zwrócić uwagę na korektę sprzedaży, ponieważ w wielu przypadkach korekty będą obsługiwane w specjalny sposób:

Przypadek 1.

 • wystawiana jest faktura korygująca, która poprawia towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU 5;

 • faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU 5.

W przypadku, gdy korekta dotyczy tylko towarów/usług nieobjętych oznaczeniem GTU 5, faktura korygująca nie może być oznaczona kodem GTU 5.

Firma „Odpadek” dokonuje dostaw odpadów szklanych, z papieru i tektury oraz dostaw m.in. artykułów papierniczych. Dokonała ona na rzecz firmy „C” dostawy zarówno odpadów z papieru, jak i artykułów papierniczych (m.in. arkusze papieru, farby i bloki rysunkowe). Faktura w pliku JPK_V7 oznaczona została kodem GTU 5 ze względu na dostawę odpadów z papieru. Firma „C” zareklamowała otrzymane artykuły papiernicze, w związku z czym na ich wartość wystawiona została faktura korygująca. Czy faktura korygująca w pliku JPK_V7 powinna zawierać kod GTU 5, skoro pierwotna faktura go posiadała?

Jako że faktura korygująca nie dotyczy transakcji objętej kodem GTU 5, to kodu nie należy oznaczać.

Przypadek 2.

 • wystawiana jest faktura korygująca, która poprawia towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU 5;

 • faktura pierwotna nie zawierała towaru/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU 5.

Podobnie jak w powyższej sytuacji, jeśli korekta dotyczy tylko towarów/usług nieobjętych znakiem GTU 5, faktura korygująca nie powinna być oznaczona kodem GTU 5.

Przypadek 3.

 • wystawiana jest faktura korygująca, która poprawia towar/usługę objęte oznaczeniami GTU 5;

 • faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU 5.

W przypadku korekty produktu/usługi, która jest objęta GTU 5, należy fakturę korygującą oznaczyć symbolem GTU 5.

Pani Izabela prowadzi firmę zajmującą się dostawą niebezpiecznych odpadów zawierających metal. Na rzecz firmy „Y” dokonała dostawy zużytych utrwalaczy zawierających związki srebra. Faktura dokumentująca tę transakcję w pliku JPK_V7 oznaczona została kodem GTU 5. Firma „Y” zwróciła część zużytych utrwalaczy, w związku z tym pani Stanisława na ich wartość wystawiła fakturę korygującą. Czy faktura korygująca w pliku JPK_V7 powinna zawierać kod GTU 5, skoro pierwotna faktura go posiadała?

Jako że faktura korygująca dotyczy transakcji objętej kodem GTU 5, pani Izabela ma obowiązek wskazywania go przy korekcie.

Przypadek 4.

 • wystawiana jest faktura korygująca, która dotyczy towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU 5 (podatnik np. w drodze pomyłki zapomniał jej zawrzeć na fakturze pierwotnej);

 • faktura pierwotna nie zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU 5.

Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej, w przypadku korekty w stosunku do towaru/usługi objętych kodami GTU 5, należy je oznaczyć symbolami GTU 5, chociaż oryginalna faktura ich nie zawierała.

Pan Stefan dokonał sprzedaży wyrobów papierniczych i dostawy odpadów z papieru na rzecz firmy „ABC”. W związku ze sprzedażą wystawił fakturę sprzedaży, która nie zawiera kodu GTU ze względu na zawarcie na fakturze tylko pozycji dotyczącej sprzedaży wyrobów papierniczych. Natomiast firma „ABC” zauważyła błąd w fakturze pierwotnej i poprosiła o korektę, aby uzupełnić fakturę pierwotną o dokonaną dostawę odpadów papieru. W związku z zaistniałą pomyłką pan Stefan ma obowiązek dokonania korekty faktury i tym samym wystawienia korekty, dodając pominiętą pozycję dotyczącą dostawy odpadów z papieru. W związku z tym, że dostawa odpadów z papieru podlega pod GTU 5, pan Stefan ma obowiązek oznaczenia kodu GTU 5 w pliku JPK V7 przy korekcie.

Przypadek 5.

 • wystawiana jest faktura korygująca po 30 września na np. zwrot towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU 5;

 • faktura pierwotna wystawiona została przed 1 października i zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU 5, jednakże ze względu na to, że obowiązek podatkowy dla tej faktury powstał przed październikiem, nie było obowiązku oznaczenia faktury pierwotnej.

W opisanym przypadku faktura korygująca wystawiana jest po 30 września i dotyczy towaru/usługi objętych GTU 5, więc musi posiadać oznaczenie GTU 5, mimo że faktura pierwotna jej nie zawierała i wystawiona była ona przed 1 października.

W sytuacji gdy faktura pierwotna nie zawierała kodu GTU 5 – ponieważ nie dotyczyła transakcji przed 1 października 2020 r. – wówczas jej korekta wymaga oznaczenia kodem GTU 5. Oznaczenie nanosi się tylko na korektę. Nie należy w tej sytuacji korygować faktury pierwotnej, jako że dotyczy ona okresu, za który nie obowiązywał jeszcze nowy plik JPK_V7 z kodami GTU.

Jak oznaczyć GTU 5 w systemie wFirma.pl?

Aby możliwy był wybór kodu GTU przy dokumencie sprzedaży w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » zakładka GTU. Następnie w zakładce należy wybrać z trzynastu dostępnych kodów te, które dotyczą działalności, np. GTU 5, i kliknąć ZAPISZ.

GTU 5 - zakładka ustawienia

Przebieg wystawienia faktury z GTU 5

Na dokumencie sprzedaży można w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży schematem PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach) w kolumnie GTU (w oknie w pozycji dodawania nazwy produktu) wskazać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji lub system automatycznie zaciągnie odpowiedni kod GTU, jeśli przedsiębiorca wybrał produkt/usługę z magazynu (i wcześniej kod ten do danego towaru przypisał).

gtu 5

Po zapisaniu wybrany kod GTU będzie widoczny w oknie podglądu faktury, jednak nie będzie go widać na wydruku faktury.

GTU 5 - widok szczegółowy

Poznaj zalety posiadania rozbudowanego magazynu w systemie wFirma.pl w związku z nowym obowiązkiem JPK_V7:

 • przypisywanie na magazynie do produktu/usługi kodu GTU;

 • automatyczne przypisanie kodu GTU do dokumentu sprzedaży;

 • brak konieczności każdorazowego przypisania do sprzedaży kodu GTU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów