0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o odpadach przewiduje, że prowadzenie zbierania odpadów i ich przetwarzanie wymaga uzyskania zezwolenia. Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów? Jakie wymogi wiążą się z prowadzeniem działalności w tym zakresie? Jakie zasady narzuca zezwolenie i co reguluje? Jak długo obowiązuje zezwolenie? Na te pytania odpowiadamy w artykule!

Zezwolenie – kontrola PSP i inspektora ochrony środowiska

Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części bądź miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ponadto warunkiem wydania zezwoleń jest przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części bądź miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Wymogi dotyczące nieruchomości, na której wykonywana jest działalność

Gospodarowanie odpadami wymagające uzyskania zezwolenia odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.

Podobnie, umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Ponadto ustawa wymaga, by instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów były zaprojektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

 • zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;

 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;

 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

 • możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

 • uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

Zezwolenie na zbieranie odpadów - treść, zakres i czas obowiązywania zezwolenia

W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

 • rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;

 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

 • wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części bądź innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego albo jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części bądź innego miejsca magazynowania odpadów;

 • opis metody lub metod zbierania odpadów;

 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia bądź zdrowia ludzi albo środowiska;

 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części bądź innego miejsca magazynowania odpadów;

 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;

 • czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Z kolei zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, przy czym może być ono przedłużone na czas oznaczony, nie dłuższy niż kolejne 5 lat.

Z kolei w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

 • rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

 • miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej;

 • rodzaje odpadów, które utracą status odpadów, w przypadku gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, jeżeli nie zostały określone w przepisach prawa;

 • dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

 • wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części bądź innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego albo jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części bądź innego miejsca magazynowania odpadów;

 • minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części bądź innego miejsca magazynowania odpadów;

 • czas obowiązywania zezwolenia.

Obowiązek zabezpieczenia roszczeń

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji nakazującej mu usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania bądź obowiązku usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku albo szkód w środowisku, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku bądź szkód w środowisku.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Obowiązek zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy:

 • odpadów obojętnych określonych w przepisach;

 • odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach;

 • popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów