0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt ewidencjonowany - wyższy limit i nowy katalog zawodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawca wprowadził istotne zmiany zarówno w karcie podatkowej, jak i ryczałcie podatkowym. Mają one na celu większe upowszechnienie tej formy opodatkowania, zatem jakie zawody będą mogły wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania?

Ryczałt ewidencjonowany – najważniejsze zmiany od 2021

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2021 roku, możemy podzielić na: 

  • znaczącą zmianę limitu przychodów uprawniająca do wyboru ryczałtu, jak również do rozliczeń kwartalnych;

  • zmiany dotyczące wyłączeń z ryczałtu;

  • zmianę definicji wolnego zawodu;

  • zmianę stawek ryczałtu;

  • zmiany dotyczące opodatkowania ryczałtem wynajmu, dzierżawy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w 2021 roku doszło do szeregu bardzo istotnych zmian w podatku ryczałtowym. Co ważne, mają one daleko idące konsekwencje dla podatników. 

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

Zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są opodatkowane przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W świetle uregulowań ustawowych przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Definicję działalności gospodarczej znajdziemy w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z nią ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;

  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;

  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Znacząca zmiana limitu przychodów uprawniająca do wyboru ryczałtu i rozliczenia kwartalnego

Zmianą, która najbardziej interesuje podatników, jest podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Powoduje ona bowiem, że większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z tej formy opodatkowania. W świetle zasad obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ustawie, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności – prowadzonej wyłącznie samodzielnie – w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub

  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. 

Powyższe regulacje znacząco podniosły limit przychodów. Dotychczasowy wynosił bowiem tylko 250 000 euro. Od 1 stycznia 2021 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą więc opłacać podatnicy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w tym poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący handel detaliczny w niewyspecjalizowanych sklepach uzyskiwał dotychczas przychody w wysokości około 2 400 000 zł rocznie. W 2020 roku podatnik uzyskał przychody na poziomie 2 459 321 zł. Dotychczas korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych. Jego działalność jest bardzo rentowna. Powyższa kwota wykluczała bowiem możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Czy od 1 stycznia 2021 roku podatnik będzie mógł zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany?

W tym przypadku podatnik w 2021 roku będzie mógł wybrać ryczałt ewidencjonowany. Kwota przychodów bowiem nie przekroczyła limitu 2 000 000 euro. Tym samym podatnik uzyska możliwość skorzystania z niego, co przy wysokiej rentowności może być dla niego bardzo korzystne.

Ponadto znacząco zwiększono limit podatników, którzy mogą stosować kwartalną metodę rozliczeń podatku ryczałtowego. Przypomnijmy, że dotychczas z tej zasady mogli korzystać wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Obecnie limit ten został podniesiony i wynosi 200 000 euro. Podniesienie limitu umożliwi większej liczbie podatników rozliczenie kwartalne podatku. Tym samym podatnicy będą mogli przesunąć obowiązek zapłaty podatku. 

Nowa definicja wolnych zawodów

W wyniku nowelizacji poszerzono katalog wolnych zawodów. Obecnie katalog jest bardzo szeroki i znalazło się w nim wielu nowych podatników. Katalog został poszerzony o psychologów, fizjoterapeutów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Kluczowa jest także zmiana dotycząca definicji. Obecnie podatnicy mający status wolnego zawodu mogą wykonywać działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wcześniej wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów wykluczało kwalifikację tej działalności jako wolny zawód.

Przykład 2.

Doradca podatkowy prowadzący jednoosobową kancelarię dotychczas rozliczał się podatkiem liniowym. Ma on stałe przychody miesięczne w wysokości 12 500 zł. Koszty uzyskania przychodu to 1500 zł. Czy podatnik winien przejść na ryczałt ewidencjonowany, aby zmniejszyć swoje obciążenia finansowe?

W analizowanym przypadku dochód miesięczny wynosi 11 000 zł. Podatek dochodowy (stawka 19%) wyniesie 2090 zł. Od początku roku również doradcy podatkowi będą mogli skorzystać z ryczałtu. Stawka ryczałtu przy tego typu działalności wynosi 17%. Podatek wyniesie więc 17% × 12 500 zł = 2125 zł.

W tym przypadku ryczałt nie jest opłacalny. Jego stawka dla tego typu profesji jest bardzo wysoka. Podatnicy muszą więc, decydując się na tę formę podatkową, sprawdzić, jakie korzyści uzyskają i czy rzeczywiście jest to korzystne podatkowo.

Należy podkreślić, że dodatkową korzyścią jest także znacznie uproszczona księgowość, którą większość osób będzie mogła prowadzić samodzielnie.
Podsumowując, podatnicy od 2021 roku mogą znacznie częściej korzystać z opodatkowania swojej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Może ona w wielu przypadkach okazać się korzystna. Należy jednak podkreślić, że nadal dla większości podatników lepsze jest rozliczenie w innej formie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów